Concrete Circularity Center

Terug naar : onderzoeksprojecten
Concrete Circularity Center slaat de brug tussen de aanwezige technologische en wetenschappelijke kennis inzake duurzaam beton en de brede sector.
Het metier
Start: 1 september 2021 Eind: 1 oktober 2023

Beton heeft wereldwijd een aanzienlijke milieu-impact door het verbruik van natuurlijke grondstoffen in de productie van cement en granulaten en de hoge CO2-uitstoot bij productie van cement.  De transitie naar een circulaire economie en naar een “vergroening” van de productie en het gebruik van beton is cruciaal.  

Uit marktanalyses blijkt dat heel wat bedrijven binnen de bouwsector geen gebruik maken van de laatste technologische innovaties op gebied van duurzaamheid. De huidige wetenschappelijke expertise is sectorbreed onvoldoende gekend en  wordt niet voldoende toegepast omwille van verschillende knelpunten zoals het gebrek aan vertrouwen, een complex technisch kader, of twijfels over de kostprijs. 

De projectpartners van het EFRO-project Concrete Circularity Center dichten de kloof tussen de bestaande technologische en wetenschappelijke kennis over circulair beton en de praktijktoepassingen binnen de brede betonsector 

Via het project wordt vormgegeven aan een demonstratiecentrum voor beton met lage milieu-impact.  

Enerzijds met een demonstratieruimte waarbij aannemers en andere bouwactoren de nodige informatie krijgen over de verschillende materialen en technologieën voor de ontwikkeling van circulair beton.  

Anderzijds met verder onderzoek om de doorlooptijd voor de evaluatie van de gebruiksgeschiktheid van circulair beton te verminderen. 

Een selectie van 20 betonsamenstellingen wordt beproefd op hun gebruiksgeschiktheid met het oog op mogelijke certificatie.  

Zo zullen ook innovatieve, circulaire betonmengsels eenvoudiger hun weg naar de markt vinden en zorgen voor een verduurzaming van de bouwsector. 

Met dit project willen de projectpartners de brede sector en het gehele bouwteam (bouwheer, aannemer, architect, studiebureau etc.) sensibiliseren én overtuigen van de voordelen om te opteren voor dit duurzaam alternatief. 

 

In samenwerking met

Met de steun van

Heb je vragen over het onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten