Moet men bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen als men BIMT? Zo ja, hoe wordt dit concreet uitgewerkt?

Thema

Terug naar : faq

De hoge graad van samenwerken in BIM veronderstelt dat vooraf tussen betrokken partijen een aantal duidelijke afspraken worden gemaakt.

Vandaag bestaat er echter nog geen wetgeving met betrekking tot het BIM-proces.

Het WTCB heeft wel referentiedocumenten (waaronder het Belgisch BIM-protocol en het Belgisch BIM-uitvoeringsplan) uitgewerkt, gebaseerd op een evenwicht tussen een ideaal BIM-proces en de praktijk. In het BIM-protocol zitten de essentiële contractuele afspraken en verwachtingen met betrekking tot de samenwerking in BIM vervat. Het BIM-uitvoeringsplan omschrijft hoe de afspraken van het protocol in de praktijk moeten worden uitgevoerd.

Wie neemt het initiatief tot de schriftelijke opmaak van bovengenoemde afspraken? In de praktijk zijn dit doorgaans de partijen die rechtstreeks met de bouwheer contracteren, de zogenaamde “projectpartners”. De andere partijen die contracten afsluiten met één van de projectpartners, sluiten zich nadien aan bij de gemaakte afspraken.

In functie van de contractvorm zal de initiatiefnemer ook variëren. Bij de geïntegreerde contractvorm, waar ontwerp en uitvoering op hetzelfde ogenblik wordt uitbesteed door de bouwheer, zullen alle betrokken partijen (architect, advies- en ingenieursbureaus en aannemers) van bij aanvang samenzitten. Bij de klassieke contractvorm, waar ontwerp en uitvoering op een verschillend tijdstip aan verschillende partijen worden uitbesteed door de bouwheer, zal het ontwerpteam in eerste instantie de afspraken uitwerken en deze later – indien nodig – afstemmen met de aannemers.

Om het BIM-proces in goede banen te leiden is het nodig dat een BIM-procesmanager wordt aangesteld door de projectpartners. Deze vertegenwoordigt eenieders belangen en zal op basis van de wensen en verwachtingen van de bouwheer (BIM-visie), de afspraken concreet uitschrijven. Een BIM-coördinator wordt eveneens aangesteld om de inhoud van eenieders aandeel te controleren en zal initiatief nemen om te remediëren, indien nodig.

Eenieder die betrokken is bij een bouwproces onderschrijft op één of ander ogenblik de voorgeschreven maatregelen.

VOORZORGSMAATREGELEN = NOODZAKELIJK OM DE EFFICIENTIE VAN HET BIM PROCES TE  WAARBORGEN

TO DO: GEEN KOUDWATERVREES HEBBEN, DE VOORZORGSMAATREGELEN ZIJN DE TOEPASSING VAN DE OUDE VOLKSWIJSHEID “GOEDE AFSPRAKEN, GOEDE VRIENDEN”.