Opgelet wijziging juli 2023 

Gebruiksvoorwaarden website (versie 2 – juli 2023) 

 1. Toepasselijkheid 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites onder het beheer van Buildwise (de “Website”). 

Buildwise is een handelsnaam van: WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF, inrichting erkend bij toepassing van de Besluitwet van 30 januari 1947, met maatschappelijke zetel te Lombardstraat 42, 1000 Brussel, België en met ondernemingsnummer 0407.695.057. 

In deze tekst “wij”, “ons” of “Buildwise”. 

Door op de Website te surfen, deze te raadplegen of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van andere voorwaarden. 

Als u niet akkoord gaat met één van de voorwaarden in dit document, gebruik de Website dan niet langer. 

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zullen u daarvan op de hoogte houden middels een kennisgeving via de Website. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf de voorwaarden te controleren op wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van de Website. Als u wel gebruik blijft maken van de Website, gaat u automatisch akkoord met de wijzigingen. 

 1. Toegang

De Website kan geraadpleegd worden middels recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat (browser, operating system, enz.). Buildwise waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden zo u, om welke reden dan ook, (een deel van) de Website niet kunt raadplegen of gebruiken. 

De Website wordt enkel voor informatieve doeleinden aangeboden. U verkrijgt enkel het recht om deze Website ten persoonlijke titel te raadplegen. Ieder commercieel gebruik van deze Website is strikt verboden. 

 • Wij streven ernaar onderbrekingen door technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen evenwel niet garanderen dat de Website geen onderbreking zal kennen. 

Het is strikt verboden om, op welke wijze en met welke technische middelen dan ook, zich toegang te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst en waartoe u van ons geen toegang hebt gekregen. Het is tevens strikt verboden de Website te wijzigen, aan te passen, zaken eraan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze en met welke technische middelen dan ook, behalve via door Buildwise daartoe voor het publiek bestemde middelen. 

U verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van de Website in het gedrang kan brengen. 

Het is verboden om enig (automatisch) systeem, zoals maar niet beperkt tot 'robots', 'spiders', 'offline readers', enz., aan te wenden met als bedoeling een toegang tot de Website te creëren op zo'n manier dat er meer berichten naar de Website verstuurd worden of gegevens van de Website worden gehaald dan voor een mens in een normale (manuele) handeling en met het gebruik van een normale web-browser realiseerbaar is. Buildwise staat wel toe aan publieke zoekmachines om de inhoud van de Website te bezoeken via 'spiders' en dergelijke met als enige bedoeling de toegang en de inhoud van de Website beschikbaar te maken via hun zoekmachines. Buildwise behoudt zich het recht voor om de toelating zoals geformuleerd in dit artikel op elk ogenblik in te trekken. 

Hyperlinken en/of deeplinken naar de Website is pas toegelaten na daartoe de toestemming van Buildwise bekomen te hebben. In ieder geval dient, nadat u de toestemming bekomen heeft, iedere link steeds naar de homepage van de Website te verwijzen. 

Voor de toegang of het gebruik van bepaalde onderdelen van deze Website, dient u zich te registreren. U dient daarbij correcte gegevens in te vullen. Houd uw login en paswoord geheim en deel ze niet mee aan derden. Elke geregistreerde gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar registratie of lidmaatschap en de eventuele misbruiken of schade die daaruit zouden voortvloeien. Buildwise is niet aansprakelijk voor enig oneigenlijk gebruik van uw account. 

 1. Tools

Het gebruik van alle software, apps en andere toepassingen van Buildwise (de “Tools”) is onderworpen aan de licentievoorwaarden beschikbaar hier. Voor bepaalde Tools kunnen bijkomende voorwaarden gelden. 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de broncode, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto's, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, adviezen, gegevens, de producten, de merken, muziek en alle andere onderdelen van de Website zijn en blijven de exclusieve eigendom van Buildwise en haar derde-licentiehouders en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz.), hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze Website te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop. 

De Website en de informatie die deze bevat of waarnaar deze verwijst, worden uitsluitend ter informatie gepubliceerd. Elke reproductie, heruitgave of andere exploitatie is ten strengste verboden. Aanvragen voor toelating om de informatie die voorkomt op de Website te reproduceren, moeten worden gericht aan de directie Communicatie van Buildwise via ons contact formulier op https://www.buildwise.be/nl/contact/. 

 1. Aansprakelijkheid

5.1 Gegevens en informatie 

Buildwise tracht ervoor te zorgen dat de gegevens en informatie die zij op de Website plaatst volledig, accuraat en actueel zijn. Zij geeft hierop evenwel geen garantie. De gegevens en informatie zijn bedoeld voor een breed publiek en kunnen informatie bevatten die niet van toepassing is op uw situatie. De informatie is dus niet bedoeld als individueel advies (voor specifiek advies dient u zich steeds tot een deskundige te wenden). Bovendien kunnen fouten, onvolledigheden of verouderde gegevens nooit uitgesloten worden en Buildwise geeft dienaangaande geen enkele waarborg. U erkent dat de gegevens en informatie op de Website louter informatief zijn en dienen te worden geverifieerd met de specialisten terzake. De beslissing om deze aan te wenden is uw beslissing en enkel en alleen uw verantwoordelijkheid. 

Wij besteden veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie die op de Website ter beschikking wordt gesteld. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze zo spoedig mogelijk te verbeteren. Buildwise is evenwel niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten of vergissingen in de op de Website verstrekte informatie. Buildwise is geenszins aansprakelijk ingeval van schade of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging of het downloaden van enig onderdeel van de Website. Buildwise is evenmin aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens of informatie op de Website. Buildwise heeft eveneens het recht om de informatie of gegevens die op de Website gepubliceerd zijn op elk moment te wijzigen.  

 • De Tools zijn onderworpen aan specifieke voorwaarden betreffende de beperking van aansprakelijkheid. U vindt deze hier. Voor bepaalde Tools kunnen bijkomende voorwaarden gelden. 

5.2 Links 

De Website kan links naar andere sites bevatten. Het enige doel van links naar andere websites is het raadplegen van de Website te vergemakkelijken. Het bestaan van links naar andere websites betekent in geen geval dat Buildwise de inhoud van de vermelde websites van derden goedkeurt. Buildwise kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een website van derden. 

5.3 Veiligheid 

Alhoewel Buildwise tracht om de Website vrij te houden van schadelijke software, kan het niet uitgesloten worden dat deze buiten het medeweten van Buildwise om door derden werd geïnstalleerd. Buildwise is niet aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade of verlies. Het is nodig om steeds de nodige firewall, antivirus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen. Zo u de aanwezigheid van schadelijke software zou vaststellen in de Website dient u deze aan de webmaster te melden zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden. 

5.4 Berichten 

Op deze Website kunnen berichten van allerlei aard (posts, tips, links, boodschappen, reacties, mededelingen, enz.) van derden opgenomen worden. Dergelijke berichten worden door derden geplaatst zonder dat deze voorafgaandelijk door Buildwise worden gecontroleerd. Aangezien deze berichten het werk van derden zijn, kan Buildwise op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto's, video's, berichten of andere materialen geplaatst binnen deze berichten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan. Indien u meent dat een dergelijk bericht uw rechten schendt of u anderszins schade toebrengt, kan u ons contacteren op het hogervermelde adres. 

5.5 Prognoses 

De informatie die op de Website wordt verspreid kan ramingen bevatten die een zekere mate van onzekerheid inhouden, met name met betrekking tot wetenschappelijke, commerciële, economische of financiële factoren. De werkelijke resultaten kunnen bijgevolg aanzienlijk afwijken van de prognoses. Buildwise is niet aansprakelijk voor dergelijke afwijkingen. 

 1. Privacy

Buildwise respecteert de toepasselijke regelgeving en verwerkt persoonsgegevens strikt volgens haar privacy policy als beschikbaar hier. 

Uw gebruik van de Website kan door Buildwise worden geanalyseerd om haar producten en dienstverlening te optimaliseren, voor onderzoeksdoeleinden, en om haar AI-modellen te trainen. 

 1. Slotbepalingen

7.1 Ongeldigheid 

Deze bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen in geen enkel opzicht de geldigheid van andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze gebruiksvoorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze voorwaarden als volledig ongeldig wordt beschouwd, zullen partijen deze te goeder trouw vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert. 

7.2 Bevoegde rechter en toepasselijk recht 

Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van de Website is onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van Brussel (België). 

7.3 Kennisgevingen en contact 

U aanvaardt uitdrukkelijk dat alle kennisgevingen van Buildwise aan u geldig kunnen gebeuren via het e-mailadres dat u aan Buildwise heeft bezorgd en/of in het geval van algemene kennisgevingen, door kennisgeving via de Website. Deze kennisgevingen gebeuren in de landstalen of het Engels. 

Voor alle vragen inzake deze voorwaarden kan u Buildwise steeds contacteren op het hogervermelde adres. 

 

Opgelet wijziging juli 2023 

 

Algemene voorwaarden (versie 2 – juli 2023) 

 1. Toepassingsgebied 

Deze algemene voorwaarden van het WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF, inrichting erkend bij toepassing van de Besluitwet van 30 januari 1947, met maatschappelijke zetel te Lombardstraat 42, 1000 Brussel, België en met ondernemingsnummer 0407.695.057 (hierna genoemd “Buildwise”, welke haar handelsnaam is) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Buildwise afsluit met haar klanten (hierna genoemd “de Klant”). Iedere offerte, bestelbon, advies, studie en dergelijke meer is onderworpen aan deze voorwaarden. 

Deze algemene voorwaarden zijn de enige toepasselijke voorwaarden met uitsluiting van eventuele aankoopvoorwaarden van de Klant. Iedere afwijking van deze voorwaarden dient uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. 

Buildwise werkt volgens strikte procedures inzake kwaliteit en respect voor mens en leefomgeving. Deze procedures zijn beschikbaar op eerste verzoek. 

Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken, dan blijven de overige bepalingen onverkort gelden. Partijen verplichten zich ertoe om in zulk geval in plaats van de nietig gebleken bepaling een nieuwe regeling te treffen, die het doel van de nietig gebleken bepaling zoveel mogelijk benadert. 

