Milieu-impact en circulaire economie

Deze Normen-Antenne informeert je over de normalisatie en de regelgeving van milieu en circulariteit. Ontdek onder andere hoe je de milieuprestaties van gebouwen op het gebied van materialen kunt verbeteren.

Normen

Bekijk de normen gerelateerd aan de Normen-Antenne ‘Milieu-impact en Circulaire economie’

Ga naar normen

Publicaties

Bekijk de publicaties gerelateerd aan de Normen-Antenne ‘Milieu-impact en Circulaire economie’

Ga naar publicaties

In de spotlight

Milieu-impact en levenscyclusanalyse (LCA)

In elke fase van zijn levenscyclus verbruikt een gebouw energie en grondstoffen en ontstaan er emissies en afval die bijdragen aan verschillende milieuproblematieken, zoals de klimaatverandering maar ook de aantasting van de ozonlaag, het verlies van biodiversiteit, enz.  Onder impuls van de Europese voorschriften voor de energieprestatie van gebouwen (EPB) werkte de bouwsector de afgelopen jaren intensief aan de vermindering van het energieverbruik van gebouwen. Intussen werpt de regelgeving rond de energieprestaties volop haar vruchten af. Maar energiezuinige gebouwen vereisen meer materialen en meer complexe technische installaties. De productie, het transport en de finale afvalwerking van deze materialen vergen ook heel wat energie, maar ook steeds schaarser wordende grondstoffen. De volgende uitdaging is dan ook de verbetering van de materiaal-gebonden milieuprestatie van gebouwen.

Via een levenscyclusanalyse (LCA) is het mogelijk om deze milieu-impact  in kaart te brengen. De verkregen inzichten laten toe om de impact op klimaat en milieu te reduceren en hierover op een objectieve manier te communiceren.

Om de LCA-analyses en de communicatie op een zo uniform en transparant mogelijke manier te laten gebeuren werd een internationaal en Europees normenkader ontwikkeld voor de bepaling en communicatie van de milieuprestatie van producten en bouwwerken. Voor bepaalde normen is er ook een Belgische aanvulling.

Op productniveau worden de resultaten van een LCA doorgaans gecommuniceerd in de vorm van een EPD (Environmental product declaration). Het hoofddoel van bouwproducten EPD’s is objectieve milieu-informatie verschaffen voor een analyse op gebouwniveau.

In België kunnen materiaalproducenten, op vrijwillige basis, hun EPD’s laten opnemen in de B-EPD databank. De publicatie van een B-EPD is enkel verplicht indien de fabrikant een milieuboodschap wil aanbrengen op zijn product (Koninklijk besluit milieuboodschappen).  B-EPD’s moeten voldoen aan de geldende Europese normen, maar ook aan bijkomende eisen opgelegd door het B-EPD programma.

B-EPD’s kunnen via TOTEM gebruikt worden voor een milieu-impactanalyse op gebouwniveau. In België is er (nog) geen regelgeving rond de milieuprestaties van gebouwen. Niettemin wordt TOTEM steeds vaker gebruikt in het kader van openbare aanbestedingen of duurzame bouwprojecten die het onderwerp uitmaken van een bredere duurzaamheidsevaluatie (bv. GRO, BREEAM).

 

 

 

Circulaire economie in de bouw

In de bouwsector kunnen de principes van de circulaire economie worden doorvertaald in drie grote pijlers:

  • het ontwerpen en optrekken van gebouwen die een lange levensduur hebben, en voldoende aanpasbaar en flexibel zijn om meerdere functies en veranderingen toe te laten. De materialen worden gekozen op basis van circulaire kenmerken (gerecycleerde of biogebaseerde content, robuustheid, hanteerbaarheid, lage milieu-impact…) en vooral op een intelligente en omkeerbare manier met elkaar verbonden (in lagen), zodat ze nadien opnieuw gebruikt of gerecycleerd kunnen worden;
  • urban mining, of het gebruik van de vrijkomende grondstoffen uit de huidige gebouwenvoorraad: de materialen die aanwezig zijn in bestaande gebouwen worden geïnventariseerd en selectief gesloopt, ontmanteld en gedemonteerd, met het oog op recyclage, remanufacturing en hergebruik
  • het ontwikkelen van nieuwe business modellen en katalysatoren die toegevoegde waarde kunnen creëren gedurende de volledige levensduur van gebouwen en materialen, bv. as-a-service, waste-as-resource, materiaalpaspoorten en gebouwlogboeken, digitale tools, nieuwe vormen van samenwerking en marktwerking (aanbestedingsvormen, …) …

 

  1. Bekijk de webinar: Inleiding tot de circulaire economie in de bouw
  2. Lees meer in onze innovation paper: Naar een circulaire economie in de bouw. Inleiding tot de principes van de circulaire economie in de bouwsector.
  3. Of lees meer op onze webpagina

Milieu-impact en circulair bouwen gaan nauw samen

Op basis van de principes van circulair bouwen  kunnen strategieën uitgewerkt worden om grondstoffen te besparen, minder afval te produceren, en zo de milieu-impact van gebouwen te verlagen. Het is echter aangewezen om op basis van een levenscyclusanlayse (LCA) na te gaan of de beoogde circulaire strategieën werkelijk interessanter zijn vanuit een milieuoogpunt (want dat is niet altijd het geval). De strategieën kunnen immers een positieve impact hebben op een bepaald aspect van de levenscyclus (bv. het grondstoffenverbruik), maar anderzijds een negatief effect hebben op andere aspecten (bv. transport). Via LCA kan een globale balans gemaakt worden die rekening houdt met de effecten over de volledige levenscyclus.

Anderzijds laten de circulariteitsprincipes toe om de aandacht te vestigen op elementen die niet goed gevat worden door de huidige LCA indicatoren, zoals bijvoorbeeld de lokale uitputting van grondstoffen. LCA en circulariteit zijn dus complementaire tools om onze gebouwen duurzamer te maken.

Events en opleidingen

Niet gevonden wat je zocht?

Heb je nog een vraag over de Normen-Antenne ‘Milieu-impact en Circulair bouwen’? Wij staan je graag bij om de normen beter te begrijpen en toe te passen.

Contacteer ons:

  • Labo Milieuprestatie: Lisa Wastiels & Laetitia Delem                         
  • Labo Circulaire oplossingen: Jeroen Vrijders & Aline Vergauwen

Milieu-impact en Circulaire Economie - Nieuws