Welke impact heeft het nieuwe AREI op verlichtingsinstallaties?

Terug naar : nieuws

Sinds 1 juni 2020 is een nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI) van toepassing. De eerste versie van deze regelgeving, die dateert van 1981, was niet meer overzichtelijk en zorgde er namelijk voor dat bijkomende voorschriften voor de installatie van nieuwe technologieën bemoeilijkt werd. Sommige wijzigingen en verbeteringen die nu ingevoerd zijn hebben ook een invloed op het ontwerp en de realisatie van verlichtingsinstallaties.

verlichtingsinstallatie

Koninklijke besluiten ter aanvulling of verbetering van artikels, Ministeriële Uitvoeringsbesluiten en verklarende notas aan de erkende organismen maakten de  inhoud van het oude AREI geleidelijk heel complex en onoverzichtelijk. Een hoofddoelstelling van de herziening was dus om de overzichtelijkheid van het AREI te verbeteren, onder andere door de structuur in overeenstemming te brengen met de internationale norm IEC60364. De verschillende werkgroepen hebben de herziening ook benut om fouten te verbeteren, dubbelzinnige elementen en conflicten met andere regelgeving te verwijderen. Het nieuw reglement is nu in 3 boeken opgesplitst. Er is geen sprake meer van artikels maar van Delen, Hoofdstukken, Afdelingen en Onderafdelingen. Ook is er een concordantietabel beschikbaar die het verband tussen de artikels uit het oude en de onderafdelingen van het nieuwe AREI weergeeft. Met betrekking tot bestaande installaties zijn er afwijkende bepalingen opgenomen in Deel 8 van elk boek van het nieuwe AREI.

De belangrijkste veranderingen in het nieuwe AREI in verband met verlichting betreffen :

  • Integratie van installaties op zeer lage spanning
  • Vaste verlichting in de ruimten van de elektrische dienst
  • Brandreactie van geïsoleerde geleiders en kabels volgens de geharmoniseerde norm NBN EN 50575
  • Invoeren van een nieuwe definitie voor veiligheidsslot
  • Aanpassingen in verband met de voorzorgsmaatregelen tegen brand

Installaties op zeer lage spanning

Elke installatie op zeer lage spanning (vroeger op lage spanning vanaf 50 VAC of 120 VDC, nu vanaf 0V) moet nu onderworpen worden aan een conformiteitscontrole met de voorschriften van het AREI. Een verlichtinstallatie op zeer lage spanning met leds bijvoorbeeld (Connected lighting - Power Over Ethernet) moet nu verplicht gecontroleerd worden door een erkend organisme alvorens het in dienst wordt genomen. Inbreuken in installaties op zeer lage spanning kunnen nu opgenomen worden in het verslag van het controlebezoek.

Vaste verlichting in de ruimten van de elektrische dienst

Het oude AREI bevatte voorschriften in verband met de minimale verlichtingssterkte in ruimten van de elektrische dienst. Teneinde conflicten met andere wetgeving zoals de welzijnswet voor werknemers (verwijzend naar de norm EN 12464-1) te vermijden, werden in het nieuwe AREI geen richtwaardes meer opgegeven voor de minimale verlichtingssterkte.

Definitie van veiligheidslot

In gewone lokalen toegankelijk voor het publiek, moeten de deuren van omhulsels (wanneer er geen afscherming intern aanwezig is) en toegangen tot lokalen voor elektrische dienst voorzien worden van een veiligheidsslot. Een slot dat met een universele sleutel (dubbelbaardslot, driekantslot, vierkantslot,…) of een eenvoudig gereedschap (tang, schroevendraaier, …) kan geopend worden is geen veiligheidsslot volgens het nieuwe AREI. Dit geldt ook voor verlichtingspalen in publieke ruimten.

Voorzorgsmaatregelen tegen brand

De herziening van de voorzorgsmaatregelen tegen brand hebben in het bijzondere betrekking op nieuwe brandreactieklassen van geïsoleerde geleiders en kabels die overeenstemmen met de bepalingen van de  CPR (Construction Product Regulation). Met betrekking tot installaties die bij noodsituaties in dienst moeten blijven maakt men een onderscheid tussen veiligheidsinstallaties en kritische installaties.

De brandreactieklassen van kabels zijn aangepast om in overeenstemming te zijn met de Europese CPR regelgeving. Kabels voor stekerbare installaties zijn hieraan ook onderworpen. België heeft de nieuwe Europese klassen (Eca, Cca, a1 en s1) voor zijn geleiders en kabels in het AREI opgenomen. Bijvoorbeeld de Eca-kabel vervangt de oude klasse F1 (primaire brandweerstand, geïsoleerde geleider of enkelvoudig gelegd). In gebouwen of infrastructuurwerken mogen enkel geleiders en kabels geïnstalleerd worden met de nieuwe Europese klassen, behalve voor gebruik in industriële processen.

Ter vervanging van de vitale installaties bestaan in het nieuwe AREI twee types installaties die functiebehoud moeten garanderen in noodsituaties : veiligheidsinstallaties en kritische installaties. Veiligheidsinstallaties, zoals noodverlichting bijvoorbeeld, hebben als doel om veiligheid van personen te waarborgen in noodgevallen (analoge functie aan de vitale installaties in het vroegere AREI). Kritische installaties zijn installaties waarvan het functiebehoud voor andere redenen vereist is.

Het nieuwe AREI alsook de concordantietabel is publiek beschikbaar in pdf-formaat op de website van de FOD Economie.

Download: Regelgeving AN Verlichting

Over Normen-Antenne Verlichting

Dit artikel werd opgesteld in het kader van de Normen-Antenne Verlichting, met de steun van de FOD Economie.

Deze Normen-Antenne heeft tot doel om de volledige Belgische bouwsector - en de kmo’s in het bijzonder – te informeren over de verschillende bestaande of in voorbereiding zijnde nationale en Europese product-, reken- of proefnormen binnen een specifiek domein.