Omgevingsakoestiek : regelgeving in België

Terug naar : akoestiek
Omgevingsakoestiek Acoustique Environnementale

Schematische voorstelling van het concept omgevingsakoestiek.

De omgevingsakoestiek behandelt het lawaai in de buitenomgeving veroorzaakt door verschillende bronnen zoals verkeer (weg, spoorweg en lucht), industrie, machines op bouwplaatsen, recreatie …

Voor de prognose van omgevingslawaai moet de voortplanting van geluid in de open lucht kunnen ingeschat worden. Dit is een complex fenomeen waarbij veel factoren een rol spelen, zoals geometrische uitbreiding, luchtabsorptie, meteorologische invloeden, invloed van de bodem en beplanting, afscherming en reflectie door obstakels, … Hiervoor zijn gestandaardiseerde rekenmethoden en softwarepakketten ter beschikking.

Om de overlast ten gevolge van omgevingslawaai te vermijden, te voorkomen of te verminderen, zijn geluidsnormen vastgelegd via Europese richtlijnen en regelgeving op het niveau van de gewesten. Deze passen binnen het meer algemeen kader van de milieuwetgeving en -vergunning.

Ter bestrijding van omgevingslawaai zijn oplossingen aan de bron te verkiezen, zoals het beperken van de geluidsvermogens van voertuigen en technische installaties. Om de lawaaioverlast t.g.v. industrie, discotheken … naar de buitenomgeving te beperken, spelen bouwakoestische aspecten zoals de isolatie van de gevel natuurlijk ook een rol. Omgekeerd legt het aanwezige omgevingslawaai de nodige gevelisolatie vast voor woon- en schoolgebouwen.

Reglementering

De wetgeving ter bestrijding van geluidshinder in de omgeving die van toepassing is in België is zeer uitgebreid en uitgevaardigd op verschillende niveaus.

Overzicht van de regelgeving omtrent omgevingsakoestiek

Europese Unie

Richtlijnen uitgevaardigd door de Europese Unie hebben vooral betrekking op beperkingen aan de bron (geluidsemissie van motorvoertuigen, vliegtuigen, bouwmachines). Daarnaast zijn er richtlijnen betreffende de beheersing van omgevingslawaai die omgezet zijn in nationale en gewestelijke besluiten.

Gewesten

De milieuwetgeving in het algemeen en de wetgeving voor omgevingslawaai in het bijzonder is een gewestelijke bevoegdheid. Zo bestaat er een soms verschillende aanpak in de drie gewesten. Een gedetailleerd overzicht van de wetgeving omtrent geluidshinder van toepassing in het Vlaams Gewest is terug te vinden op de website van het Departement OmgevingDe website Portail environnement de Wallonie geeft een gedetailleerd overzicht voor de wetgeving in het Waals Gewest. De wetgeving omtrent omgevingslawaai in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vind je op de website van het Leefmilieu Brussel.

Federaal

Een aantal besluiten, dat voorafgaand aan de regionalisering werd opgesteld op federaal niveau, is evenwel van kracht gebleven in één of meerdere gewesten.

Gemeente

Tenslotte hebben ook de gemeenten een niet onbelangrijke rol wat geluidshinder betreft.