Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT ‘Blink uit & win’

Elke deelnemer aan de wedstrijd ‘Blink uit & win’ van WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF, met als commerciële naam ‘BUILDWISE’, met zetel te Lombardstraat 42, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer 0407.695.057 (hierna ‘Buildwise’ genoemd) aanvaardt onderstaande voorwaarden. 

Artikel 1: principe

De wedstrijd ‘Blink uit & win’ is een initiatief van Buildwise. 

Deze wedstrijd wordt door geen enkele partij gesponsord. Buildwise heeft steeds het recht het reglement te wijzigen.  

Wedstrijdbeslissingen kunnen niet worden aangevochten, om welke reden dan ook.  

Buildwise behoudt zich het recht voor de juistheid van de door de deelnemer opgegeven informatie te controleren en om na te gaan of aan de deelnemingsvoorwaarden is voldaan. 

Artikel 2: wie kan deelnemen?

Deelnemen is mogelijk voor elke werknemer van een bouwbedrijf dat lid is van Buildwise en een officiële verblijfplaats in België heeft. 

Uitgesloten van deelname zijn: 

  • de personeelsleden van Buildwise; en  
  • elke persoon die aan de organisatie van deze ‘Blink uit & win’ wedstrijd meewerkt. 

Artikel 3: hoe deelnemen?

Om deel te nemen dient de deelnemer één of meerdere foto’s te maken van/met de ‘Blink uit & win’-actiestickers, deze op te laden op de online wedstrijdpagina, de meerkeuzevragen te beantwoorden en zijn/haar identificatiegegevens na te laten. 

Deelnemers zijn verplicht zich aan te melden met correct e-mailadres en kunnen slechts één keer een inzending uploaden ter deelname aan de wedstrijd. Per deelnemer kan slechts één prijs worden gewonnen.  

Deelnemen aan de wedstrijd kan vanaf 10 december 2023 t.e.m. 29 februari 2024. 

Artikel 4: wedstrijdverloop

Alleen deelnemers met volledig en correct ingevulde identificatiegegevens maken kans op één van de prijzen.  

Afbeeldingen van de prijzen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.  

De te winnen prijzen zijn: 

  • de winnaars van 1 t.e.m. 5 winnen een duoticket voor een UEFA2024-voetbalwedstrijd van de Rode Duivels;  
  • de winnaars 6 t.e.m. 10 winnen een EK voetbalfeest op hun bedrijf voor een team van max. 20 relaties, medewerkers of klanten; en  
  • de winnaars 11 t.e.m. 25 winnen een EK BBQ-pakket voor 10 personen. 

Wanneer zou blijken dat de door de deelnemer opgegeven informatie niet correct is, heeft dit onmiddellijke uitsluiting tot gevolg. 

Een vakjury zal worden samengesteld uit 4 personen, nl. 1 vertegenwoordiger van Embuild, 1 vertegenwoordiger van Bouwunie, 1 vertegenwoordiger van Constructiv en 1 vertegenwoordiger van Buildwise. Deze vakjury zal op 15 maart 2024 de 25 meest originele inzendingen selecteren. 

De 25 meest originele inzendingen worden bekroond met één van bovenvermelde prijzen. 

Artikel 5: kennisgeving van winst

De 25 winnaars ontvangen een e-mail met de bevestiging dat ze een prijs hebben gewonnen. Om zijn/haar prijs te kunnen ontvangen zal de winnaar het bericht van Buildwise moeten beantwoorden. 

De prijs moet aanvaard worden en kan niet worden gewijzigd. Inruilen van de prijs tegen geldelijke waarde is niet mogelijk. Buildwise behoudt zich het recht om de voormelde prijs om te wisselen naar een prijs van een equivalente waarde. 

Artikel 6: privacy

Elke deelnemer geeft Buildwise toestemming om zijn of haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank om de deelnemer te informeren over het verloop van de wedstrijd.  

Buildwise behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 30 juli 2018 (GDPR) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. 

De deelnemers hebben te allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping. De gegevens van de deelnemers worden niet doorgeven aan derden. 

Elke deelnemer geeft Buildwise de toestemming om zijn ingezonden foto’s te reproduceren en publiceren in de Buildwise communicatiemiddelen ter promotie van Buildwise en zijn activiteiten. Elke deelnemer heeft ten allen tijde het recht om voormelde toestemming in te trekken.  

Omtrent de wijze waarop Builwise omgaat met persoonsgegevens wordt verwezen naar de GDPR policy.

Artikel 7: algemene bepalingen

Over de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd, telefonisch noch schriftelijk. Buildwise is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen met deze wedstrijd, die buiten haar wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen worden gecontroleerd door Buildwise. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat zijn software en hardware beschermd zijn en goed functioneren. 

Buildwise kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, ten gevolge van overmacht, geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast, ongeacht de reden voor zulke aanpassing. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Buildwise zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname uit te sluiten. 

Door deelname aanvaardt de deelnemer onverkort het huidige wedstrijdreglement, en verbindt hij zich ertoe zich onvoorwaardelijk neer te leggen bij de beslissingen van de jury en de wedstrijdleiding. 

Enig beroep hiertegen is niet mogelijk. Een exemplaar van dit wedstrijdreglement kan gedurende de wedstrijdperiode geraadpleegd worden op www.buildwise.be/wedstrijdreglement.