Hoe los je een geschil over intellectuele eigendom op?

Terug naar : nieuws

Intellectuele eigendom is een belangrijk onderdeel van onze economie. Als we het succes ervan willen garanderen in de zakenwereld is het cruciaal dat we er doelmatig mee omgaan. Geschillen kunnen evenwel leiden tot inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, soms zelfs tot het bevriezen van de activa van een bedrijf.

Hoe los je een geschil over intellectuele eigendom op? - Comment résoudre un litige en matière de propriété intellectuelle ?

Hoewel een gerechtelijke procedure een IE-geschil kan oplossen, zijn er tal van alternatieve methodes waarop uitvinders een beroep kunnen doen. Zich vertrouwd maken met deze mogelijkheden lijkt ons belangrijk.

Steeds meer partijen hebben de neiging hun geschillen te onderwerpen aan bemiddeling, arbitrage of andere alternatieve geschillenbeslechting (ADR, van het Engels ‘Alternative Dispute Resolution’). Het gebruik van deze methodes maakt het voor de partijen mogelijk om de controle te behouden over het proces van geschillenbeslechting. Bovendien kunnen ADR-methodes de partijen tijd en geld besparen indien ze op de juiste wijze worden toegepast. Het consensuele karakter ervan leidt ook tot een minder belastend proces en stelt de partijen in staat om hun zakelijke relaties te verbeteren en te behouden.

  Juridische procedures Arbitrage Bemiddeling
Overeenstemming van de partijen is vereist om de procedure in te leiden x v v
De partijen kunnen een bemiddelaar, arbiter en deskundige kiezen. x v v
De bemiddelaar, arbiter of deskundige heeft beslissingsbevoegdheid v v x
Vertrouwelijkheid x v v
Doeltreffend voor internationale geschillen x v v
De partijen kunnen de procedure aanpassen x v v
Mogelijkheid tot beroep v Beperkt n.v.t.
Internationale uitvoering van het resultaat Beperkt v n.v.t.

Over OCBC, de Octrooicel voor het Bouwbedrijf

Dit artikel werd geschreven door de Octrooicel van het WTCB. De missie van de OCBC is om de aannemer te sensibiliseren over het belang van intellectuele eigendom. We informeren over een optimaal gebruik van intellectuele eigendomsrechten bij innovatie, zodat u en uw uitvindingen steeds beschermd zijn.

Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor een aantal zaken (zoals octrooien en merken) waarover een bedrijf, bewust of onbewust, het eigendomsrecht heeft. Hierdoor kan het bedrijf andere bedrijven verbieden om dit eigendom te gebruiken. De keerzijde van de medaille is evenwel dat een bedrijf ook, bewust of onbewust, de intellectuele eigendomsrechten van een ander bedrijf kan schenden.

Bouwbedrijven kunnen bij ons terecht met al hun vragen over innovatie en intellectuele eigendomsrechten. We organiseren hiervoor collectieve acties, maar bieden eveneens individuele begeleiding aan.

OCBC, de octrooicel van het WTCB schrijft over innovatie om de aannemer te sensibiliseren over het belang van intellectuele eigendom. De informatie die we publiceren, houdt in geen geval een kwaliteitsoordeel in van het WTCB of van de andere partners met betrekking tot de vermelde producten en methoden.

OCBC