Beoordeling van de brandweerstand

De brandweerstand kan omschreven worden als het vermogen van een bouwelement om gedurende een bepaalde tijdsduur te blijven voldoen aan de eisen in verband met de brandstabiliteit, de vlamdichtheid, de thermische isolatie en/of om het even welke andere vereiste functie. Deze verschillende prestaties worden beoordeeld tijdens een genormaliseerde brandweerstandsproef:

 • de brandstabiliteit (criterium R) is het criterium waarmee het vermogen van een element of een structuur aangeduid wordt om weerstand te bieden aan de gespecificeerde lasten en/of belastingen. Deze eigenschap wordt ook vaak aangeduid als het draagvermogen. Het gaat hier om het vermogen van een bouwelement om weerstand te bieden aan een brand die, onder welbepaalde mechanische belastingen en gedurende een gegeven tijdsperiode, aangrijpt aan één of meerdere zijden, zonder verlies van zijn structurele stabiliteit.
 • de vlamdichtheid (criterium ‘E’) is het vermogen van een scheidend bouwelement dat aan één zijde blootgesteld is aan een brand om geen vlammen en hete gassen door te laten en te vermijden dat er vlammen zouden ontstaan aan de niet-blootgestelde zijde.
 • de thermische isolatie (criterium ‘I’) is het vermogen van een scheidend element om de doorgang van warmte tegen te houden. De overdracht dient zodanig beperkt te zijn dat de niet-blootgestelde zijde niet kan ontvlammen, noch enig ander element in de onmiddellijke omgeving van deze zijde. Het element dient eveneens voldoende thermisch geïsoleerd te zijn om personen die zich in de buurt bevinden te beschermen.

Naast deze drie hoofdprestaties, worden nog andere facultatieve karakteristieken gespecificeerd. De indeling en het gebruik is afhankelijk van de toepassing van de bouwelementen.

W Straling
M Mechanische actie
C Zelfsluitendheid
S Rookdoorlatendheid
P of PH Continuïteit van de stroom en/of het signaal
G Weerstand tegen roetontbranding
K Beschermingsvermogen tegen brand

Verticale en horizontale oven voor proeven tegen vuurweerstand (Bron: Laboratoire de l’Université de Liège ULg)

In het algemeen worden de brandweerstandsklassen als volgt uitgedrukt:

 • Voor dragende en scheidende elementen:
  • REI t: t is de periode gedurende dewelke aan alle criteria (draagkracht, dichtheid en isolatie) wordt voldaan
 • Voor dragende elementen:
  • R t: t is de periode gedurende dewelke aan het criterium van de draagkracht wordt voldaan
 • Voor niet-dragende elementen :
  • EI t: t is de periode gedurende dewelke aan de criteria van de dichtheid en isolatie wordt voldaan
  • E t: t is de periode gedurende dewelke aan het criterium van de dichtheid wordt voldaan

De periode t wordt uitgedrukt in minuten. Zo wordt bijvoorbeeld een kolom die gedurende een uur brandstabiel blijft R 60 genoemd en een lichte scheidingswand die een uur brandweerstand vertoont EI 60.

Daarnaast kan de brandweerstandsclassificatie ook nog door de volgende indices geïdentificeerd worden:

 • ‘i→o’ wanneer het gaat om een classificatie voor een brandscenario van binnen naar buiten toe
 • ‘o→i’ wanneer het gaat om een classificatie voor een brandscenario van buiten naar binnen toe
 • ‘i↔o’ wanneer het gaat om een classificatie voor twee brandscenario’s: van binnen naar buiten toe en van buiten naar binnen toe.