 1. Offertes

De in de offerte opgegeven prijzen zijn netto, exclusief BTW, en gelden, tenzij expliciet anders vermeld, tot 60 dagen na offertedatum. Iedere aanpassing aan de offerte dient schriftelijk door Buildwise te worden goedgekeurd. 

Elke bestelling die vanwege Buildwise niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een schriftelijke offerte is slechts bindend indien ze door Buildwise schriftelijk werd aanvaard. 

 1. Advies, studies en testen

Op verzoek kan Buildwise adviseren, studies en testen uitvoeren. Op Buildwise rust een inspanningsverbintenis. Hoewel Buildwise haar diensten, advies, testen, documenten en producten professioneel levert en overeenkomstig met de kennis zoals deze op dat ogenblik beschikbaar is, geeft Buildwise geen garantie betreffende correctheid of volledigheid. 

Betreffende literatuurstudies is de verantwoordelijkheid van Buildwise beperkt tot het correct overnemen van de resultaten uit deze studies, doch is Buildwise geenszins aansprakelijk voor gebeurlijke fouten in de studies en literatuur waarop Buildwise zich baseert. 

Het advies van Buildwise is beperkt tot de concrete vragen die haar worden voorgelegd. Buildwise neemt nooit een algemene adviesplicht of waarschuwingsplicht op zich. Buildwise neemt nooit de rol van architect, raadgevend ingenieur of studiebureau op zich, en draagt nooit de aansprakelijkheid die rust op deze beroepen. 

Testresultaten en vaststellingen in een rapport gelden enkel voor de geteste stalen en kunnen niet zonder meer worden veralgemeend. 

Buildwise volgt steeds haar standaardprocedures. In geval de Klant specifieke procedures wenst, dient dit voorafgaandelijk te worden aangevraagd. 

 1. Opleidingen

Buildwise zal lesgevers, met de nodige ervaring in het domein, inschakelen voor de opleiding, doch garandeert niet dat er in de opleidingen en cursussen geen fouten of vergissingen kunnen zitten of dat geen foutieve informatie kan worden verspreid. De opleidingen en cursussen zijn niet bestemd om rechtstreeks professioneel te worden aangewend, doch hebben tot doel het algemene niveau van de cursisten te verhogen. 

Buildwise verleent haar opleidingen naar best vermogen doch geeft geen enkele garantie dat cursisten een bepaald niveau zullen bereiken of tot bepaalde opdrachten in staat zullen zijn. Buildwise garandeert evenmin dat cursisten zullen slagen voor examens waarop bepaalde opleidingen een voorbereiding zijn. Afgeleverde attesten bewijzen enkel dat de cursist geslaagd is in de examens of een bepaalde cursus heeft bijgewoond. 

De Klant verbindt zich ertoe zorg te dragen dat de cursisten nauwgezet de regels en voorschriften die gelden op de locatie van de opleiding respecteren. 

Indien de inschrijving van een cursist door Buildwise wordt aanvaard, zal Buildwise een plaats beschikbaar maken voor een bepaalde cursus. Tot vijf werkdagen voor de aanvang van een opleiding, kan de Klant deze kosteloos annuleren. Nadien wordt per cursist 50 procent van de opleidingskosten in rekening gebracht als vergoeding voor de onkosten van Buildwise. 

De opleidingen vinden plaats op de data, voorafgaandelijk medegedeeld door Buildwise. In uitzonderlijke gevallen, bv. in geval van ziekte van een lesgever of een beperkt aantal inschrijvingen, kunnen opleidingsdagen worden geannuleerd of uitgesteld. In het laatste geval bezorgt Buildwise zo spoedig mogelijk een nieuwe agenda. De Klant kan tot tien werkdagen na de melding van de verplaatste opleidingsdatum deze kosteloos annuleren. 

Op iedere opleidingsdag dienen de cursisten een aanwezigheidslijst te ondertekenen. Op basis van deze aanwezigheidslijst wordt hun aanwezigheidspercentage berekend. Cursisten die op alle opleidingsdagen aanwezig waren, kunnen na afloop, op eenvoudig verzoek, een attest van bijwonen van de desbetreffende opleiding bekomen. Dagen dat een cursist om welke reden dan ook (incl. ziekte of overmacht) niet aanwezig kon zijn, kunnen nadien niet worden ingehaald. Cursisten die omwille van welke reden dan ook niet aanwezig waren, kunnen het attest niet verkrijgen. De opleiding wordt niet terugbetaald. 

Bepaalde cursussen kunnen cursusmaterialen vereisen. In het aanbod van Buildwise is bepaald welke materialen door Buildwise worden voorzien. Alle overige materialen dienen door de Klant op eigen kosten te worden voorzien. 

Het is mogelijk dat cursisten tijdens de opleiding aan de lesgevers problemen van hun werk voorleggen of cursussen, documentatie of prestaties van lesgevers van Buildwise gebruiken voor het bedrijf van hun werkgever/de Klant. De lesgevers van Buildwise zullen de cursisten in dergelijk geval te goeder trouw bijstaan en de cursisten naar best vermogen antwoorden, begeleiden of coachen. De verantwoordelijkheid om de cursussen, tips en adviezen toe te passen in de praktijk ligt evenwel te allen tijde bij hun werkgever/de Klant. Buildwise draagt geen enkele verantwoordelijkheid ten opzichte van de Klant, projecten, de klanten van de Klant en dergelijke meer en de Klant zal Buildwise vrijwaren voor alle negatieve gevolgen terzake. 

Indien Buildwise lesgevers levert voor een opleiding, georganiseerd door de Klant, mag deze laatste slechts kosten aanrekenen aan de cursisten indien voorafgaand een overeenkomst met Buildwise werd afgesloten waarbij Buildwise vergoed wordt voor deze prestaties. 

 1. Levering en aanvaarding

Tenzij uitdrukkelijk andersluidend beding zijn leveringstermijnen en projectprijzen van indicatieve aard en niet bindend. 

De levering geschiedt door het presteren van de diensten en het ter beschikking stellen van het resultaat ervan. Buildwise zal melden dat de dienst is gepresteerd. De Klant heeft de plicht om na deze melding de correctheid van de geleverde dienst te onderzoeken en zorgvuldig te testen. 

Tenzij anders overeengekomen beschikt de Klant over een termijn van dertig kalenderdagen, ingaand vanaf de dag der levering, om aan Buildwise de gehele of gedeeltelijke aanvaarding of de weigering van de geleverde dienst bekend te maken. Elke gehele of gedeeltelijke weigering dient door de Klant met objectieve criteria in een aangetekend schrijven gemotiveerd te worden. Het ontbreken van enige reactie van de Klant binnen de in dit artikel vooropgestelde termijn, houdt de goedkeuring van de geleverde dienst in en/of de correcte uitvoering van de testen. 

Verborgen gebreken dienen binnen de tien kalenderdagen na ontdekking aangetekend te worden gemeld. De Klant draagt het risico indien de Klant in gebreke is gebleven na de levering de nodige testen uit te voeren. 

In geval Buildwise er niet in slaagt de dienst binnen de overeengekomen termijn te leveren, zullen partijen een bijkomende termijn onderhandelen. Het overschrijden van de afgesproken termijn is geen reden tot ontbinding van de overeenkomst. De Klant heeft in dergelijk geval evenwel het recht om de overeenkomst te beëindigen mits betaling van alle tot dan gepresteerde diensten. 

 1. Software

Tenzij expliciet anders overeengekomen, is het gebruik van alle software, apps en andere toepassingen van Buildwise onderworpen aan de licentievoorwaarden beschikbaar op deze pagina. 

 1. Intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijkheid
 2. Achtergrondkennis

Buildwise beschikt als onderzoeksinstelling over ruime knowhow en achtergrondinformatie betreffende alle wetenschappelijke en technische aspecten van de bouwsector. Geen enkele overeenkomst of afspraak met Buildwise of engagement tot vertrouwelijkheid kan ertoe leiden dat Buildwise enig recht op haar achtergrondkennis zou overdragen aan de Klant of zou worden beperkt in haar gebruik van haar achtergrondkennis. 

Alle resultaten van adviezen, studies en andere diensten, worden geacht deel uit te maken van de achtergrondkennis van Buildwise, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt bepaald in een offerte, overeenkomst of ander opdrachtdocument. Buildwise blijft ten allen tijde eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle door haar gecreëerde materialen zoals rapporten, documenten, grafieken, cursussen, presentaties, software en dergelijke meer. 

Buildwise heeft het recht om voorbeelden, vragen of werken van cursisten in haar cursussen op te nemen. In dergelijk geval gaan alle intellectuele rechten, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, over op Buildwise. 

 1. Specifieke resultaten voor de Klant

In geval een offerte, overeenkomst of ander opdrachtdocument voorziet in overdracht van rechten aan de Klant, betreft deze overdracht van rechten de specifieke resultaten voor de Klant. Onder specifieke resultaten voor de Klant, worden geen algemene literatuurstudies of rapporten bedoeld, doch de resultaten van specifiek door de Klant bestelde testen, adviezen die enkel van toepassing zijn op de door de Klant voorgelegde omstandigheden en dergelijke meer. 

Dergelijke overdracht van rechten is onderworpen aan volgende voorwaarden: 

 • Zij zal Buildwise nooit beperken in het vervullen van haar statutaire opdrachten, zoals de mogelijkheid om dezelfde testen voor andere partijen opnieuw uit te voeren of aan andere partijen eenzelfde advies te formuleren. 
 • De naam van Buildwise mag nooit door de Klant worden ingeroepen zonder uitdrukkelijke toestemming van Buildwise. 
 • De auteursrechten op de plannen, tekeningen, rapporten, teksten, beeldmateriaal en andere al dan niet digitale materialen gemaakt door Buildwise in het kader van de diensten blijven bij Buildwise. 
 • De specifieke resultaten mogen niet worden aangewend voor publicitaire doeleinden zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van Buildwise. 
 • Iedere publicatie van rapporten van Buildwise dient in hun geheel te gebeuren, behoudens expliciete toestemming van Buildwise. In geval gedeeltelijke resultaten worden aangewend, dienen deze te worden gemerkt als “tijdelijk document; niet verdelen”. Bovendien wordt een deelrapport niet ondertekend. De definitieve testrapporten worden voorzien van de handtekening van het labohoofd of andere gemachtigde persoon en van de originele stempel van Buildwise. 
 • De overdracht van rechten dient beperkend te worden geïnterpreteerd. Rechten die niet expliciet worden overgedragen, blijven bij Buildwise. 
 • De specifieke resultaten voor de Klant kunnen door Buildwise op geanonimiseerde en geautomatiseerde wijze worden gebruikt voor het trainen van de AI modellen van Buildwise en haar partners. 
 • Volledige betaling van alle facturen door de Klant. 
 1. Tekeningen, modellen, patenten en andere exclusieve rechten

Het is de Klant niet toegestaan om de specifieke resultaten te registreren als tekening, merk, model, patent, of ander intellectueel rechtelijk monopolie zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van Buildwise. 

