Hoeveel kost een Buildwise-abonnement?

Bijdrage & abonnementen

Terug naar : faq

Als bouwprofessional maak je gratis gebruik van alle publicaties en NBN-normen. Als verplicht lid hoef je dus geen abonnement te kopen.

Werk je niet als aannemer? Dan vind je hieronder de kostprijs van jouw abonnement. Alle prijzen zijn exclusief btw.

Voor extra informatie omtrent de abonnementen en tarieven kan je hier klikken. 

 

Interesse in een abonnement?

Met een abonnement heb je een volledig jaar toegang tot alle Technische Voorlichtingen in tegenstelling tot niet-abonnees. Maak hiervoor jouw account aan. Dan kan je vervolgens eenvoudig jouw abonnement bestellen.

 

Meerkost bij gebruikerslicentie voor de NBN-normen

De meerkost voor het bekomen van de gebruikslicentie voor de NBN-normen is gelijk aan
€ 53 (excl. btw), zoals vermeld in de Gebruikslicentie, Artikel 1.b. Hieronder vind je alle informatie over deze gebruikerslicentie. 

 

Individuele gebruikerslicentie voor gebruik van NBN-normen

De gebruiker gaat akkoord met de volgende voorwaarden.

 

Artikel 1. Definities

De nominatieve gebruiker 

De gebruiker is een fysisch persoon die zich akkoord heeft verklaard met deze overeenkomst. De rechten van de gebruiker zijn tijdens de duur van de gebruikerslicentie niet overdraagbaar aan derden. Dit betekent dat er gedurende de geldigheid van de gebruikerslicentie slechts één fysische persoon de gebruiksrechten kan uitoefenen.

Om in aanmerking te komen als nominatieve gebruiker dient men te voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • de gebruiker dient in België te wonen;
  • indien men tewerk gesteld is in een onderneming, dient de zetel van deze onderneming in België te zijn.

 

Duur van de gebruikerslicentie

De gebruikerslicentie gaat van start op het moment dat de gebruiker zijn aanvraag heeft ingediend en zich akkoord heeft verklaard met de voorwaarden, vermeld in deze gebruikerslicentie.

Het recht om normen te downloaden eindigt op 31 december van het jaar van ondertekening van de overeenkomst. De eventuele verlenging van de duur wordt geregeld conform Artikel 8.

Het recht om de aldus bekomen normen voor eigen gebruik aan te wenden eindigt 12 maanden na de start van de gebruikerslicentie.

Toelichting :

Abonnement vangt aan op 1 januari :

  • men kan downloaden tot 31 december;
  • na 31 december is het consulteren van de documenten, die werden gedownload, enkel toegestaan indien de gebruikerslicentie is verlengd.

Abonnement vangt aan op 15 oktober :

  • men kan downloaden tot 31 december indien geen verlenging van gebruikerslicentie (artikel 8);
  • de documenten, die werden gedownload, kunnen geconsulteerd worden tot 14 oktober van het jaar nadien.

 

Downloaden van normen

De gebruiker heeft het recht om alle normen, die in het kader van deze gebruikerslicentie op de Buildwise-website beschikbaar zijn, te downloaden en te bewaren op zijn eigen PC. Het plaatsen van de documenten op een centrale server, die toegankelijk is door derden, is niet toegestaan. Minstens 1000 (en maximaal 1200) normen zullen door Buildwise ter beschikking worden gesteld.

 

Eigen gebruik

De gebruiker heeft enkel het recht om de documenten, die werden gedownload, te consulteren voor eigen gebruik. De documenten mogen niet aan derden ter beschikking gesteld worden.

 

Artikel 2. Onderwerp van de gebruikerslicentie

Deze gebruikerslicentie geeft de nominatieve gebruiker het recht om voor de duur van de gebruikerslicentie de normen, die ter beschikking gesteld worden op de website van Buildwise, te downloaden voor eigengebruik.

Buildwise treedt hierbij uitsluitend op in de juridische hoedanigheid van verlener van een gebruikerslicentie op de normen en heeft geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de normen, omvat door de gebruikerslicentie.

