Fire safety engineering (FSE)

Terug naar : basisbegrippen en beoordeling

De omschrijving van de drie termen geeft een duidelijke verklaring van FSE :

Fire : een welgekend risico dat reeds meermaals aangetoond heeft dat het ernstige schade kan veroorzaken maar dat toch noch verrast door zijn ontstaan en door de omvang van de berokkende schade.

Safety : het geheel van middelen die worden ingezet om het risico te voorkomen en te beperken

Engineering : omvat de technieken, berekeningen, ontwerp, …, die worden toegepast om de veiligheid op het geschikte ogenblik en de geschikte plaats te verzekeren, en wel zodanig dat het ontstaan van en de schade veroorzaakt door het gevaar "brand" in de mate van het mogelijke worden beperkt. De term ‘engineering’ moet worden uitgebreid tot het beheer van de mogelijke gevolgen van een brand.

Zo heeft FSE betrekking op de toepassing van de principes van het ontwerp, de reglementering en de professionele beoordeling, gebaseerd op een wetenschappelijk begrip van het verschijnsel brand dat zich vertaalt door :

  • het redden van mensenlevens, de bescherming van het milieu en het pratrimonium,
  • de bepaling van het risico en de gevaren van de brand en zijn gevolgen,
  • de analytische beoordeling van de optimale beschermende en preventieve maatregelen die nodig zijn om de gevolgen van een brand binnen voorafbepaalde grenzen te houden.