 1. Geen licentie

Het verlenen van advies door Buildwise betreffende het gebruik van een bepaalde technologie, applicatie of methode, geeft geen licentie om deze te gebruiken. Gebruik daarvan is mogelijk onderworpen aan intellectuele rechten en dient door de Klant met de houder van deze rechten te worden overeengekomen. Buildwise doet geen onderzoek naar bestaande patenten, tekeningen, modellen en andere intellectuele rechten en geeft geen garanties terzake. Buildwise kan hier echter wel een adviserende rol aanbieden via zijn octrooicel. 

 1. Vertrouwelijkheid

Buildwise zal alle vertrouwelijke informatie van de Klant als vertrouwelijk behandelen. Als vertrouwelijke informatie wordt alle informatie beschouwd die door de Klant aan Buildwise wordt overhandigd en uit haar aard vertrouwelijk is. Eveneens worden de voor de Klant opgestelde adviezen en rapporten niet gedeeld met derde partijen. 

Vertrouwelijke informatie is niet informatie die: 

 • Buildwise reeds bekend was op het ogenblik van openbaarmaking door de Klant; 
 • publiekelijk bekend is of wordt zonder dat dit verwijtbaar is aan Buildwise; 
 • kan worden samengesteld uit publieke bronnen (bv. middels literatuuronderzoek); 
 • door de Klant aan een derde partij werd geopenbaard zonder verplichting tot vertrouwelijkheid; 
 • onafhankelijk door Buildwise wordt (her)ontwikkeld (bv. door het opnieuw uitvoeren van de literatuurstudie of testen); 
 • op geanonimiseerde en geautomatiseerde wijze wordt gebruikt voor het trainen van de AI modellen van Buildwise en haar partners;  
 • door Buildwise moet worden gedeeld met officiële instanties. 
 1. Wanprestatie

In geval een partij naar oordeel van de wederpartij in gebreke zou blijven, dient de in gebreke blijvende partij aangetekend in gebreke te worden gesteld met een termijn van dertig dagen om de gebreken te herstellen. In geval de opdracht van Buildwise van die aard is dat dertig dagen niet redelijk zou zijn, zal Buildwise een langere termijn worden toegekend. 

 1. Aansprakelijkheidsbeperking

Buildwise verleent haar diensten volgens de regels der kunst en conform haar procedures inzake kwaliteit. Zij garandeert evenwel geen resultaat. 

Enkel de Klant is aansprakelijk voor het gebruik dat hij maakt van het resultaat van de diensten. 

In geen geval zal Buildwise aansprakelijk zijn voor toevallige of onrechtstreekse schade die zou worden veroorzaakt door fouten of vergissingen in haar diensten of de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk werd veroorzaakt door een fout van Buildwise, zoals, doch niet beperkt tot inkomstenverlies, schade-eisen van derden, schade aan commerciële projecten, verlies van arbeidstijd en verlies van gegevens en/of data. 

Voor directe schade en slechts indien herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van Buildwise tegenover de Klant en tegenover derden nooit hoger zijn dan het laagste van volgende bedragen: 50.000€ en het bedrag dat de Klant heeft betaald voor de dienst welke de schade heeft veroorzaakt. 

Deze clausule betreffende de beperking van aansprakelijkheid is van toepassing zowel op contractuele als op buitencontractuele fouten. 

Elke betwisting nopens de uitvoering van een dienst moet door de Klant, op straffe van onontvankelijkheid, worden ingesteld binnen een termijn van zes maanden na het ontstaan van de onderliggende oorzaak van de betwisting. 

De Klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de aan het Buildwise verschafte data en waarborgt dat het opvolgen van haar instructies geen inbreuk maakt op de (intellectuele of andere) rechten van een derde partij. De Klant zal Buildwise vrijwaren voor alle negatieve gevolgen terzake. 

De Klant is als enige aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door machines, producten of materialen die aan het Buildwise ter beschikking zijn gesteld voor de levering van de diensten. 

 1. Betalingsmodaliteiten en prijzen

All prices of Buildwise are in EURO and do not include VAT and/or any other taxes. Buildwise may adjust these prices annually.    
The standard rates are fixed annually and are available on request.  

In principle, answering oral and written questions by members of Buildwise does not involve any costs. If to answer a technical question from a member, Buildwise considers a site visit necessary, no costs will be charged for this either. In case a (technical or other) report needs to be drawn up, this will be done at the standard rate. Additional proofs and tests are charged. 

Unless a specific price offer has been drawn up and approved, all other Buildwise services will be provided on a time-and-expense basis at the standard rate. Site visits and travel are charged at the standard rate. All additional costs such as transport costs, transport costs of samples, costs of customs and clearance, specific licences and the like shall be at the expense of the Customer. 

Facturen zijn betaalbaar op dertig dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal op het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van tien procent per jaar, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van de volledige betaling, onverminderd het recht van Buildwise om zich te beroepen op de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. 

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag bovendien, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van tien procent van het factuurbedrag, met een minimum van 125€, onverminderd alle andere rechten welke Buildwise kan laten gelden, onder meer conform de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. 

Buildwise zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de Klant op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Buildwise om nakoming en/of schadevergoeding van de Klant te vorderen. 

Betwisting van de facturen moeten binnen tien werkdagen na factuurdatum bij gemotiveerd aangetekend schrijven aan Buildwise kenbaar worden gemaakt. De betalingsverplichting van de Klant wordt door zodanige betwisting niet opgeschort. 

 1. Testing materials
  Testmateriaal dient met leveringsbon te worden geleverd op het proefstation te Avenue P. Holoffe 21, B-1342 Limelette op werkdagen tussen 8.30u-12.15u en 13.45u-16.30u. De exacte samenstelling en aard van het testmateriaal dient aan Buildwise te worden kenbaar gemaakt op het ogenblik van de prijsaanvraag, samen met alle risico’s en specifieke kenmerken die de Klant kent of hoort te kennen. Reden hiervan is de beoordeling van de veilige behandeling van de testmaterialen en de uitvoering van de testen. In geval de Klant in gebreke is gebleven deze informatie correct te verschaffen, is Buildwise gerechtigd de overeenkomst ten laste van de Klant te ontbinden met volledige vergoeding van haar kosten. 

Behoudens andere afspraken, dienen de testmaterialen binnen de dertig dagen na beëindiging van de diensten te worden opgehaald. Na deze periode wordt Buildwise van rechtswege en zonder kennisgeving eigenaar van deze stalen en maakt zij voorbehoud om deze te (laten) vernietigen. Eventuele kosten worden aan de Klant doorgerekend. 

 1. Afwerving van personeel

Gedurende de duur van elke contractuele relatie tussen Buildwise en de Klant en gedurende een periode van één jaar na afloop daarvan, zal de Klant geen gebruik maken van de diensten van het personeel en/of de medewerkers van Buildwise, rechtstreeks noch onrechtstreeks, als zelfstandige, als vennoot, als bediende of in om het even welke andere hoedanigheid of wijze, behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Buildwise. 

In geval van inbreuk op het verbod voorzien dit artikel, zal de Klant aan Buildwise bij wijze van forfaitaire schadevergoeding een bedrag betalen gelijk aan 75.000€. 

 1. Aanbrengen van CE-markering

De fabrikant verbindt zich ertoe om alle verplichtingen betreffende de vermelding van het identificatienummer van Buildwise onder de verordening tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten (Verordening (EU) nr. 305/2011) te respecteren op de producten alsook in de technische specificaties van het geteste product. Deze vereisten betreffen onder meer de prestatieverklaring en het aanbrengen van de CE-markering. 

Als het identificatienummer van Buildwise wordt gebruikt in andere documenten dan de prestatieverklaring, dient de Klant iedere verwarring met niet-geteste producten waarop de CE-markering niet mag worden aangebracht op basis van het testrapport te vermijden. 

Als de daadwerkelijke productie niet langer conform aan de geteste producten is, mag de fabrikant de CE-markering niet langer aanbrengen en niet langer verwijzen naar het identificatienummer van Buildwise. 

 1. Overmacht

In geval van overmacht, zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat, ziekte of afwezigheid van het personeel van Buildwise, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkoming van de leveranciers van Buildwise, zal Buildwise steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, om de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat Buildwise in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is. 

 1. Privacy

Buildwise respecteert de toepasselijke regelgeving en verwerkt persoonsgegevens strikt volgens haar privacy policy als beschikbaar hier. 

 1. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Buildwise en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. 

Ingeval van daaruit voortvloeiende geschillen of vorderingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Brussel bevoegd. 

 

Opgelet wijziging juli 2023 

 

Licentievoorwaarden Buildwise tools (versie 2 – juli 2023) 

 1. Toepasselijkheid

Deze Licentievoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat de Gebruiker maakt van Tools van Buildwise, tenzij bij de desbetreffende Tool andere voorwaarden zijn vermeld. Door het gebruik van een Tool, aanvaardt de Gebruiker deze Licentievoorwaarden en sluit de Gebruiker een bindende overeenkomst met Buildwise betreffende het gebruik van de Tool. 

De voorwaarden van de Gebruiker en/of deze van een derde zijn niet van toepassing. Deze Licentievoorwaarden kunnen enkel worden gewijzigd met schriftelijke bevestiging van Buildwise. 

