Controle van ventilatiesystemen in woningen: werkwijze en meetmethoden

Terug naar : nieuws

De controle van ventilatiesystemen is een essentiële stap om de goede werking ervan te garanderen. In de norm NBN EN 14134, die in 2019 herzien werd, worden de handelingen en meetmethoden beschreven om de gebruiksgeschiktheid van ventilatiesystemen in woningen te controleren.

Controle van ventilatiesystemen in woningen: werkwijze en meetmethoden - Vérification des systèmes de ventilation résidentiels - Mode opératoire et méthodes de mesure

De nom NBN EN 14134 preciseert de controles en de proefmethoden om de gebruiksgeschiktheid van ventilatiesystemen in woningen te controleren. De norm werd in 2019 herzien om de inhoud gedetailleerder te maken en beter aangepast aan de huidige controleprocedures. Deze norm kan toegepast worden voor de inwerkingstelling van nieuwe systemen en voor prestatieproeven van bestaande systemen. Mogelijk volstaan eenvoudige testmethoden, maar indien nodig kan er ook geopteerd worden voor complexere metingen.

Voor een reeks identieke appartementen of voor huizen die deel uitmaken van dezelfde verkaveling, is het toegestaan om een steekproefsgewijze controle uit te voeren. De norm specificeert de omvang van de steekproef op basis van de aanvaardbare steekproeffout.

De werkwijze omvat:

  • de controle van de documentatie
  • de controle van de aanwezigheid van alle componenten en van de algemene werking
  • de luchtdebietmeting
  • de speciale metingen (luchtdichtheid van de kanalen, geluid en elektrisch vermogen)
  • de opmaak van een rapport.

Een voorbeeldcontrolelijst is opgenomen in de bijlage van de norm.

De norm NBN EN 14134 is gratis beschikbaar voor onze leden of via een betalend abonnement en kan ook aangekocht worden via het NBN.

Bekijk NBN EN 14134

Over Normen-Antenne Energie en binnenklimaat

Dit artikel werd opgesteld in het kader van de Normen-Antenne Energie en binnenklimaat, met de steun van de FOD Economie.

Deze Normen-Antenne heeft tot doel om de volledige Belgische bouwsector - en de kmo’s in het bijzonder – te informeren over de verschillende bestaande of in voorbereiding zijnde nationale en Europese product-, reken- of proefnormen binnen een specifiek domein.

Over Normen-Antenne Indoor Air Quality

Dit artikel werd opgesteld in het kader van de Normen-Antenne Indoor Air Quality, met de steun van de FOD Economie.

Deze Normen-Antenne heeft tot doel om de volledige Belgische bouwsector - en de kmo’s in het bijzonder – te informeren over de verschillende bestaande of in voorbereiding zijnde nationale en Europese product-, reken- of proefnormen binnen een specifiek domein.