Nieuw wettelijk kader binnenluchtkwaliteit in publiek toegankelijke gebouwen

Terug naar : nieuws

Er is een nieuw wettelijk kader om tot een betere binnenluchtkwaliteit te komen in publieke toegankelijke binnenruimtes, de concrete uitvoeringsbesluiten voor de implementatie van deze wetgeving zullen in de nabije toekomst uitgewerkt en gepubliceerd worden.

 

Op 1 december 2022 werd de Wet van 6 november 2022 gepubliceerd betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn, in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe wet creëert een algemeen kader om tot een betere binnenluchtkwaliteit te komen in alle voor publiek toegankelijke binnenruimtes.

 

Op basis van de ervaringen van tijdens de Corona pandemie en nieuwe wetenschappelijk inzichten wil de overheid met de nieuwe wet een algemeen kader creëren dat toelaat om tot een betere binnenluchtkwaliteit te komen in alle voor publiek toegankelijke binnenruimtes. Een van de belangrijke doelstellingen hiervan is dat bij toekomstige crisissituaties m.b.t. de verspreiding van respiratoire virussen, de overheid meer gericht kan ingrijpen om een massale verspreiding in publieke binnenruimten te voorkomen. Het nieuwe wettelijke kader focust daarom op volgende sectoren: horeca, sport en culture gelegenheden en eventsector.

 

Het globale doel is om de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de binnenlucht, waaronder virussen, te beperken. Om dit doel te bereiken omvat het nieuwe wettelijk kader 4 belangrijke principes.

 

> Er worden twee indicatieve en niet-bindende referentieniveaus voor binnenluchtkwaliteit vastgelegd. Deze niveaus zijn gebaseerd op de minimale ventilatiedebieten (40 & 25 m3/h per persoon)) en maximale CO2-concentraties (900 & 1200 ppm CO2) uit het KB inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen (zie KB van 2 mei 2019). Nieuw is het gegeven dat nu wel expliciet de mogelijkheid tot het gebruik van luchtzuiveringssystemen als aanvulling van de ventilatiedebieten wordt opgenomen. Een kader voor het gebruik van luchtzuiveringsystemen (testen, aan te leveren informatie, verschillende polluenten, ..) zal verder worden uitgewerkt.

 

> Uitbaters zullen een luchtkwaliteitsmeter moeten gebruiken, een risicoanalyse van de binnenluchtkwaliteit moeten uitvoeren en eventueel een actieplan ter verbetering van de binnenluchtkwaliteit uitwerken. Deze verplichting zal ingaan vanaf 10 december 2023. Momenteel wordt gewerkt aan een KB waarin de modaliteiten van die verplichtingen verder worden uitgewerkt.

 

> Transparantie verzekeren over de binnenluchtkwaliteit ten opzichte van het publiek door invoering van een certificerings- en labellingsysteem. De planning is om dit in te voeren vanaf begin 2025.

 

> Een overlegplatform werd gelanceerd om overheid, wetenschappelijke wereld, fabrikanten en installateurs van ventilatie- en luchtzuiveringsapparatuur en luchtkwaliteitsmeters samen te brengen. Buildwise participeert in dit platform.

 

Het is duidelijk dat dit nieuwe kader belangrijke uitdagingen stelt aan de uitbaters van publieke gebouwen. Zodra de verschillende geplande uitvoeringsbesluiten voor de implementatie van de wetgeving gepubliceerd worden zullen we de HVAC installatie sector verder informeren. Op die manier kunnen zij adequate oplossingen aanbieden voor bestaande en nieuwe publiek toegankelijke gebouwen die de uitbaters toelatne om aan de doelen van het nieuwe wettelijk kader te voldoen.