Buildwise kan deze Licentievoorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De Gebruiker heeft vervolgens dertig kalenderdagen om deze wijzigingen te betwisten, waarna de nieuwe voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de Gebruiker. Indien de Gebruiker de nieuwe voorwaarden niet aanvaardt, behoudt Buildwise zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen. 

 1. Definities

Account Eigenaar: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Tool downloadt of op wiens naam een Tool Account is aangemaakt. De Account Eigenaar wordt eveneens beschouwd als een Gebruiker onder deze Licentievoorwaarden. 

Licentievoorwaarden: Deze licentievoorwaarden van toepassing op ieder gebruik van de Tool. 

Tool: De online of offline software waartoe de Gebruiker toegang krijgt onder toepassing van deze Licentievoorwaarden. 

Account: Een besloten omgeving binnen de Tool waarin Gebruikers kunnen werken en waartoe een Account Eigenaar de toegang beheert. 

Gebruiker: Iedereen die gebruik maakt van een Tool. 

Tijdelijk Account: Een tijdelijk account in een Tool met als enige doel de werking van een Tool te leren kennen. 

Buildwise: is een handelsnaam van WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF, inrichting erkend bij toepassing van de Besluitwet van 30 januari 1947, met maatschappelijke zetel te Lombardstraat 42, 1000 Brussel, België en met ondernemingsnummer 0407.695.057 

 1. Doelstelling Tools

In het kader van de opdracht van Buildwise tot ondersteuning en bijstand, en voor opleidingsdoeleinden ontwikkelt Buildwise Tools. 

Tenzij anders bepaald, worden deze Tools kosteloos ter beschikking gesteld. De Tools kunnen aangepast en verbeterd worden. De bedoeling van deze Tools is leden, studenten en cursisten bij te staan en te informeren. 

De Gebruiker heeft alleen toegang tot de laatst uitgegeven versie van de Tool. Iedere nieuwe versie of update van de Tool vervangt de originele of vorige versie ervan als gewijzigde versie en is bijgevolg onderhevig aan alle rechten en plichten zoals vermeld in de Licentievoorwaarden. Tijdens de updates kunnen online Tools tijdelijk onbeschikbaar zijn voor de Gebruiker. In geval de Gebruiker verouderde versies blijft gebruiken, is dit volledig op eigen risico. 

 1. Registratie

3.1. Aanmaak van een Tijdelijk Account en Account 

Sommige Tools voorzien in de mogelijkheid om een account aan te maken. Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon kan dan een Tijdelijk Account aanmaken met als doel de Tool te leren kennen. Dit Tijdelijk Account wordt slechts een definitief Account als het door Buildwise wordt bevestigd. Buildwise houdt zich het recht voor Tijdelijke Accounts te annuleren. 

Andere Tools werken met Accounts die individueel worden toegekend via voorafgaandelijke goedkeuring door Buildwise. 

In geval van annulatie, wordt het desbetreffende Tijdelijk Account automatisch afgesloten, en worden alle gegevens die in het Tijdelijke Account zijn opgeslagen automatisch gewist.   

In geval van bevestiging wordt het Tijdelijk Account omgezet in een Account van één van volgende types: 

 • Buildwise-lid: enkel beschikbaar voor leden van Buildwise. 
 • Student: enkel beschikbaar voor studenten van onderwijsinstellingen die een samenwerkingsovereenkomst hebben met Buildwise. 
 • Cursist: enkel beschikbaar voor cursisten van door Buildwise erkende cursussen. 
 • Extern: enkel beschikbaar na individuele aanvraag bij Buildwise. 

3.2. Aanmaak van bijkomende Gebruikers 

De Account Eigenaar heeft bij sommige Tools de mogelijkheid om via de administratiemodule van zijn Account nieuwe Gebruikers aan te maken en toegangsrechten te geven (of te ontnemen) aan deze Gebruikers.  

De Account Eigenaar aanvaardt de volledige en onvoorwaardelijke aansprakelijkheid voor alle operaties die worden verricht door de Gebruikers. 

De Account Eigenaar is aansprakelijk voor de vertrouwelijkheid van de gebruikersnamen en paswoorden, voor de toegang tot zijn Account en voor de handelingen en nalatigheden van welke partij ook die gebruik maakt van door hem beheerde inloggegevens. De Account Eigenaar mag geen toegang verlenen tot de Tool aan personen die geen registreerde Gebruikers zijn binnen de Tool. 

De Account Eigenaar is aansprakelijk voor de correctheid van de door hem en de Gebruikers ingevulde gegevens, en zal deze te allen tijde actueel houden. In het geval dat de Account Eigenaar misbruik van inloggegevens vaststelt of vermoedt, dient de Account Eigenaar onmiddellijk zijn paswoorden te veranderen en Buildwise te contacteren. 

Buildwise is niet verantwoordelijk voor het beheren van inloggegevens en/of het gebruik dat de Gebruikers van de Tool maken. 

 1. Licentie

De Gebruikers krijgen een beperkte, onoverdraagbare en niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de Tool. Krachtens deze licentie mag dergelijk gebruik uitsluitend gebeuren in overeenstemming met het bedoelde gebruik van de Tool. 

De Tool mag alleen intern gebruikt worden voor de eigen activiteiten van de Account Eigenaar: 

 • Buildwise-lid: gebruik enkel voor de eigen professionele doeleinden van Buildwise-lid in het kader van de ondersteunings- en adviesopdracht van Buildwise. 
 • Student en Cursist: gebruik enkel voor de doeleinden van de gevolgde opleiding. 
 • Extern: gebruik conform de individuele aanvraag bij Buildwise. 

Het is verboden om, ongeacht het doel (commercieel of niet), de Tool te verkopen, te verhuren, uit te lenen, te verdelen of te gebruiken in het kader van dienstverlening aan derden, zelfs ten kosteloze titel. 

 1. Toegang en einde licentie

Sommige Tools zijn vrij downloadbaar. In dergelijk geval kan de Gebruiker gebruik maken van de Tool voor een periode die niet bepaald is in de tijd, en door Buildwise kan worden beëindigd middels eenvoudige kennisgeving met een redelijke opzeggingstermijn. 

Voor Tools die registratie vereisen, kan de Gebruiker gebruik maken van de Tool in overleg met de Account Eigenaar. De Account Eigenaar is als enige aansprakelijk voor de handelingen van de door hem aangemaakte Gebruikers. 

De Account Eigenaar heeft toegang tot de Tool al naar gelang zijn account: 

 • Buildwise-lid: toegang tot de Tool gedurende Buildwise lidmaatschap mits volledig in orde met de betaling van hun bijdragen. 
 • Student en Cursist: toegang gedurende de opleiding. 
 • Extern: gebruik conform de individuele aanvraag bij Buildwise. 

Buildwise kan de toegang tot de Tool ten allen tijde opzeggen middels een redelijke opzeggingsperiode, en dit middels eenvoudige kennisgeving. In geval van achterstallige betalingen (bijdragen lidmaatschap, licentievergoedingen, facturen …) is Buildwise gerechtigd de toegang met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

In geval van beëindiging van de toegang, wordt het desbetreffende Account automatisch afgesloten, inclusief alle Gebruikers onder dat Account, en worden alle gegevens die in het Account zijn opgeslagen automatisch gewist. In geval de Account Eigenaar zijn gegevens wenst te bewaren, dient deze zelf –voorafgaandelijk aan de beëindiging van de toegang- een kopie te maken. 

De Gebruiker kan het gebruik van de Tool ten allen tijde beëindigen. In geval betalingen zouden gebeurd zijn, worden deze niet terugbetaald. 

De overeenkomst tussen Buildwise en consumenten betreffende het gebruik van de Tool kan niet worden herroepen, vermits de dienstverlening onmiddellijk en met instemming van de consument is gebeurd. De consument kan de overeenkomst evenwel op ieder ogenblik en zonder kosten beëindigen tenzij anders voorzien in de desbetreffende Tool. 

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat Buildwise het gebruik dat de Gebruiker van de Tool maakt, monitort en analyseert om de producten en dienstverlening van Buildwise te verbeteren, en deze gegevens kan gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en voor het trainen van haar AI modellen. 

 1. Data-opslag

Voor bepaalde Tools heeft de Gebruiker de mogelijkheid om beperkte gegevens op te slagen op de servers van Buildwise. Deze opslagruimte wordt gratis ter beschikking gesteld en wordt vrijblijvend aangeboden tenzij anders voorzien in de desbetreffende Tool. De Gebruiker maakt op eigen risico gebruik van deze opslagmogelijkheid en zal zelf instaan voor back-ups en bedrijfscontinuïteit. Buildwise maakt geen back-ups en garandeert niet dat de gegevens steeds op ieder ogenblik beschikbaar zullen zijn en/of kunnen worden weder samengesteld in geval van verlies. 

Indien de licentie op de Tool wordt stopgezet wegens welke reden ook, worden de gegevens van de Gebruiker automatisch van de servers van Buildwise verwijderd. In geval de Account Eigenaar zijn gegevens wenst te bewaren, dient deze zelf –voorafgaandelijk aan de beëindiging van de toegang- een kopie te maken. 

 1. Beschikbaarheid, Technische Ondersteuning en Individueel advies

Buildwise biedt toegang tot de Tool in de toestand dat deze zich bevindt. Buildwise garandeert niet dat de Tool altijd en zonder onderbreking ter beschikking zal zijn van de Gebruiker. 

Buildwise heeft geen voltijdse helpdesk voor de ondersteuning van de Tool. In geval van technische vragen, kan de Gebruiker Buildwise contacteren via de contactgegevens op de website www.Buildwise.be. Indien een medewerker beschikbaar is, zal deze binnen de kantooruren bijstand bieden. Iedere bijstand is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van Buildwise als beschikbaar op deze pagina. 

 1. Verplichtingen van de Gebruiker

De Gebruiker moet (i) alle internationale, nationale, regionale en lokale wetten en reglementen en (ii) alle internetreglementen, beleidslijnen en procedures in acht nemen wanneer deze gebruik maakt van de Tools.  

