Overzicht

In België zijn er 3 niveaus die verantwoordelijkheid dragen en reglementering uitvaardigen aangaande brand.

  • De Federale Regering is bevoegd om de Basisnormen uit te vaardigen die de gemeenschappelijke voorschriften bepalen voor alle categorieën van nieuwe gebouwen, zonder rekening te houden met hun bestemming. De federale overheid heeft ook de brandveiligheid gereglementeerd van werkplaatsen, ziekenhuizen en elektrische installaties.
  • De Gewesten en Gemeenschappen zijn bevoegd om specifieke veiligheidsaspecten te reglementeren. Ze vervolledigen de federale reglementering of passen deze aan, zonder echter het veiligheidsniveau te verlagen. Ook voor rusthuizen en hotels werd er een specifieke reglementering uitgevaardigd.
  • De gemeentes zijn belast met het afkondigen van de politiereglementen (waaronder deze met betrekking tot brandpreventie). Het college van burgemeesters en schepenen kan voorwaarden toevoegen aan de bouw- of milieuvergunningen. De burgemeester is belast met de controle van de van kracht zijnde wetgeving (tussen de basisnormen).

Deze reglementen (basisnormen, …) zijn bindend (Belgische wetgeving – gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad).

Anderzijds zijn er nog de Codex Welzijn op het Werk en artikel 52 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) die de basisteksten van de brandreglementering in het kader van de arbeidsovereenkomst vormen. Deze documenten zijn van toepassing op alle bedrijven, de Staat, de provincies, de gemeenten, de openbare instellingen en instellingen van openbaar nut, alsook op het personeel dat er tewerkgesteld is.

Er bestaan tevens Belgische normen gepubliceerd door het NBN (Bureau voor Normalisatie – Bureau de Normalisation). In principe zijn deze normen niet bindend. Toch worden deze gehomologeerde of geregistreerde Belgische normen juridisch gezien beschouwd als regels van de kunst of van goede praktijk.

Het bijgevoegde artikel geeft een overzicht van de brandreglementering en normalisatie met betrekking tot de brandveiligheid van gebouwen in België.

Brandgedrag van bouwproducten en -elementen

De systematiek in de Europese classificatie en de beoordeling van het brandgedrag van bouwmaterialen, bouwwerken en delen daarvan, bestaat uit drie delen:

  1. Beoordeling van de brandreactie
  2. Beoordeling van de brandweerstand
  3. Het brandgedrag van daken en dakbedekkingen aan de buitenzijde

De beoordeling en classificatie van het brandgedrag van bouwproducten steunt op:

  1. beproeving van de brandreactie, proeven op brandweerstand en beproeving van het brandgedrag van dakbedekkingen
  2. berekening van de brandweerstand (zie Eurocodes)
  3. lijsten 'Deemed to satisfy' van bouwmaterialen die kunnen worden geacht te voldoen aan specifieke vereisten. Dergelijke productlijsten zijn opgesteld voor materialen met brandreactieklasse A1 en voor dakbedekkingsproducten en/of -materialen die voldoen aan de vereisten ten opzichte van een brand aan de buitenzijde.

De classificatie van de brandreactie, de brandweerstand en de lijsten 'Deemed to satisfy' wordt bekrachtigd door de beslissing van de Europese Commissie en de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. De classificatie- en beproevingsnormen worden uitgewerkt door de technische comités van CEN.

De normreeks NBN EN 13501 'Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen' groepeert de classificatie van het brandgedrag van bouwproducten en bouwmaterialen in vijf delen.

Het werkprogramma van TC 127 kan geraadpleegd worden op volgende website.

NBN EN 13501-1 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag
NBN EN 13501-2 Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services
NBN EN 13501-3 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 3 : Classificatie op grond van resultaten van brandweerstandsproeven op producten en onderdelen van installaties in gebouwen: brandwerende leidingen en kleppen
NBN EN 13501-4 Fire classification of construction products and building elements – Part 4 : Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems
NBN EN 13501-5 Fire classification of construction products and building elements - Part 5: Classification using data from external fire exposure to roof tests
NBN EN 13501-6 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 6: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag van elektrische kabels