Vloeistofdichtheid van betonnen kelders: Het belang van duidelijke afspraken en realistische eisen

Terug naar : nieuws

Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken bij de bouw van betonnen kelders, met name met betrekking tot de vloeistofdichtheid. In bestekken worden vaak strenge eisen gesteld aan de waterdichtheid van ondergrondse betonconstructies. Het is echter vaak moeilijk om deze eisen te bereiken zonder extra maatregelen te nemen, die op hun beurt economische, ecologische of organisatorische gevolgen kunnen hebben. Daarom is het cruciaal om van tevoren goed gedefinieerde afspraken te maken over de gewenste vloeistofdichtheid en hoe deze te bereiken.

 

Momenteel is er nog geen duidelijk normatief kader dat specifieke constructies in een bepaalde vloeistofdichtheidsklasse indeelt. Tabel 18 van TV 247 en tabel 1 van TV 250 kan wel als leidraad gebruikt worden. Het is aan de bouwheer om de gewenste vloeistofdichtheidsklasse te bepalen op basis van factoren zoals grondwaterdruk en vochtgevoelige afwerkingen.

 

De vier vloeistofdichtheidsklassen opgenomen in de Eurocode 2 (NBN EN 1992-3), variërend van klasse 0 (waar geen specifieke eisen worden gesteld) tot klasse 3 (waar helemaal geen lekkage is toegestaan). Er dient benadrukt te worden dat het voorschrijven van een te strenge klasse kan leiden tot praktische en economische problemen, omdat klassen 2 en 3 vaak moeilijk te bereiken zijn. In deze gevallen moet immers worden gekeken naar andere technieken om de vloeistofdichtheid te waarborgen. Bij klasse 1 kan men rekenen op het zelfherstellende vermogen van beton, maar dit is een fenomeen dat tijd vereist, iedereen dient zich hier dus van bewust te zijn.

 

Het is om al deze reden dan ook belangrijk duidelijke afspraken te maken over ontwerp en uitvoering, bij voorkeur reeds in de contractuele documenten. Hierbij moet ook het tijdstip worden vastgelegd waarop deze eisen worden geëvalueerd (cf. zelfherstellende vermogen van beton), om te voorkomen dat discussies ontstaan over kosten na de voltooiing van de constructie. Het uitvoeren van een soepele bekuiping, één van de maatregelen die bij de hogere klassen kan worden gebruikt, zal de bouwplanning ook beïnvloeden, omdat de plaatsing ervan gunstige weersomstandigheden vraagt.

 

Belang van goede afspraken is dus primordiaal samen met een realistische benadering bij het nastreven van vloeistofdichte betonnen kelders, waarbij rekening wordt gehouden met economische, ecologische en praktische overwegingen.