Brandgedrag van dakbedekkingen

Terug naar : basisbegrippen en beoordeling

De klasse Broof(t1) geeft de prestatie van een dak weer bij blootstelling aan een externe brand (NBN EN 13501-5). Deze klasse moet de ontwikkeling van secundaire brandhaarden voorkomen door te vermijden dat de dakafdichting doorboord wordt of dat de brand zich aan haar oppervlak kan verspreiden. Sinds 1 december 2012 eist men de klasse Broof(t1) voor dakafdichtingen van gebouwen die onderworpen zijn aan het Koninklijk besluit Basisnormen inzake brandpreventie (elke nieuwbouw met uitzondering van eengezinswoningen). Deze klasse wordt toegekend na een proef (volgens de norm NBN CEN TS 1187) en geldt niet enkel voor het membraan, maar voor het volledige dak zoals het geplaatst wordt (membraan, isolatie, ondergrond, bevestiging ...).

Het brandgedrag van daken is geklasseerd volgens de classificatienorm NBN EN 13501-5 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 5 : Classificatie op grond van resultaten van proeven waarbij daken aan een externe brand worden blootgesteld. Deze classificatie baseert zich op 4 verschillende proefmethoden overeenkomend met verschillende brandscenario's :

Proefmethode

Classificatie volgens Classificatie volgens NBN EN 13501-5

NBN CEN/TS 1187 (test 1)

BROOF (t1)

Burning brand alone

FROOF (t1)

No performance determined

NBN CEN/TS 1187 (test 2)

BROOF (t2)

Burning brand + Wind

FROOF (t2)

No performance determined

NBN CEN/TS 1187 (test 3)

BROOF (t3)

Burning brand + Wind + Radiation

CROOF (t3)

DROOF (t3)

FROOF (t3)

No performance determined

NBN CEN/TS 1187 (test 4)

BROOF (t4)

 

CROOF (t4)

DROOF (t4)

EROOF (t4)

FROOF (t4)

No performance determined

Meer informatie kan u terugvinden in het artikel "Brandgedrag van platte daken (2014)".

Er bestaan specifieke eisen voor het brandgedrag van groendaken. Deze worden toegelicht in het artikel "Brandpreventie bij groendaken (2011)".

De Europese Commissie heeft in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen volgende beschikking gepubliceerd: Beschikking van de Commissie van 6 september 2000 tot uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot het brandgedrag aan de buitenzijde van dakbedekkingen (2000/553/CE).

Deze beschikking heeft het over de dakbedekkingsmaterialen, die dus de bovenste laag van het dak vormen. De criteria voor het brandgedrag aan de buitenzijde van dakbedekkingen zijn : de doordringing van de brand, de uitbreiding van de brand over het buitenoppervlak van het dak of de dakconstructie zelf en de vorming van brandende druppels of deeltjes.

Deze beschikking geeft een "Deemed to satisfy"-tabel van dekbedekkingsproducten die kunnen worden geacht te voldoen aan alle hieronder vermelde vereisten zonder dat er proeven uitgevoerd moeten worden, op voorwaarde dat aan alle nationale voorschriften inzake het ontwerp en de uitvoering van werken wordt voldaan.

De Commissie heeft een beschikking geformuleerd (2001/671/EC) tot uitvoering van de richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot de classificatie van de prestaties van daken en dakbedekkingen.


Proef volgens NBN CEN/TS 1187 (test 1) – Laboratorium UGent (Bron : Buildwise)

Andere beschikkingen van de Europese Commissie die de lijsten « deemed to satisfy » hernemen : zie lijst.

De dakbedekkingsproducten en/of materialen die voorkomen in de "Deemed to Satisfy"-tabel van deze Beschikkingen worden verondersteld te behoren tot de klasse BROOF, zonder noodzaak van beproeving.