Normen bij de afvoer van water

Bij de afvoer en sanering van water gelden er specifieke normen en reglementen. Buildwise helpt je bij de normering van afvoerinstallaties en pompinstallaties.

Normen

Bekijk de bouwnormen, gerelateerd aan de afvoer van water in en rond gebouwen.

Reglementen

Bekijk de reglementering, gerelateerd aan de afvoer van water in en rond gebouwen.

Afvoerinstallaties zorgen ervoor dat afvalwater en hemelwater op een veilige en hygiënische manier van het gebouw afgevoerd kunnen worden. De private afvoerinstallatie eindigt op het punt van de huisaansluiting aan de openbare riolering.

Als code van goede praktijk voor afvalwaterafvoerinstallaties geldt de normenreeks NBN EN 12056. Hierin zijn zowel aanbevelingen opgenomen voor het ontwerp en de dimensionering van huishoudelijke afvalwaterafvoerinstallaties, hemelwaterafvoerinstallaties, pompinstallaties voor afvalwater als voor de montage en het onderhoud ervan.

Hoewel de norm NBN EN 12056-2 voor huishoudelijke afvalwaterafvoerinstallaties de verschillende systemen (I, II, III en IV) behandelt, is vandaag enkel systeem I van toepassing in de Belgische bouwpraktijk.

De norm NBN EN 12056-3 voor hemelwaterafvoerinstallaties behandelt de verschillende onderdelen van de afvoerinstallatie van afvoeropening, over goot, standleiding tot verzamelleiding en (ingegraven) collector. Geprefabriceerde dakafvoerkolken komen in het deel ‘afvoeropening’ niet aan bod. De capaciteit van deze kolken kan niet berekend worden, maar wordt door de fabrikanten – in functie van de waterhoogte boven de kolk – bepaald op basis van de norm NBN EN 1253-2. Ook noodafvoeren komen niet in de Europese norm aan bod.

Pompinstallaties voor afvalwater (volgens NBN EN 12056-4) worden gebruikt indien de afvoer van het sanitaire toestel in het gebouw lager gelegen is dan de riolering of lager dan het terugstuwniveau van de riolering (standaard is dit 10 à 20 cm boven het straatniveau) waardoor er een risico op terugslag vanuit de riolering bestaat. In dit laatste geval kan ook gebruik gemaakt worden van terugslagkleppen volgens de normenreeks NBN EN 13564.

Wanneer gescheiden afvoeren?

In het Vlaamse en Waalse Gewest is het voor nieuwbouw verplicht om de afvoer van de huishoudelijke afvalwaterafvoerinstallatie en de afvoer van de hemelwaterafvoerinstallatie op het perceel volledig van elkaar te scheiden. Ook indien dit niet verplicht is, zoals in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, wordt het scheiden van de afvoerstromen toch aangeraden.

Sanering

Afhankelijk van de locatie van het gebouw kan de eigenaar verplicht worden om het afvalwater te behandelen alvorens het te lozen. Een septische put volgens de norm NBN EN 12566 is te beschouwen als een voorbehandelingsinstallatie en kan een afdoende oplossing zijn indien een openbare riolering aanwezig is. In gebieden waar geen openbare riolering aanwezig is, moet het water verder gezuiverd worden door gebruik te maken van een individuele afvalwaterbehandelingsinstallatie (IBA).