De Gebruiker stemt ermee in om de Tool nooit te gebruiken voor illegale doeleinden of gedrag dat op enige andere wijze laakbaar is. De Gebruiker mag geen inhoud verwerken (i) die op enige manier onwettig, tergend, lasterlijk, onrechtmatig, bedreigend of nadelig is of op om het even welke andere manier laakbaar is; (ii) die hij niet gerechtigd is te verwerken volgens enige wet of ingevolge contractuele of fiduciaire relaties; (iii) die een schending uitmaakt van rechten van een derde partij, onder meer – maar niet beperkt tot – octrooi, handelsmerk, zakengeheim en auteursrechten; die een schending uitmaakt op de privacy of het recht op afbeelding van een persoon. 

De Gebruiker mag geen middelen, software of routines gebruiken of weergeven die andere partijen of de goede werking van de Tool kunnen schaden of die de systemen van Buildwise onevenredig belasten. 

De Account Eigenaar is zowel aansprakelijk voor zijn eigen daden als voor deze van de Gebruikers waaraan hij inloggegevens in zijn account heeft gegeven. 

De Account Eigenaar aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor zijn account en stemt ermee in Buildwise en haar leden, bestuurders, directeurs, werknemers, agenten, verdelers, raadslieden, moedervennootschappen, dochtervennootschappen en filialen, te verdedigen, te vergoeden en te vrijwaren tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, vonnissen, boetes, belastingen, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocatenerelonen en –kosten) die het gevolg zijn van of verband houden met de schending van de Licentievoorwaarden door de Gebruikers. 

 1. Gegevensbescherming

De Account Eigenaar heeft het recht om de persoonsgegevens van zijn Gebruikers, te verwerken via de Tool, strikt in overeenstemming met de volgende voorwaarden: 

 • De Account Eigenaar erkent dat hij alle wetten en reglementen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Privacy wetten”) zal respecteren. 
 • De Account Eigenaar ziet erop toe dat alle Gebruikers de Privacy Wetten zullen respecteren. 
 • De Account Eigenaar erkent dat hij optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking. 

Voor zover Buildwise deze gegevens zou verwerken, zal dit een louter technische verwerking betreffen als onderdeel van de werking van de Tool. Buildwise zal enkel optreden als verwerker en de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan het ter beschikking stellen van de Tool conform deze voorwaarden. Buildwise zal geen persoonsgegevens delen met derden. Buildwise zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig. 

Voor Tools die tot gevolg kunnen hebben dat onrechtstreeks persoonsgegevens kunnen worden verwerkt, zoals deze waarbij foto, video, of andere bestanden kunnen worden gemaakt, opgeslagen of gedeeld met Buildwise, zal de Gebruiker zich inspannen om de verwerking van persoonsgegevens te vermijden, en indien dit niet mogelijk is, tot een minimum te beperken. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en zal ervoor zorgen dat deze wettelijk gebeurt, waaronder doch niet beperkt tot het informeren van de Gebruiker betreffende de verwerkingen en de privacypolicy van Buildwise. 

Buildwise zal de persoonsgegevens adequaat beveiligen, en geen toegang geven aan personeelsleden die geen toegang nodig hebben. 

Buildwise zal de Privacy Wetten steeds respecteren, alsook haar privacypolicy, als beschikbaar op deze pagina. 

Buildwise heeft het recht anonieme en statistische gegevens te verwerken in publicaties, onderzoeken, cursussen, rapporten en overzichten. Het monitoren en analyseren van het gebruik van de Tools, alsook het verwerken van gegevens voor onderzoeksdoeleinden en voor het trainen van AI modellen, gebeurt in principe anoniem. Waar toch persoonsgegevens zouden worden verwerkt, zal Buildwise deze tot een minimum beperken en de verwerkingen doen conform haar privacybeleid. 

 1. Eigendomsrecht van de Tool

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Tool, waaronder doch niet beperkte tot auteursrecht, blijven ten allen tijde bij Buildwise. Dit omvat de auteursrechten op de broncode, objectcode, interfaces, structuur, organisatie en volledige samenstelling van de Tool. Alle handleidingen, documentatie en programma’s, ongeacht of deze beschikbaar zijn in een papieren versie of toegankelijk zijn door afstandsraadpleging, blijven vertrouwelijk en blijven de eigendom van Buildwise. De Gebruiker mag de Tool niet geheel of gedeeltelijk afdrukken, kopiëren, wijzigen, vertalen of veranderen. 

De logo’s en namen van Buildwise zijn beschermde handelsmerken van Buildwise. De Gebruiker mag deze tekens niet gebruiken, kopiëren, verwijderen of verbergen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Buildwise. 

Het is de Gebruiker verboden sublicenties of enige andere rechten toe te kennen met betrekking tot de Tool. 

 1. Vertrouwelijkheid

Buildwise zal alle vertrouwelijke informatie van de Gebruiker als vertrouwelijk behandelen. Als vertrouwelijke informatie wordt alle informatie beschouwd die door de Gebruiker in een online Tool wordt verwerkt en uit haar aard vertrouwelijk is. 

Vertrouwelijke informatie is niet informatie die: 

 • Buildwise reeds bekend was op het ogenblik van openbaarmaking door de Gebruiker; 
 • publiekelijk bekend is of wordt zonder dat dit verwijtbaar is aan Buildwise; 
 • kan worden samengesteld uit publieke bronnen (bv. middels literatuuronderzoek); 
 • door de Gebruiker aan een derde partij werd geopenbaard zonder verplichting tot vertrouwelijkheid; 
 • onafhankelijk door Buildwise wordt (her)ontwikkeld (bv. door het opnieuw uitvoeren van de literatuurstudie of testen); 
 • door Buildwise moet worden gedeeld met officiële instanties. 
 1. Aansprakelijkheidsbeperking van Buildwise

De Tool is in essentie een tool die Buildwise gebruikt in het kader van haar opleidingen en om haar leden beter te kunnen bijstaan en adviseren. De Tool is ontwikkeld met als doel personen inzage te geven inzake een bepaald vakgebied en om Buildwise toe te laten haar leden daaromtrent gerichter te adviseren. Het  Buildwise stelt de Tool in het kader van voormelde doelstelling ter beschikking in de staat waarin deze zich bevindt. De Gebruiker dient zelf in te schatten of de Tool en de resultaten daarmee bereikt bruikbaar zijn voor zijn doeleinden, en aanvaardt daar de verantwoordelijkheid voor. De Gebruiker dient de bereikte resultaten te verifiëren met andere middelen.  

Buildwise zal zich redelijke inspanningen getroosten om de deugdelijke werking van de Tool te verzekeren. Buildwise verklaart dat de Tool op een degelijke manier werd ontwikkeld en in overeenstemming is met de algemeen aanvaarde industrienormen. Buildwise garandeert echter niet dat Tool geheel vrij is van bugs en fouten. 

De Tools worden niet voortdurend bijgewerkt. Zij worden op een bepaald ogenblik online gezet, maar niet te allen tijde actueel gehouden en aangepast aan de evoluerende kennis van de techniek en de wetgeving of normering terzake. Buildwise geeft geen garanties. 

Buildwise garandeert niet dat de functies van de Tool voldoen aan de performantievereisten van de Gebruiker of dat de Tool werkt in overeenstemming met de verwachtingen van de Gebruiker. Buildwise biedt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie en de garantie van geschiktheid voor een bepaald gebruik wordt hierbij uitgesloten. 

De in de Tools gehanteerde formules houden vaak keuzes in, bv. doch niet beperkt tot afrondingen. De gemaakte keuzes kunnen het resultaat van calculaties beïnvloeden.  De keuzes zijn afgestemd op de opleidings- en adviesdoeleinden van Buildwise en niet noodzakelijk de beste voor de noden van de Gebruiker. De Gebruiker draagt de verantwoordelijkheid om na te gaan of deze dienstig zijn voor zijn doel. 

Buildwise voorziet in sommige Tools een aantal generieke gegevens. Deze generieke gegevens worden louter ter illustratie meegeleverd. De Gebruiker zal bij het gebruik van deze generieke gegevens de gegevens steeds verifiëren en aanpassen aan de specifieke context. Buildwise kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van het gebruik van deze generieke gegevens. 

De Tool is niet bestemd als uniek middel, doch als algemene ondersteuning. De Gebruiker zal de resultaten ermee bereikt steeds via andere middelen toetsen en draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de correctheid ervan. De Gebruiker kan steeds de diensten van Buildwise raadplegen. 

In geval de Tool online ter beschikking wordt gesteld, weet de Gebruiker dat de toegang kan afhangen van storingen te wijten aan netwerk-, internet- of communicatieproblemen. Buildwise geeft geen uptime garantie. 

Buildwise kan enkel aansprakelijk worden gehouden voor haar zware fout. Zij kan niet worden aansprakelijk gehouden wanneer een defect of storing van de Tool te wijten is aan een defect in software of hardware die niet afkomstig is van Buildwise. 

Buildwise is niet aansprakelijk ten aanzien van de Gebruiker of derden voor verlies van winst of omzet, verlies van gegevens, onrechtstreekse, gevolg- of incidentele schade, zelfs indien Buildwise op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade. Voor rechtstreekse schade, indien herstel in natura niet mogelijk is, kan de aansprakelijkheid van Buildwise ten aanzien van de Gebruiker nooit groter zijn dan 2.500€. Dit geldt zowel voor schade op contractuele als buitencontractuele grond. De Gebruiker moet alle noodzakelijke maatregelen treffen die redelijkerwijze kunnen worden verwacht om zijn schade te beperken. 

De Gebruiker zal Buildwise vergoeden en vrijwaren tegen en met betrekking tot alle vorderingen, schade, verlies, kosten, uitgaven, verplichtingen, aansprakelijkheden, vorderingen en rechtsvorderingen, met inbegrip van maar zonder beperking tot de intrest en boetes, redelijke advocatenerelonen en –kosten en alle bedragen die worden betaald met het oog op de regeling van een eis, vordering of rechtsvordering die zou worden ingesteld tegen Buildwise of die Buildwise zou ondergaan en die voortvloeit uit, het gevolg is van of verband houdt met: (a) het niet vervullen of schenden van welke verplichting ook vermeld in de Licentievoorwaarden; en (b) vorderingen van om het even welke aard door een derde partij die om het even welke schade lijdt die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten van de Gebruiker met betrekking tot of in verband met het gebruik van Tool door de Gebruiker. 

