Verandert door de samenwerking in BIM mijn algemene informatie- en waarschuwingsplicht?

Thema

Terug naar : faq

Ja. Er is een verhoogde waarschuwings- en meldingsplicht. Veel beslissingen in het bouwproces met BIM worden in een eerder stadium genomen en het ontwerpproces zal dus verder gevorderd zijn alvorens de eigenlijke bouwwerken starten. Daardoor wordt informatie van de betrokken bouwactoren vroeger in het proces voor elkaar beschikbaar. Hoewel het geenszins de bedoeling is de basisverantwoordelijkheden van eenieder te wijzigen, is het voor de toepassing van BIM van belang dat alle bouwpartners en de opdrachtgever bijzondere aandacht schenken aan de meldingsplicht ten aanzien van elkaar. Bij de inschatting van deze verantwoordelijkheid moet rekening gehouden worden met de specialisatie en competenties van elkeen.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN = BEHOUD VAN DE BESTAANDE REGELS 

TO DO: BIJZONDERE AANDACHT VOOR DE MELDINGSPLICHT IN HET KADER VAN DE NAUWE SAMENWERKING