Hoeveel bochten mag een aansluitleiding voor afvalwaterafvoer tellen?

Vakgebied

Terug naar : faq

Er bestaat geen beperking op het maximum aantal bochten voor een aansluitleiding. Dit aantal bepaalt echter wel de te voorziene diameter van de buis (deze diameter hangt tevens af van de helling en de ontwikkelde lengte van de buis, alsook van het al dan niet aanwezig zijn van een kopverluchting).

Merk op dat richtingsveranderingen in de mate van het mogelijke vermeden moeten worden. Indien ze onvermijdelijk zijn, gebruikt men best geen bochtstukken van 90°.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 265: Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen (herziening van TV 200) (vervangt de TV 200).

    Deze TV is gewijd aan het ontwerp en de dimensionering van afvalwaterafvoerinstallaties die werken onder invloed van de zwaartekracht, en dit in woningen en hiermee vergelijkbare gebouwen.

    Bekijk § 4.3.5 en § 5.6.