 1. Beëindiging van de overeenkomst wegens bepaalde redenen

In het geval dat Buildwise een handeling of nalatigheid van een Gebruiker vaststelt die, naar de redelijke mening van Buildwise, een schending zou kunnen uitmaken van deze Licentievoorwaarden, die een derde rechtstreeks of onrechtstreeks schade zou kunnen berokkenen, op enige andere wijze laakbaar zou zijn of indien een derde Buildwise in kennis stelt van een mogelijk nadeel, neemt Buildwise zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 15 dagen contact op met de Account Eigenaar met het oog op het verhelpen van de schending of van het veroorzaakte nadeel. 

In extreme gevallen of in het geval dat de Account Eigenaar de schending of het veroorzaakte nadeel niet tijdig verhelpt, is Buildwise – naar eigen goeddunken – gerechtigd om, onmiddellijk en zonder opzeg, zonder tussenkomst van de rechtbank (van rechtswege), alle inhoud te blokkeren of te verwijderen en/of alle licenties van de Account Eigenaar op te zeggen of te schorsen, zonder enige schadeloosstelling van de Account Eigenaar en met volledige schadeloosstelling van Buildwise. 

 1. Overmacht

Geen van beide partijen zal in gebreke zijn of anderszins aansprakelijk zijn voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst indien dergelijke vertraging of tekortkoming gebeurt door een oorzaak die onafhankelijk is van diens redelijke controle, met inbegrip van de elementen, aardbevingen, overstromingen, branden, epidemie, rellen, gebrek of vertraging van vervoer of communicatie, storingen in netwerk- of internetverbinding, storing in datacenters of enige handeling of verzuim door de andere partij of van diens werknemers, agenten of aannemers. 

 1. Algemeen

Indien één of meerdere bepalingen van deze Licentievoorwaarden nietig of onuitvoerbaar worden verklaard, stemt de Gebruiker ermee in dat dit feit niet de nietigheid of onuitvoerbaarheid van de overblijvende bepalingen voor gevolg heeft, maar dat de Gebruiker en Buildwise hun best zullen doen om de betrokken bepaling te vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die, in de mate van het mogelijke, het economische, zakelijke of andere doel van genoemde nietige of onuitvoerbare bepaling zal bereiken. 

Het loutere feit dat Buildwise niet aandringt op de strikte naleving door de Gebruiker van enige bepaling van de Licentievoorwaarden of dit niet afdwingt, kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking aan of afstand van de rechten van Buildwise voortvloeiend uit deze voorwaarde, tenzij dit schriftelijk wordt bevestigd. 

De rechten en herstelmaatregelen die aan Buildwise worden toegekend ingevolge de Licentievoorwaarden, zijn complementair met en beperken geenszins enige andere rechten of herstelmaatregelen die aan Buildwise wettelijk zijn toegekend. Alle dergelijke rechten en herstelmaatregelen zijn cumulatief en kunnen afzonderlijk of samen worden uitgeoefend. 

 1. Toepasselijke wet en bevoegdheid

Alle overeenkomsten tussen de Gebruiker en Buildwise met betrekking tot het gebruik van de Tool worden beheerst en uitgelegd in overeenstemming met het Belgische recht. In geval van geschil zijn de rechtbanken te Brussel (België) uitsluitend bevoegd. 

 

 

Privacy beleid (versie 3 - Juli 2023) 

 

 1. Toepassing 

  

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Buildwise worden verwerkt.  
 

Buildwise is een handelsnaam van het WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF, inrichting erkend bij toepassing van de Besluitwet van 30 januari 1947, met maatschappelijke zetel te Lombardstraat 42, 1000 Brussel, België en met ondernemingsnummer 0407.695.057.  

U heeft de mogelijkheid dit beleid op te slaan en af te drukken. 

 

De verwerking van cookies op deze website gebeurt in overeenstemming met ons privacy Beleid. Informatie over hoe je je cookie voorkeuren kan beheren staat meer specifiek uitgelegd in ons cookiebeleid 
 

Ben je op zoek naar de privacy informatie over een project website in het beheer Buildwise ? Dan sturen we je graag door naar hun specifieke privacy & cookie beleid: 

 

butgb-ubatc.be  

digitalconstruction.be   

Bouwindustrialisatie.be 

Smartbuildingsinuse.be 

Bccc.brussels 

Bcdi.be 

Bcqs.be 

Be-renovatief.be 

Bouw.grondstoffencatalogus.be 

Brusselsretrofitxl.be 

Cibw062leuven.be 

Circular-concrete.be 

Cobaty.be 

Coock-sww.be 

Cpdb.brussels 

Dagvanhetonderhoud.be 

Duurzaam-betonherstel.be 

Eccredi.org 

Ect3.be 

Emersida.eu 

Epbd.be 

Erfgoedenergieloket.be 

Gevelgroen.be 

Grondwaterindebouw.be 

Ibe-biv.be 

Ikbouwluchtdicht.be 

Ikventileerzelfstandig.be 

Install2020.be 

Kennisplatform-renovatie.be 

Livinglabs-brusselsretrofit.be 

Ovmonitoring.be 

Recurwood.be 

Renofase.be 

Smartheating.be 

Tc211.be 

Tertra-sww.be  
 

2 Persoonsgegevens 

 

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door Buildwise is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV), ook wel GDPR genoemd. 

 

Dit beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door Buildwise  

2.a Hoe verzamelen we deze persoonsgegevens?  

 

Het verzamelen van deze gegevens kan op verschillende manieren 

   

 • We ontvangen uw gegevens rechtstreeks. Dat kan wanneer u een dienst aankoopt, wanneer u contact opneemt met onze helpdesk of een contactformulier invult. In dergelijk geval worden zowel het doel van de verwerking en de (categorieën van) duidelijk weergegeven. 
 • We wijzen uw persoonsgegevens, in combinatie met de gegevens van het bedrijf waarmee u geassocieerd bent, toe voor het gebruik van onze diensten zoals bijv. een e-mailadres, een telefoonnummer, klantennummer, logincode(s) en wachtwoorden. Indien u als particulier een abonnement op publicaties aankoopt associëren we eveneens uw adresgegevens met een dienst. 
 • Buildwise ontvangt ook persoonsgegevens via derden. Enkele voorbeelden: 
 • Wij vragen bevestiging aan KBO van uw bedrijfsgegevens en gaan na of u daadwerkelijk zaakvoerder bent. (fraude bestrijding) 
 • Wij verkrijgen persoonsgegevens van partners om kortingen of groepsabonnementen toe te kennen aan leden van andere erkende vakorganisaties, overheids- of onderwijsinstellingen. 
 • Wij verkrijgen persoonsgegevens van partners voor communicatiedoeleinden (bijv. nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven, kan een partner van bij wie u een bouwopleiding volgde data aan ons bezorgen.); de tools, filmpjes die genomen worden via drones, edm. In dergelijke geval verwerkt Buildwise de persoonsgegevens (1) voor de uitvoering van haar contract en (2) voor haar eigen rechtmatig belang indien deze verwerkingen gebeuren in het kader van de veiligheid van haar producten, het maken van analyses ter verbetering van haar producten of het trainen van haar AI-modellen. 
 •  Wij verkrijgen data van sociale mediakanalen zoals Facebook, Google, LinkedIn, … (bijv. wanneer u gebruik maakt van uw sociale media profiel om via dit kanaal contact met ons opneemt). 

 

 

Het is mogelijk dat uw toestemming gevraagd wordt om uw gegevens voor specifieke doeleinden te gebruiken. U kunt dit verzoek goedkeuren of weigeren. Wanneer u kiest voor zo’n diensten of mededelingen, bv. een Newsletter, kunt u uw inschrijving hiervoor op elk moment schrappen door de instructies vermeld in elke mededeling uit te voeren. Wanneer u beslist om u uit te schrijven uit een service of een mededeling, zullen wij uw gegevens zo snel mogelijk schrappen. Wij delen uw persoonlijke gegevens in geen geval met derden voor marketingdoeleinden, behalve indien u ons daarvoor uitdrukkelijk de toestemming geeft (‘opt-in’). U kan op ieder ogenblik uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden intrekken. 

 

Het is mogelijk dat uw persoonlijke gegevens worden aangevuld met andere gegevens zoals locatie, bezoekersstatistieken, historie en dergelijke meer ten einde u meer persoonlijk te kunnen bedienen en dat dergelijke gegevens worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en voor analysedoeleinden om de producten en diensten van Buildwise te verbeteren. 

 

Buildwise kan aan de hand van uw deelname aan events of opleidingen of uw keuze voor bepaalde interesesses, de communicatie naar u aanpassen.  

 

U krijgt op bepaalde pagina’s van de website de mogelijkheid om een link of een bericht dat verwijst naar een website van Buildwise door te sturen naar een vriend of collega. De e-mailadressen die u ons hiervoor verstrekt, zullen worden gebruikt om de informatie in uw naam te versturen naar uw vriend of collega en zullen niet voor andere doeleinden worden ingezameld of gebruikt door Buildwise of door derden. 

 

2.b bewaartermijn 

 

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor u deze aan ons hebt bezorgd: 

 • In geval deze worden verstrekt onder een overeenkomst met Buildwise, worden deze niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering ervan.  
 • In geval deze worden verstrekt op basis van uw toestemming, wordt de verwerking, zo spoedig als praktisch mogelijk is, stopgezet wanneer u uw toestemming intrekt. 
 • In geval deze worden verwerkt op basis van een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van Buildwise, worden deze bewaard zolang als hiertoe nodig. 