De brandweerstand van bouwelementen kan beoordeeld worden aan de hand van één of meerdere niveaus van thermische belasting, die voorgesteld worden door een nominale temperatuur-tijdskromme. Men kan onder meer de volgende twee nominale krommen onderscheiden:

 • de genormaliseerde kromme (ook aangeduid als de standaardbrandkromme, de conventionele kromme of de ISO 834-kromme) die overeenstemt met het model van de volledig ontwikkelde brand in een compartiment (zie rode curve)
 • de kromme voor externe brand, die staat voor de blootstelling van de buitenzijde van een muur aan een brand die afkomstig kan zijn van een venster van het gebouw of een aangrenzend gebouw (zie groene curve).

Daarnaast bestaan er ook nog andere genormaliseerde curven, zoals de koolwaterstofcurve.

De verschillende curven worden hieronder getoond:

 

De brandweerstand van een bouwelement wordt geattesteerd door de informatie die de CE-markering begeleidt. Bij gebrek aan een CE-markering, kan de brandweerstand op de volgende drie manieren gevalideerd worden:

 • door een classificatieverslag dat voor de betreffende toepassing opgesteld werd door een erkend laboratorium of een certificeringsorganisme uit een Lidstaat van de Europese Unie of een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte. Het laboratorium of organisme moet het bewijs kunnen leveren van zijn onafhankelijkheid en bekwaamheid, zoals vastgelegd in de norm NBN EN ISO/IEC 17025
  • Vanaf 1 december 2016 uitsluitend Europese classificatierapporten toegelaten (13501-2, -3, -4) (zie nieuws)!
 • Door een rekennota die uitgewerkt werd volgens een methode die goedgekeurd werd door de Minister van Binnenlandse Zaken volgens de procedures en voorwaarden die door deze laatste vastgelegd worden
 • Door de informatie bij de BENOR- en/of ATG-certificatie, of een equivalente beoordeling die aanvaard wordt in
  een Lidstaat van de EU of een ander land uit de EER.

 
Het classificatiesysteem van de Europese beschikking van 3 mei 2000 vermeldt tevens de van toepassing zijnde Eurocodes (beoordeling van de brandweerstand door berekening) en de classificatienormen in de reeks NBN EN 13501 (beoordeling van de brandweerstand door proeven) :

 • NBN EN 13501–2: Fire classification of construction products and building elements – Part 2 : Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services
 • NBN EN 13501–3: Fire classification of construction products and building elements - Classification using date from fire resistance tests on products and elements used in building service installations – Part 3 : fire resisting ducts and fire dampers
 • NBN EN 13501-4: Fire classification of construction products and building elements – Part 4 : Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems

Beoordeling van de brandweerstand door PROEVEN

Om een brandweerstandsproef op een bouwproduct uit te voeren, moet men de norm betreffende de Algemene Eisen als basis gebruiken (NBN EN 1363-1) (eventueel gewijzigd door Andere werkwijzen), en de proefmethode eigen aan het te testen bouwelement.


Europese normen met betrekking tot brandweerstand

Onderstaande tabel vermeldt de geldende normen.

Algemeen

NBN EN 1363-1

Fire resistance tests - Part 1: General requirements

NBN EN 1363-2

Fire resistance tests - Part 2: Alternative and additional procedures

Brandweerstand (Niet-dragende elementen)

NBN EN 1364-1

Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 1: Walls

NBN EN 1364-2

Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 2: Ceilings

NBN EN 1364-3

Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 3: Curtain walling, full configuration

NBN EN 1364-4

Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 4: Curtain walling, part configuration

NBN EN 1364-5

Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 5: Air transfer grilles

Brandweerstand (Dragende elementen)

NBN EN 1365-1

Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 1: Walls

NBN EN 1365-2

Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 2: Floors and roofs

NBN EN 1365-3

Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 3: Beams

NBN EN 1365-4

Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 4: Columns

NBN EN 1365-5

Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 5: Balconies and walkways

NBN EN 1365-6

Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 6: Stairs

Brandweerstand (Technische installaties)