 

Artikel 3. Voorwaarden en kostprijs van de gebruikerslicentie

De gebruikerslicentie is uitsluitend te bekomen voor personen die al over een paswoord voor toegang tot de Buildwise-publicaties beschikken. De meerkost voor het bekomen van de gebruikerslicentie voor de NBN-normen, en dit voor de duur van de gebruikerslicentie zoals vermeld in Artikel 1.b, is gelijk aan 53 € (excl. BTW).

Buildwise heeft het recht om, mits motivering, een aanvraag voor gebruikerslicentie te weigeren. Tevens heeft Buildwise het recht om jaarlijks de prijzen aan te passen. De eventuele prijsverhoging zal ten laatste 2 maanden voorafgaand aan de prijsverhoging worden bekendgemaakt.

 

Artikel 4. Overname van teksten

Het NBN blijft de rechtsgeldige eigenaar van de ter beschikking gestelde normen. Het is in het kader van deze gebruikerslicentie bijgevolg niet toegestaan om delen uit de normen (teksten noch figuren) over te nemen in andere documenten, tenzij er een schriftelijk akkoord is vanwege het NBN.

 

Artikel 5. Verdeling van documenten

De gebruiker gaat expliciet akkoord om de bekomen informatie op geen enkele wijze over te dragen naar derden. Hij is hoofdelijk verantwoordelijk voor de eventuele schade die kan ontstaan door overdracht van de normen aan derden.

 

Artikel 6. Maatregelen bij niet-naleving van de voorwaarden

Het niet-naleven van deze voorwaarden (bvb. de normen ter beschikking stellen aan derden) kan de intrekking van het abonnement tot gevolg hebben.

Bovendien kan van de nominatieve gebruiker een forfaitaire schadevergoeding worden geëist die gelijk is aan 5 keer de officiële verkoopprijs van het NBN van de normteksten die onrechtmatig zijn gebruikt.

 

Artikel 7. Garantie van de dienstverlening

Indien de dienstverlening op bepaalde ogenblikken niet beschikbaar is (bvb. website tijdelijk niet operationeel), kan Buildwise niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade t.g.v. het niet-beschikbaar-zijn van de normen.

 

Artikel 8. Verlenging van de gebruikerslicentie

Tenzij de gebruiker ten laatste op 30 november van het lopende jaar schriftelijk of per mail aan Buildwise meedeelt dat hij de gebruikerslicentie niet wil verlengen, zal de gebruikerslicentie automatisch voor 1 jaar worden verlengd.

 

Artikel 9. Toegang tot nieuwe normen en actualisatie van bestaande normen

In principe zal er elk jaar een aantal normen worden vervangen door andere normen en zullen er ook nieuwe normen worden toegevoegd. Via de Buildwise-website zal de gebruiker informatie kunnen bekomen over de beschikbare normen.

In geval er een herziening, addendum of corrigendum is van een door Buildwise verdeelde norm, is voorzien dat het NBN deze nieuwe documenten aan Buildwise bezorgt binnen de 30 kalenderdagen na terbeschikkingstelling op de NBN-website. Buildwise zal binnen de 20 kalenderdagen deze nieuwe documenten ter beschikking stellen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Buildwise aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig gebruik dat de licentienemer wenst te maken van de normen die in het kader van deze overeenkomst worden verdeeld.

Indien Buildwise de door het NBN aan Buildwise bezorgde herzieningen, addenda of corrigenda van in de lijst opgenomen normen niet binnen de 20 kalenderdagen in de databank opneemt en er hierdoor een schade is ontstaan, is de aansprakelijkheid van Buildwise in ieder geval beperkt tot het bedrag van de kostprijs van de gebruikerslicentie, zoals opgenomen in Artikel 3.

 

Artikel 11. Taal van de normen

De meeste Europese normen zijn enkel beschikbaar in het Engels, Frans en Duits. Indien een Nederlandse versie niet beschikbaar is, zal de Franse en/of Engelse versie worden aangeboden.

 

Artikel 12. Privacy

Buildwise zamelt persoonsgegevens in, in het kader van de promotie van de normen. Overeenkomstig de relevante bepalingen van de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunnen de betrokkenen hun gegevens verifiëren en eventueel corrigeren. Zij nemen daartoe contact op met Buildwise, directie Informatie.

 

Artikel 13. Geschillen

De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Bij eventuele geschillen is de rechtbank van Brussel bevoegd.