 

Data Type 

Data Categorie 

Welke persoonsgegevens 

Hoe verkregen 

Doelen 

Rechtsgronden 

Bewaartermijn 

Gebruikersgegevens 

Identificatie en contact gegevens 

 

Bijv. naam, adres, geboortedatum nationaliteit, telefoonnummer, e-mailadres 

Werknemersgegevens 

 

Bij aanmaak van een account of na doorgifte van bedrijfsgegevens van bedrijven die een wettelijke verplichting hebben lid te zijn van Buildwise  via de klantendienst (callcenter), 

 

Dienstverlening en facturatie 

 - Ledenondersteuning  

- Kwaliteitsverbetering  

- Fraudebeheer  

-Ondersteuning overheidsaanvragen en wettelijke verplichtingen  

- Marketing van eigen producten  

- Geanonimiseerde rapportering 

 

Gerechtvaardigd belang  

Wettelijke verplichting  

Contractuitvoering 

 

Zolang je Lid bent. Tot 3 jaar nadat je geen Lid meer bent 

 

 

Contractgegevens 

 

Bijv. producten, klantennummer, gebruikersnaam, factuur, Po nummers, gelinkte contacten aan bedrijven, facturatievoorkeuren 

Bij aanmaak en beheer als gebruiker/Lid, door toewijzing 

 

- Dienstverlening en facturatie  

 - Ledenondersteuning - Kwaliteitsverbetering  

- Fraudebeheer  

- Ondersteuning overheidsaanvragen en wettelijke verplichtingen  

- Marketing van eigen producten  

- Geanonimiseerde rapportering 

 

Gerechtvaardigd belang  

Wettelijke verplichting  

Contractuitvoering  

Toestemming 

 

Zolang je Lid bent. Tot 10 jaar nadat je geen klant meer bent voor bepaalde gegevens zoals het contract 

 

Financiële gegevens 

 

betaalgegevens (bankrekeningnummer),  

Loonmassa van uw bedrijf 

Bij aanmaak en beheer van uw voorkeuren als Lid of gebruiker 

 

 

- Dienstverlening en facturatie  

 - Ledenondersteuning - Kwaliteitsverbetering  

- Fraudebeheer  

- Ondersteuning overheidsaanvragen en wettelijke verplichtingen  

- Marketing van eigen producten  

- Geanonimiseerde rapportering 

 

 

Gerechtvaardigd belang  

Wettelijke verplichting  

Contractuitvoering  

Toestemming 

 

Zolang je Lid/ gebruiker bent. Tot 36 maanden voor ex-leden/ gebruikers 

 

 

Communicatiegegevens 

 

Bijv. aangemaakte contacten op Buildwise diensten, antwoorden op enquêtes, je voorkeuren voor nieuwsbrieven Voorkeuren van communicatie; ingegeven interesses en onderwerpen  

 

  

 Bij aanmaak en beheer van uw voorkeuren als Lid of gebruiker, bij aankoop van nieuwe diensten,  

Contactopname via een formulier, ingevulde enquetes, voor, tijdens of na deelname van opleidingen of evenementen 

 

- Dienstverlening en facturatie  

 - Ledenondersteuning - Kwaliteitsverbetering  

- Fraudebeheer  

- Ondersteuning overheidsaanvragen en wettelijke verplichtingen  

- Marketing van eigen producten  

- Geanonimiseerde rapportering 

 

 

Gerechtvaardigd belang  

Contractuitvoering  

Toestemming 

 

Bestaande gebruiker zolang je lid bent of tot 24 maanden voor antwoorden op enquêtes - Daarna enkel geaggregeerde resultaten),  Als voormalig lid of gebruiker: 36 of 24 maanden afhankelijk van de gegevens 

 

Transactiegegevens 

Locatiegegevens 

Bijv. GPS coordinaten aan de hand van een route planning tool 

 

Bij gebruik bepaalde Buildwise tools met een map functionaliteit voor routebepaling en/of bepaling van omgevingsfactoren zoals gemiddelde lichtinval of windsterkte 

 

- Product en dienstverlening, - Geanonimiseerde rapportering 

 

Toestemming 

 

13 maanden 

 

 

Verbruiksgegevens 

Bijv. Duurtijd deelname online opleidingen 

Bij Gebruik van bepaalde Buildwise diensten 

- Product en dienstverlening, facturatie  

- Verkoop, dienst na verkoop en klantenondersteuning  

- Kwaliteitsverbetering  

- Fraudebeheer  

- Geanonimiseerde rapportering 

 

Gerechtvaardigd belang  

Wettelijke verplichting  

Contractuitvoering  

Toestemming 

 

36 maanden voor deelname data 

 

 

Gedragsgegevens 

Bijv. Gegevens verkregen via cookies 

 

Bij gebruik Buildwise Tools, bij bezoek van de websites, bij gebruik Buildwie apps 

 

- Product en dienstverlening, facturatie  

- Kwaliteitsverbetering  

- Marketing van eigen producten  

- Marketing van producten van derde partijen  

- Geanonimiseerde rapportering 

 

Gerechtvaardigd belang  

Contractuitvoering  

Toestemming 

 

Zie cookie overzicht 

 

 
 

 1. Hoe contacteer ik Buildwise in verband met mijn privacy rechten?
  Volgens de GDPR-wetgeving heeft u het recht uw persoonlijke gegevens in te kijken, te laten verbeteren, bezwaar in te dienen tegen verwerking en om uw gegevens te laten verwijderen.  
  Daarnaast heeft Buildwise de plicht om, indien u daarom vraagt, een kopie van de gegevens die het over u heeft te bezorgen. Voor bijkomende kopieën kan Buildwise u een kostendekkende vergoeding aanrekenen. 
   
  Indien u zich wenst te beroepen op uw rechten kan dat door te mailen naar gdpr@buildwise.be. 

 

4 Veiligheid 

 

Buildwise gebruikt gepaste technologieën en beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verkeerd gebruik, bekendmaking, verlies en vernietiging. Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, gebruikt Buildwise ook professionele firewalls en beveiligingswachtwoorden.  
Buildwise tracht ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch is geenszins aansprakelijk voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. Het is nodig om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke gegevens. 

 

5 Wijziging 

 

Buildwise kan haar beleid betreffende de behandeling van persoonlijke gegevens herzien. Dergelijke aanpassingen zullen worden gemeld op de Website. 

 

6 Andere websites 

 

De Website kan links bevatten naar andere sites. Buildwise kan niet garanderen dat deze websites hun privacy beleid naleven overeenkomstig de toepasselijke regelgeving. Het is aangeraden dit zelf na te gaan door de privacy clausules op deze websites te raadplegen. 

  

7 Cookie Beleid 

 

Buildwise maakt gebruik van cookies op haar Websites, om het gebruiksgemak te optimaliseren, onder toepassing van dit cookiebeleid. Dit beleid is opgesteld met als doel u correct en helder te informeren over het gebruik van cookies en uw hoe u uw toestemming kunt geven tot het gebruik ervan.  

Tijdens het bezoeken en/of gebruiken van de Website en kunt u zicht cookies weigeren of accepteren conform dit beleid. We behouden ons het recht voor om deze policy op geregelde tijdstippen aan te passen, alsook cookies toe te voegen en/of te verwijderen, zodoende dit beleid zo actueel mogelijk te houden. We houden u hiervan op de hoogte via de Website. 
 
7.a Wat zijn cookies? 

 

Een cookie is een klein tekst- of databestand die uw browser op uw computer, tablet of smartphone bewaard wanneer u een website bezoek een mobiele app of een online Tool van Buildwise gebruikt.  

Een Cookie bestaat uit een unieke waarde die toelaat dat uw browser u herkent. Zo kan u als bezoeker van de Website geïdentificeerd worden bij een volgend bezoek zonder dat u bepaalde voorkeuren (zoals de voorkeurstaal) opnieuw hoeft in te stellen. 

Cookies laten ons ook toe om de website en de tools te analyseren en zodat we die steeds beter kunnen laten functioneren.  

Bijkomend maakt Buildwise gebruik van tags, tracking pixels, en andere technieken die op eenzelfde manier worden verwerkt als gewone cookies. Buildwise maakt gebruik van het Google Consent Model V2. Dit model zorgt ervoor dat Google cookies niet afgevuurd worden alvorens een toestemming gekregen is via de cookie banner. Het Google Consent model maakt gebruik van tags en is  gelinkt zijn aan uw keuzes in de cookie banner.

We maken voor onze cookies onderscheid tussen cookies die we zelf plaatsen en beheren (First party cookies) en cookies die geplaatst worden op onze websites en tools door derde partijen. (Third party cookies) 

Deze third party cookies zorgen ervoor dat bepaalde gegevens doorgestuurd worden naar andere partijen op het moment dat u onze website gebruikt. Dit kunnen bijvoorbeeld cookies zijn sociale netwerkdiensten, die doormiddel van de "delen" knop, uw surf gedrag kunnen volgen. 

 

De cookies worden ingedeeld in categorieën:  

 1. Strikt noodzakelijk cookies Deze Cookies zijn minimaal om de website goed te laten werken. Deze cookies identificeren geen gebruikers en worden niet voor marketingdoeleinden gebruikt. Strikt noodzakelijke cookies helpen bijvoorbeeld om pagina's correct te laden, taalvoorkeuren op te slaan, etc. 
 1. Analytische cookies 
  Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen zodat we de prestatie van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site heeft bezocht. 
 1. Functionele cookies  
  Deze cookies stellen de website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen door ons worden ingesteld of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Als u deze cookies niet toestaat kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht niet correct werken. 
 1. Advertentie cookies  
  Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op de unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien. 

 

In het overzicht van de cookies vindt u hieronder informatie over hun naam, hun looptijd, het doel en de bron. 

 

7.b Cookie weigeren 

 Indien u niet wenst dat de Website cookies plaatst, kunt u instellen door voor het eerste gebruik van de website uw voorkeuren aan te geven. Ook daarna kunt uw instellingen te allen tijde aanpassen door via de cookie banner (groene bol links onderaan uw scherm) bepaalde cookie categorieën te activeren of te deactiveren. Strikt Noodzakelijke cookies, die instaan voor het goed functioneren van de website kunt u niet weigeren. 

7.c Overzicht Cookies 

 

Buildwise gebruikt deze strikt noodzakelijke cookies. 

 

Naam 

Domein 

Levensduur 

Omschrijving 

apt.sid

Cookiepro.com

SESSIE

Deze iPX Cookie van Gainsight verzamelt geaggregeerde informatie van uw sessie, zoals uw browsetijd, toegangsgegevens (openen, doorsturen, klikken), tijdstempel voor uw activiteit en geschiedenis van applicatiegebruik. Het verloopt na afloop van elke sessie.

apt.uid

Cookiepro.com

1 Jaar

Deze iPX Cookie van Gainsight verzamelt informatie verzameld van elke sessie in een enkele referentie gebaseerd op uw Tenant GUID. Deze informatie wordt gebruikt om services op maat aan te bieden op basis van uw ervaring met het gebruik van onze applicatie en om uw gebruik van ons product te verbeteren.