NBN EN 1366-1

Fire resistance tests for service installations - Part 1: Ducts

NBN EN 1366-2

Fire resistance tests for service installations - Part 2: Fire dampers

NBN EN 1366-3

Fire resistance tests for service installations - Part 3: Penetration seals

NBN EN 1366-4

Fire resistance tests for service installations - Part 4: Linear joint seals

NBN EN 1366-5

Fire resistance tests for service installations - Part 5: Service ducts and shafts

NBN EN 1366-6

Fire resistance tests for service installations - Part 6: Raised floors

NBN EN 1366-7

Fire resistance tests for service installations - Part 7 : Closures for conveyors and trackbound transportation systems

NBN EN 1366-8

Fire resistance tests for service installations - Part 8: Smoke extraction ducts

NBN EN 1366-9

Fire resistance tests for service installations - Part 9: Single compartment smoke extraction ducts

NBN EN 1366-10

Fire resistance tests for service installations - Part 10: Smoke control dampers

NBN EN 1366-11

Fire resistance tests for service installations - Part 11 : Protective systems for essential services

NBN EN 1366-12

Fire resistance tests for service installations - Part 12: Non-mechanical fire barrier for ventilation ductwork

NBN EN 1366-13

Fire resistance tests for service installations - Part 13: Chimneys

Brandweerstand (Deurelementen en afsluitelementen)

NBN EN 1634-1

Fire resistance tests for door and shutter assemblies - Part 1: Fire doors and shutters

NBN EN 1634-2

Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware - Part 2: Fire resistance characterisation test for elements of building hardware

NBN EN 1634-3

Fire resistance tests for door and shutter assemblies - Part 3: Smoke control doors and shutters

Bijdrage tot brandweerstand (Bouwelementen)

NBN EN 13381-1

Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 1: Horizontal protective membranes

NBN EN 13381-2

Test methods for determining the contribution to fire resistance of structural members - Part 2: Vertical protective membranes

NBN EN 13381-3

Test methods for determining the contribution to fire resistance of structural members - Part 3: Applied protection to concrete members

NBN EN 13381-4

Test methods for determining the contribution to fire resistance of structural members - Part 4: Applied passive protection products to steel members

NBN EN 13381-5

Test methods for determining the contribution to fire resistance of structural members - Part 5: Applied protection to concrete/profiled sheet steel composite member

NBN EN 13381-6

Test methods for determining the contribution to fire resistance of structural members - Part 6: Applied protection to concrete filled hollow steel columns

NBNEN 13381-7

Test methods for determining the contribution to fire resistance of structural members - Part 7: Applied protection to timber members

NBN EN 13381-8

Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 8: Applied reactive protection to steel members

NBN EN 13381-9

Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 9 : Contribution of fire resistance to steel beams with web opening

NBN EN 13381-10

Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 10: Applied protection to solid steel bars in tension

Brandclassificatie van de producten en bouwelementen

NBN EN 13501-2

Fire classification of construction products and building elements – Part 2 : Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services

NBN EN 13501-3

Fire classification of construction products and building elements – Part 3 : Classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations : fire resisting ducts and fire dampers

NBN EN 13501-4

Fire classification of construction products and building elements – Part 4 : Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems

NBN EN 13501-5

Fire classification of construction products and building elements - Part 5: Classification using data from external fire exposure to roof tests

NBN EN 13501-6

Fire classification of construction products and building elements - Part 6: Classification using data from reaction to fire tests on power, control and communication cables

Brandpreventievermogen van de bekledingen

NBN EN 14135

Coverings - Determination of fire protection ability

NBN EN ISO 13943

Glossary of fire terms and definitions

Link naar CEN/TC 127 om het statuut van die normen die in ontwikkeling zijn te hebben.

Beoordeling van de brandweerstand door BEREKENING

De berekeningwijzen voor het bepalen van de brandweerstand staan in de Eurocodes-brand. Deze worden voorgesteld in het hoofdstuk 'De Eurocodes : berekening van de brandweerstand'.