Subsidiefonds van 20 miljoen euro helpt kmo’s hun intellectuele eigendom optimaal te benutten

Terug naar : nieuws

Afgelopen 28 december werd een subsidiefonds van 20 miljoen euro (Ideas Powered for Business SME Fund) gelanceerd, dat IE-vouchers verstrekt om intellectuele-eigendomsrechten (IE) toegankelijker en gunstiger te maken voor in de Europese Unie gevestigde kleine en middelgrote ondernemingen.

Subsidiefonds van 20 miljoen euro helpt kmo’s hun intellectuele eigendom optimaal te benutten - Un fonds de subvention de 20 millions d’EUR pour aider les PME à optimiser leurs actifs de propriété intellectuelle

De regeling, waaraan alle ondernemingen in de EU die vallen onder de officiële definitie van een kmo kunnen deelnemen, biedt financiële steun in de vorm van terugbetalingen voor merk- en modelaanvragen tot maximaal 1 500 euro per onderneming.

Vanaf 11 januari 2021 kunnen aanvragen worden ingediend. Dan begint de eerste van de vijf periodes voor het indienen van aanvragen in 2021.

De nieuwe regeling maakt deel uit van het programma Ideas Powered for Business van EUIPO en van het IE-actieplan van de Europese Commissie. De regeling wordt uitgevoerd in samenwerking met de nationale en regionale bureaus voor intellectuele eigendom van de EU.

De vereisten, het tijdschema en andere relevante informatie over de regeling kunnen al worden geraadpleegd via de Ideas Powered for Business-hub.

Voor België is momenteel alleen dienst 2 beschikbaar. De octrooicel zal u op de hoogte houden van de evolutie van de situatie met betrekking tot dienst 1 (IP Scan).

Over OCBC, de Octrooicel voor het Bouwbedrijf

Dit artikel werd geschreven door de Octrooicel van Buildwise. De missie van de OCBC is om de aannemer te sensibiliseren over het belang van intellectuele eigendom. We informeren over een optimaal gebruik van intellectuele eigendomsrechten bij innovatie, zodat u en uw uitvindingen steeds beschermd zijn.

Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor een aantal zaken (zoals octrooien en merken) waarover een bedrijf, bewust of onbewust, het eigendomsrecht heeft. Hierdoor kan het bedrijf andere bedrijven verbieden om dit eigendom te gebruiken. De keerzijde van de medaille is evenwel dat een bedrijf ook, bewust of onbewust, de intellectuele eigendomsrechten van een ander bedrijf kan schenden.

Bouwbedrijven kunnen bij ons terecht met al hun vragen over innovatie en intellectuele eigendomsrechten. We organiseren hiervoor collectieve acties, maar bieden eveneens individuele begeleiding aan.

OCBC, de octrooicel van Buildwise schrijft over innovatie om de aannemer te sensibiliseren over het belang van intellectuele eigendom. De informatie die we publiceren, houdt in geen geval een kwaliteitsoordeel in van Buildwise of van de andere partners met betrekking tot de vermelde producten en methoden.