Het thermisch comfort houdt bij de mens voornamelijk verband met de thermische balans van het lichaam als geheel. Deze balans wordt beïnvloed door de fysieke activiteit, de kleding en ook door de omgevingsparameters: luchttemperatuur, gemiddelde stralingstemperatuur, luchtsnelheid en luchtvochtigheid.

De mate waarin het thermisch comfort van het lichaam als geheel kan worden gegarandeerd, kan men voorspellen aan de hand van de PMV-waarde (voorspelde gemiddelde waardering, van het Engels « predicted mean vote ») te berekenen

De PPD-waarde (voorspelde percentage ontevredenen, van het Engels « predicted percentage dissatisfied ») geeft informatie over thermisch ongemak of ontevredenheid door een schatting te maken van het percentage aan mensen die het waarschijnlijk te warm of te koud zullen hebben in een bepaalde omgeving.

Thermische onbehaaglijkheid kan ook worden veroorzaakt door ongewenste plaatselijke afkoeling of verwarming van het lichaam. De meest voorkomende oorzaken van dergelijke lokale onbehaaglijkheid zijn asymmetrie van de stralingstemperatuur (koude of warme oppervlakken), tocht (gedefinieerd als luchtbeweging die plaatselijke afkoeling van het lichaam veroorzaakt), verticale temperatuurverschillen en koude of warme vloeren.

De bepaling van deze thermische comfortindices is het onderwerp van NBN EN ISO 7730 (Ergonomie van de thermische omgeving - Analytische bepaling en interpretatie van thermische behaaglijkheid door berekening van de PMV- en PPD-waarden en door criteria voor de plaatselijke thermische behaaglijkheid).

Deze concepten zijn ook opgenomen in de NBN EN 16798-1 (Energieprestaties van gebouwen - Ventilatie van gebouwen - Deel 1: Invoerparameters voor binnenmilieu voor ontwerp en beoordeling van energieprestaties van gebouwen met betrekking tot binnenluchtkwaliteit, thermische omgeving, verlichting en akoestiek). Een interessant aspect van deze norm wordt gevormd door de tabellen met standaard dimensioneringscriteria voor de binnenomgeving (bijlage B).

Rekentools maken een eenvoudige beoordeling mogelijk:

De minimale kenmerken van toestellen voor het meten van de fysische grootheden van een omgeving en de methoden voor het meten van de fysische grootheden van deze omgeving, worden beschreven in de norm NBN EN ISO 7726 (Ergonomie van de thermische omgeving - Instrumenten voor het meten van fysische grootheden)

Ook andere normen hebben betrekking op het thermisch comfort:

NBN EN ISO 7243:2017 Ergonomie van de thermische omgeving - Beoordeling van hittestress met behulp van de WBGT-index (natte bol-boltemperatuur)

NBN EN ISO 7933:2004 Ergonomie van de thermische omgeving - Analytische bepaling en interpretatie van warmtebelasting met behulp van een berekening van het voorspelbare fysiologisch gedrag bij warmtebelasting

NBN EN ISO 11079:2008 Ergonomie van de thermische omgeving - Bepaling en interpretatie van koudebelasting bij gebruik van de vereiste kledingisolatie (IREQ) en plaatselijke afkoelingseffecten (rekentool).

NBN EN ISO 11399:2001 Ergonomie van de thermische omgeving - Principes en toepassing van de relevante internationale normen

NBN EN ISO 12894:2001 Ergonomie van de thermische klimaatomstandigheden - Medisch toezicht op personen die aan extreem hete of koude klimaatomstandigheden worden blootgesteld

NBN EN ISO 13731:2002 Ergonomie van de thermische omgeving - Woordenlijst en symbolen

NBN EN ISO 13732-1:2009 Ergonomie van de thermische omgeving - Methoden voor het bepalen van menselijke reacties bij het aanraken van oppervlakken - Deel 1: Warme oppervlakken

NBN EN ISO 13732-3:2009 Ergonomie van de thermische omgeving - Methoden voor het bepalen van menselijke reacties bij het aanraken van oppervlakken - Deel 3: Koude oppervlakken

NBN EN ISO 15265:2004 Klimaatomstandigheden - Risicobeoordelingsstrategie bij het voorkomen van thermische belasting of thermische onbehaaglijkheid op de werkplek

NBN EN ISO 28802:2012 Ergonomie van de fysische omgeving - Beoordeling van omgevingsomstandigheden op basis van een omgevingsonderzoek dat fysische metingen en gebruikersbeoordelingen omvat

NBN EN ISO 28803:2012 Ergonomie van de fysische omgeving - Toepassing van internationale normen op mensen met speciale eisen

NBN EN ISO 9920:2009 Klimaatomstandigheden - Bepaling van de thermische isolatie en verdampingsweerstand van kleding

NBN EN ISO 10551:2019 Ergonomie van de fysieke omgeving - Subjectieve beoordelingsschalen voor het beoordelen van fysieke omgevingen