Kmo’s + octrooien = jobs + economische groei

Terug naar : nieuws

I knew that a country without a patent office and good patent laws was just a crab, and couldn't travel any way but sideways or backwards. (Mark Twain)

 In een wereld zonder octrooisysteem, waar elke uitvinding geheim zou blijven, zou u veel tijd en energie steken in het zoeken naar oplossingen die al bestaan; u zou niet weten waar nieuwe ideeën te halen; u zou terughoudend zijn om uw uitvinding te commercialiseren uit schrik dat anderen ze stelen. Zonder een octrooisysteem zou innovatie veel trager verlopen.

Bijkomende bron van inkomsten

De basis van het octrooi is een compromis. In ruil voor de verspreiding van de uitvinding krijgt de uitvinder het recht om anderen te verbieden zijn product te maken en op de markt te brengen. Het voordeel van een octrooi is dus dat de uitvinder munt kan slaan uit zijn uitvinding door ze te verkopen. Vooral dat exclusiviteitsaspect en de eruit voortvloeiende financiële beloning zet bedrijven en uitvinders ertoe aan om een octrooi aan te vragen. Een onderzoek van 2007 bij bedrijven in de Verenigde Staten[1] toont aan dat ondernemingen met geoctrooieerde innovaties een substantiële return hebben. Deze bedrijven zouden gemiddeld 50% meer opbrengst hebben dan bedrijven die geen octrooien bezitten. Uit een andere studie, uitgevoerd bij Europese bedrijven[2], blijkt dat het salaris van werknemers gemiddeld 52,6% hoger ligt wanneer het bedrijf wel een octrooiportfolio heeft.

 

 

De term ‘octrooi’ - ‘patent’ in het Engels - komt van het Latijnse Patere, Pateo, Patui {Lat.-Mlat.}: uitstallen, publiek/toegankelijk maken.

Unieke informatiebron

Een ander belangrijk voordeel is dat octrooien nieuwe kennis aan het licht brengen door de verspreiding van de uitvindingen. Ze maken informatie toegankelijk die zonder octrooi geheim was gebleven. Hierdoor kunnen andere uitvinders ze gebruiken bij de ontwikkeling van hun innovaties. Het octrooisysteem  zorgt voor bevordering van de kennisverspreiding in plaats van ze te blokkeren. Door de informatie over uitvindingen voor iedereen toegankelijk te maken, beperkt het octrooisysteem bovendien de nutteloze duplicatie van R&D-activiteiten (Research en Development) zodat onderzoekers zich kunnen richten op domeinen die daadwerkelijk  nieuw zijn. Dat is precies de bedoeling van een nieuwheidsonderzoek, namelijk geen tijd spenderen aan onderzoek naar een product of procedé dat reeds uitgevonden is. Er wordt van uitgegaan dat 80% van de informatie in een octrooi nergens anders te vinden is en dat meer dan 70% van de R&D-inspanningen al beschikbaar zijn in de octrooidocumenten[3].

Een octrooi geeft een boost aan innovatie. Het beschermt het nieuwe idee en vormt ook de basis voor verdere vernieuwingen.

 

Commercieel wapen

Innoveren is een doeltreffend middel om zich te onderscheiden en nieuwe markten te veroveren. Octrooien verhogen het prestige en zijn een goede indicator van de technologische dynamiek van een bedrijf. Het stelt de onderneming in staat om haar marktpositie te verstevigen, een betere competitiviteit te verzekeren en het hoofd te bieden aan de concurrentie. Belangrijk om te weten is dat octrooien wettelijke titels zijn en dus aanleiding kunnen geven tot transacties (via bijvoorbeeld licenties). Het octrooi is een echt wapen geworden, en ondernemingen deinzen er niet voor terug om het in te zetten voor de handhaving van hun marktpositie.

Maar naast het octrooi bestaan er nog andere intellectuele eigendomsrechten. Er zijn nog andere oplossingen (meestal tegelijkertijd met octrooien te gebruiken), zoals merken, modellen of auteursrecht.

Hulp van de octrooicel

Volgens een studie verricht in Wallonië[4] maken iets meer dan drie innovatieve kmo’s op vijf gebruik van instrumenten voor intellectuele bescherming. 60% onder hen bezitten een octrooi, maar meer dan 65% geeft aan nood te hebben aan advies op maat en informatie. Veel ondernemingen innoveren, soms zelfs zonder zich daarvan bewust te zijn. Elke verbetering van hun product of productieproces kan aanleiding geven tot een bescherming. Maar tal van bedrijven zijn onvoldoende geïnformeerd over de bestaande mogelijkheden.

Dat is precies de missie van de octrooicel van Buildwise: advies en informatie verlenen aan bouwbedrijven ter ondersteuning van innovatie in deze sector (nieuwheidsonderzoek, informatie over de algemene procedures, de verschillende instrumenten voor intellectuele eigendom, financiële stimulansen, fiscale vrijstellingen enz.).

Besluit

Innovatie verhoogt de rentabiliteit van een onderneming. Octrooien leveren de nodige informatie maar zijn ook een bron van inkomsten. Bovendien verbeteren ze het imago van het bedrijf. De octrooicel kan bedrijven helpen om deze voordelen van innovatie beter te gebruiken. Vragen? Neem gerust contact met ons op!

 

 

 

[1] https://www.scheller.gatech.edu/directory/faculty/ceccagnoli/pubs/ceccagnoli_ijio.pdf

[3] https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/droits-de-pi/brevets/aide-la-demande-dun-brevet

[4] http://www.pipole.be/assets/Documents/Rapport-PIPICARR-tlchargeable3.pdf

 

Over OCBC, de Octrooicel voor het Bouwbedrijf

 

Dit artikel werd geschreven door de Octrooicel van Buildwise. De missie van de OCBC is om de aannemer te sensibiliseren over het belang van intellectuele eigendom. We informeren over een optimaal gebruik van intellectuele eigendomsrechten bij innovatie, zodat u en uw uitvindingen steeds beschermd zijn.

Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor een aantal zaken (zoals octrooien en merken) waarover een bedrijf, bewust of onbewust, het eigendomsrecht heeft. Hierdoor kan het bedrijf andere bedrijven verbieden om dit eigendom te gebruiken. De keerzijde van de medaille is evenwel dat een bedrijf ook, bewust of onbewust, de intellectuele eigendomsrechten van een ander bedrijf kan schenden.

Bouwbedrijven kunnen bij ons terecht met al hun vragen over innovatie en intellectuele eigendomsrechten. We organiseren hiervoor collectieve acties, maar bieden eveneens individuele begeleiding aan.