Reflectie over fasering binnen een bouwproces

Terug naar : nieuws

Het adopteren van gelijke of gelijksoortige informatiestructuren door de industrie leidt tot
consistentie, reproduceerbaarheid en voorspelbaarheid. Deze factoren samen zorgen voor een beter
projectresultaat. Dit artikel beschrijft een belangrijk aspect hieromtrent: het belang van een
referentiestappenplan voor de verschillende partners in een bouwproject, ofwel fasering.


Een stappenplan dat duidelijkheid over wanneer elke partner betrokken zal zijn bij het project en helpt
de opdrachtgever om na te denken over het proces dat doorlopen moet worden. Elk project heeft een
dergelijk kader nodig om een heldere projectplanning te kunnen opstellen met daaraan gekoppelde
informatieopleveringen. Deze planning en structurering worden onder de noemer "fasering"
vastgelegd.

Tegenwoordig worden er verschillende systemen naast elkaar gebruikt, wat complexiteit kan
toevoegen, vooral voor partijen die op hetzelfde moment bij meerdere projecten betrokken zijn. Er
kan onduidelijkheid zijn over of verschillende systemen die naar dezelfde fase verwijzen en of dezelfde
vereisten van toepassing zijn op andere fases. Er kunnen verschillen zijn in de gedetailleerdheid van de
fasering en in de definities van wat elke fase inhoudt.

Het artikel maakt een onderscheid tussen 3 types fasering:

1. Het opdelen in termijnen voor het opleveren van informatie en fysieke elementen: een kader
kan worden opgesteld dat minimaal geldig is voor de meeste projecten. Het dient als een plan
met stappen die in elk project overwogen moeten worden om het project succesvol af te
ronden. Binnen de NBN EN ISO 19650 wordt dit aangeduid als een "plan of work". De inhoud
van deze stappen wordt bepaald door de taken en deliverables die aan de stap zijn
toegewezen. Zonder een gedocumenteerde inhoud zeggen deze stappen in principe niets.

2. Het vastleggen van contractuele informatie: dit tweede aspect betreft contractuele
bepalingen, meestal vastgesteld door de opdrachtgever. Voorbeelden van dergelijke fasen zijn
onder meer programmadefinitie, haalbaarheidsstudie, schetsontwerp, voorontwerp,
definitief ontwerp en vergunning. Typisch beginnen en eindigen deze fases met
beslissingsmomenten voor de opdrachtgever.

3. Opdelen van het project in deelfasen: bij complexe projecten kan een project opgedeeld
worden in subprojecten die in verschillende fases worden uitgevoerd.
Verder geeft het artikel een overzicht van verschillende gerelateerde internationale normen en
concrete initiatieven van enkele Europese landen met betrekking tot standaardisatie van de fases in
een bouwproject. Vooral de ‘RIBA plan of work’ uit het VK wordt hier uitgelicht. Het artikel besluit dat
er ofwel binnen België een aparte referentie kan worden opgemaakt of er ingezet kan worden op een
bestaande referentie zoals de reeds vernoemde ‘RIBA plan of work’. Wegens de goede documentatie
en het internationale karakter van RIBA geniet dit systeem de voorkeur van de auteurs.