Zijn de bestaande regels inzake intellectuele eigendom van toepassing?

Thema

Terug naar : faq

Ja. BIM leidt niet tot andere regels op het vlak van intellectuele eigendom (in het bijzonder het auteursrecht). Wel vergt het werken met BIM extra aandacht vanuit de invalshoek co-creatie. Bovendien maakt de digitalisering het makkelijker voor eenieder om producten te vermenigvuldigen, te gebruiken en door te geven.

Om die redenen stelt het Belgische BIM-referentieprotocol een gedetailleerde regeling inzake intellectuele eigendom voor. De rechthebbenden behouden hun intellectuele rechten op hun eigen creaties. De andere projectpartners en de opdrachtgever krijgen enkel gebruiksrechten (geen eigendomsrechten) binnen de context van (het beheer van) het project. Ze moeten de creaties in ieder geval vertrouwelijk behandelen.

Elke projectpartner die creaties ter beschikking stelt, moet zelf ook garanderen de nodige toestemmingen te hebben verkregen van derden. Denk hierbij ook aan eigen werknemers of leveranciers, en wie ook die heeft meegewerkt aan een creatie die in het BIM-model wordt verwerkt.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN = BEHOUD VAN RECHTEN OP EIGEN CREATIE

TO DO: VERTROUWELIJKHEID NALEVEN VAN UITGEWISSLENDE CREATIES