 

ARRAffinity 

Webserver (Buildwise.be) 

SESSIE 

Gebruikt om het verkeer naar de website over verschillende servers te verdelen om de responstijden te optimaliseren 

TipMix

Webserver (Buildwise.be)

1 uur

Azure stelt de TiPMix-cookie in om te bepalen naar welke webserver de gebruikers moeten worden doorgestuurd

 

ARRAffinitySameSite 

 

Webserver (Buildwise.be) 

 

SESSIE 

Gebruikt om het verkeer naar de website over verschillende servers te verdelen om de responstijden te optimaliseren. 

 

__requestVerification Token 

Webserver (Buildwise.be) 

 

SESSIE 

Dit is een anti-vervalsingscookie die wordt ingesteld door webapplicaties die zijn gebouwd met ASP.NET MVC-technologieën. Het is ontworpen om het onbevoegd plaatsen van inhoud op een website, bekend als Cross-Site Request Forgery, tegen te gaan. Het bevat geen informatie over de gebruiker en wordt vernietigd bij het sluiten van de browser. 

ASP.NET_SessionID 

Webserver (Buildwise.be) 

 

SESSIE 

Platformsessiecookie voor algemene doeleinden, gebruikt door sites die geschreven zijn met op Miscrosoft .NET gebaseerde technologieën. Wordt meestal gebruikt om een geanonimiseerde gebruikerssessie te onderhouden door de server. 

OptanonConsent 

Webserver (Buildwise.be) 

 

1 jaar 

Deze cookie wordt ingesteld door de cookie compliance-oplossing van OneTrust. Hierin wordt informatie opgeslagen over de categorieën cookies die de site gebruikt en of bezoekers toestemming hebben gegeven of ingetrokken voor het gebruik van elke categorie. 

 OptanonAlertBoxClosed 

Webserver (Buildwise.be) 

 

1 jaar 

 

Deze cookie wordt ingesteld door websites die bepaalde versies van de cookie law compliance-oplossing van OneTrust gebruiken.  Hij wordt ingesteld nadat bezoekers een cookie-informatiebericht hebben gezien en in sommige gevallen alleen wanneer ze het bericht actief sluiten.  Het stelt de website in staat om de melding niet meer dan één keer aan een gebruiker te tonen.  De cookie heeft een levensduur van een jaar en bevat geen persoonlijke informatie. 

__cf_bm 

Hubspot.com 

30 minuten 

Deze cookie wordt ingesteld door HubSpot's CDN-provider en is een noodzakelijke cookie voor botbeveiliging. 

CONSENT 

Youtube.be 

2 jaar 

Wordt gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookiebanner heeft geaccepteerd. Deze cookie is noodzakelijk voor de GDPR-compliance van de website. 

 

Buildwise gebruikt deze Analytische cookies. 

 

Naam 

Domein 

Levensduur 

Omschrijving 

_ga_* 

 

Webserver (Buildwise.be) 

14 maanden 

Deze cookienaam wordt geassocieerd met Google Universal Analytics - wat een belangrijke update is van de meer algemeen gebruikte analyticsdienst van Google. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klantidentificatie. Het wordt opgenomen in elk paginaverzoek op een site en gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analyserapporten van de site. Het “*” geeft aan dat er verschillende cookie varianten op de website actief zijn met dezelfde prefix. De functie is echter dezelfde 

_gid 

 

Webserver (Buildwise.be) 

 

1 dag 

De _gid-cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics en slaat informatie op over hoe bezoekers een website gebruiken, terwijl er ook een analyserapport wordt gemaakt van de prestaties van de website. Sommige gegevens die worden verzameld zijn het aantal bezoekers, hun bron en de pagina's die ze anoniem bezoeken. 

_gclxxxx 
_gcl_ua 

 

Webserver (Buildwise.be) 

 

90 dagen 

Deze first-party cookie voor de "Conversion Linker" functionaliteit - het neemt informatie over advertenties en doelpaden en slaat deze op in een first-party cookie zodat bereikte doelstellingen gemeten kunnen worden. 

_gat_UA-nnnnnnn-nn 

 

Webserver (Buildwise.be) 

 

1 minuut 

This is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It is a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites. 

 

_gat_gtag_ 

 

Webserver (Buildwise.be) 

 

1 minuut 

 

Wordt gebruikt om het percentage verzoeken te beperken. Het verzamelt informatie over hoe bezoekers de site gebruiken. 

__hstc 

Webserver (Buildwise.be) 

 

6 maanden 

De primary cookie voor het volgen van bezoekers van Hubspot. 

Deze bevat het domein, utk, initiële tijdstempel (eerste bezoek), laatste tijdstempel (laatste bezoek), huidige tijdstempel (dit bezoek) en sessienummer (neemt toe voor elke volgende sessie). 

hubspotutk 

Webserver (Buildwise.be) 

 

6 maanden 

Deze cookie houdt de identiteit van een bezoeker bij. Het wordt doorgegeven aan HubSpot bij het indienen van een formulier en gebruikt bij het ontdubbelen van contacten. 

Het bevat een ondoorzichtige GUID die de huidige bezoeker vertegenwoordigt. 

__hssrc 

Webserver (Buildwise.be) 

 

SESSIE 

Wanneer HubSpot de sessie-cookie wijzigt, wordt deze cookie ook ingesteld om te bepalen of de bezoeker zijn browser opnieuw heeft opgestart. 

Als deze cookie niet bestaat wanneer HubSpot cookies beheert, wordt het beschouwd als een nieuwe sessie. 

__hssc 

Webserver (Buildwise.be) 

 

30 minuten 

Deze cookie houdt sessies bij. 

Deze wordt gebruikt om te bepalen of HubSpot het sessienummer en de tijdstempels in de __hstc cookie moet aanpassen. 

 

 

Buildwise gebruikt deze Functionele cookies. 

 

Naam 

Domein 

Levensduur 

Omschrijving 

pll_language 

ambitions2025.buildwise.be 

 

1 jaar 

Polylang gebruikt een cookie om de door de gebruiker geselecteerde taal te onthouden wanneer hij de website opnieuw bezoekt. 

li_gc 

LinkedIn.com 

6 maanden 

Dit is een cookie van LinkedIn en wordt gebruikt om de toestemming van bezoekers op te slaan met betrekking tot het gebruik van cookies voor niet-essentiële doeleinden. 

 

Buildwise gebruikt deze Advertentie cookies. 
 

Naam 

Domein 

Levensduur 

Omschrijving 

AnalyticsSyncHistory 

Linkedin.com 

1 maand 

zijn cookie wordt gebruikt voor het opslaan van informatie over het tijdstip waarop een synchronisatie met de lms_analytics-cookie plaatsvond voor gebruikers in de aangewezen landen 

bscookie 

Linkedin.com 

1 jaar 

Dit is een linkedIn-cookie die wordt gebruikt om te onthouden dat een ingelogde gebruiker is geverifieerd met twee-factorauthenticatie. Dit wordt gebruikt voor het delen van content 

UserMatchHistory 

LinkedIn.com 

 

30 dagen 

Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker op LinkedIn 

bcookie 

LinkedIn.com 

2 jaar 

LinkedIn plaatst deze cookie van LinkedIn share buttons en advertentietags om browser-ID te herkennen 

lidc 

LinkedIn.com 

 

1 dag 

Gebruikt door de sociale netwerkdienst LinkedIn voor het bijhouden van het gebruik van deel-knoppen en andere gelinkte diensten. 

li_sugr 

LinkedIn.com 

3 maanden 

Verzamelt gegevens over gebruikersgedrag en interactie om de website te optimaliseren en advertenties op de website relevanter te maken. 

Ln_or 

Webserver (Buildwise.be) 

 

1 dag 

Linkedin Cookie die statistische gegevens registreert over het gedrag van gebruikers op de website. Gebruikt voor interne analyse door de websitebeheerder. 

_fbp 

 

Webserver (Buildwise.be) 

 

3 maanden 

Gebruikt door Facebook om advertenties aan te bieden. De cookie bevat een gecodeerde Facebook-gebruikers-ID en browser-ID. Het ontvangt informatie van deze website om advertenties beter te richten en te optimaliseren.  

  

De verzamelde informatie omvat IP-adressen, informatie over de webbrowser, paginalocatie, document, verwijzer en apparaat, knopklikken, bezochte pagina's en paginagegegevens. 

YSC 

Youtube.com 

SESSIE 

Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. 

VISITOR_INFO1_LIVE 

 

Youtube.com 

180 dagen 

Probeert de bandbreedte van gebruikers in te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's. 

IDE 

doubleclick.net 

 

2 jaar 

Gebruikt door Google Doubleclick om uw acties op deze website te registreren en te rapporteren nadat u een advertentie hebt bekeken of erop hebt geklikt, zodat de prestaties van de advertentie kunnen worden beoordeeld en u relevante advertenties kunnen worden gepresenteerd. 

test_cookie 

doubleclick.net 

SESSIE 

Deze cookie wordt ingesteld door DoubleClick (eigendom van Google) om te bepalen of de browser van de websitebezoeker cookies ondersteunt. 

 

 

Facebook.com 

SESSIE 

Naamloze cookie gebruikt door Facebook om advertenties aan te bieden. De cookie bevat een gecodeerde Facebook-gebruikers-ID en browser-ID. Het ontvangt informatie van deze website om advertenties beter te richten en te optimaliseren. 

 

 

 

Abonnementsvoorwaarden

Deze ‘Algemene Abonnementsvoorwaarden’ zijn van toepassing op abonnementen die toegang
verlenen tot de op de Buildwise site beschikbare Buildwise-publicaties (hierna ‘Buildwise
Abonnement’) van het WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET
BOUWBEDRIJF

Algemene abonnementsvoorwaarden Buildwise

Versie van toepassing sedert 21 mei 2024