Gracht wordt fietspad, waterafvoer en ruimte voor nutsleidingen

Terug naar : nieuws

Een prefab systeem biedt uitkomst voor het tekort aan fietspaden, met integratie van een duurzaam regenwaterbeheer en een flexibele oplossing voor nutsleidingen.

Gracht wordt fietspad, waterafvoer en ruimte voor nutsleidingen - Les fossés se transforment en pistes cyclables, en systèmes d’évacuation de l’eau et en espace pour les impétrants

Met Vélonet presenteren Luc Maes en Guy Doumen een geïntegreerd prefabsysteem om in grachten te plaatsen, dat de functies van fietspad, regenwaterafvoer en vlot bereikbare plek voor de installatie en het onderhoud van nutsleidingen combineert.

Betonnen prefabelementen

Basis van het concept is een geheel van opeenvolgende en gekoppelde geprefabriceerde betonnen elementen, bestaande uit kamers en platen. In de kamers wordt regenwater opgevangen en tijdelijk gebufferd. Bovenop de betonnen platen bevindt zich het fietspad. Onder de afdekplaat zit een kunststof goot, waarin leidingen kunnen worden aangebracht.

Regenwaterbeheer

Bij hevige of langdurige regenval draagt Vélonet bij tot het verminderen van mogelijke wateroverlast. Via leidingen langs de kant van de weg belandt het regenwater in de betonnen kamers, die de neerslag bufferen. Buffering is zelfs mogelijk bij hellingen via een serie van opeenvolgende kamers. Het geheel is hydraulisch regelbaar om watertransport te vergemakkelijken. Het gebufferde water infiltreert in de ondergrond via perforaties in de zijplaten van het element. Een geotextiel zorgt voor KWS-filtering (filtering van koolwaterstoffen) om de bodem te beschermen. Uiteraard kan de infiltratiecapaciteit sterk schommelen afhankelijk van het type ondergrond en de grondwaterspiegel. Eventueel zal het water in de kamer blijven staan, wat de waterafvoercapaciteit natuurlijk sterk reduceert. In dergelijke situaties kan men opteren om onderaan, ter hoogte van de koppeling, een overloopopening te voorzien om zo een gecontroleerde doorstroming en dus leegloop van de bakken te voorzien. Deze maatregel kan getroffen worden op basis van een grondige hydrologische studie (hemelwaterplan). Het afvalwater (DWA) wordt afzonderlijk via rioleringsbuizen afgevoerd.

Voorstelling van de overdekte gracht, met het gebufferde regenwater (blauw) en de nutsleidingen (rood). Bron: Velonet.

Nutsleidingen

De nutsleidingen in de goot en de zones voor waterbeheer onder de betonnen afdekplaat blijven bereikbaar voor aanpassingen en onderhoud zonder dat graafwerken vereist zijn. Dit leidt tot een aanzienlijke tijdwinst voor de betrokken bedrijven en minder hinder voor de omwonenden.

Fiets- of wandelpad

De betonnen afdekplaten kunnen dienstdoen als fietspad, wandelpad, voetpad, parkeerstrook of rijbaan. Zo kan de openbare ruimte optimaal worden ingezet voor verkeers- en waterbeheerdoeleinden. De modules worden aan elkaar verankerd om te vermijden dat lokale verzakkingen oneffenheden op het fietspad zouden veroorzaken. Om de aanleg van willekeurige fietspaden mogelijk te maken, wordt voorzien in verschillende standaardbochten als geprefabriceerde modules.

Octrooiering en commercialisering

Om te voorkomen dat anderen ongeoorloofd gebruik zouden maken van zijn nieuwe uitvinding, heeft uitvinder Luc Maes een octrooi aangevraagd. Daarvoor ging hij te rade bij de Octrooicel van het WTCB, die drie belangrijke voorwaarden voor het behalen van een octrooi naging: de nieuwheidswaarde, de originaliteit en de industriële toepasbaarheid van de uitvinding. Op basis van dat onderzoek heeft de architect een Belgisch en een Europees octrooi verkregen. Daarnaast werken de bedrijven Eurodal en De Bonte-Van Hecke sinds drie jaar samen aan de commercialisering van dit ontwerp. In 2019 werd gestart met een proefopstelling op de terreinen van Eurodal in Grobbendonk. In eerste instantie zal een bovengrondse proefopstelling uitgetest worden, waar water doorheen verpompt zal worden om filtering, bezinking en het doorstromen van het water te simuleren. Tevens werd een cluster van bedrijven opgericht, die hun individuele producten op elkaar willen afstemmen om duurzame oplossingen te ontwikkelen voor lokale ondiepe buffering, infiltratie en hergebruik van regenwater.

C-Watch Inspiring construction technology

C-Watch is een technology watch die opgestart werd op initiatief van de Technologische dienstverlening Duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en InnovIRIS, het Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie.

De "C-Watch" is geen oplijsting van producten of methodes die hun nut of kwaliteit bewezen hebben, en een publicatie kan geenszins gezien worden als een kwaliteitsoordeel van WTCB of zijn partnerorganisaties over het desbetreffende product of methode, noch voor producten of methodes in ontwikkelingsfase noch voor deze die reeds op de markt aangeboden worden.

C-Watch

WTCB biedt de "C-Watch", samen met zijn partnerorganisaties, aan als een innovatieondersteunende dienst, waarbij innovatieve ideeën en producten gepubliceerd worden als inspiratiebron in een eerste stap in het innovatieproces van bouwbedrijven.