Moeten dakkoepels en lichtstraten van gebouwen die onder het toepassingsgebied van het Koninklijk Besluit Basisnormen vallen de brandklasse BROOF(t1) vertonen of hoeven dergelijke ‘punctuele dakelementen’ niet te voldoen aan deze eis die opgelegd wordt voor dakbedekkingen?

Stap in het proces

Terug naar : faq

Hoewel de huidige regelgeving nog enige ruimte voor interpretatie laat, bestaat er sinds kort een eenduidig standpunt over deze kwestie. 

Punctuele dakelementen, zoals dakkoepels of lichtstraten, moeten niet over de brandklasse BROOF(t1) beschikken voor zover er tegelijkertijd aan alle onderstaande voorwaarden voldaan wordt: 

  • de afstand tussen twee punctuele dakelementen moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 3 m. Indien dit niet het geval is, dan moeten ze beschouwd worden als één groep. Desgevallend is de te beschouwen oppervlakte (zie hierna) die van de rechthoek die deze elementen omschrijft 
  • de zichtbare oppervlakte van elk punctueel dakelement moet beperkt blijven tot maximum 5 m² 
  • de gecumuleerde zichtbare oppervlakte van de punctuele dakelementen moet kleiner zijn dan 5 % van de zichtbare dakoppervlakte. 

Is één van deze voorwaarden niet gerespecteerd, dan moet het element de brandklasse BROOF(t1) vertonen. Het is aan de fabrikant van het dakelement om dit aan te tonen. 

Meer info