Ontwerp van ventilatiesystemen

De norm NBN D 50-001 (1991) definieert de eisen met betrekking tot de luchtverversing in woongebouwen en geeft richtlijnen over de ventilatievoorzieningen.

Nog meer informatie:

De norm NBN EN 16798-3 (2017) heeft betrekking op de ventilatie in niet-residentiële gebouwen.

De eisen met betrekking tot de afmetingen, de vorm en de plaats van de toegangsluiken voor het onderhoud en de reiniging van het luchtleidingennetwerk worden uiteengezet in de norm NBN EN 12097 (2007).

De norm NBN EN 15423 (2008) geeft aanbevelingen omtrent de preventiemaatregelen voor de luchtdistributiesystemen in gebouwen om het ontstaan en de verspreiding van brand, rookgassen en andere verbrandingsproducten te voorkomen.

Uitvoering en oplevering van de installaties

Er bestaan weinig normen omtrent de uitvoering van ventilatiesystemen. De norm NBN EN 12236 (2002) beschrijft de voorschriften voor de opbouw en de plaatsing van de ophangingen voor luchtkanalen in ventilatiesystemen.

De norm NBN EN 14134 (2019) beschrijft de controles en de proefmethoden waarmee men de gebruiksgeschiktheid van in woningen geïnstalleerde ventilatiesystemen kan controleren. De norm kan gebruikt worden bij de inwerkingstelling van nieuwe systemen en voor de prestatieproeven op bestaande systemen. Voor niet-residentiële gebouwen verwijzen we naar de norm NBN EN 12599 (2012). Beide voornoemde normen geven echter geen informatie over de procedures voor de regeling, de correcte afstelling of de uitbalancering van het systeem.

De algemene eisen en procedures die nodig zijn om de reinheid van ventilatiekanalen te beoordelen en te handhaven, zijn vastgelegd in de norm NBN EN 15780 (2011)

Praktische aanbevelingen voor het ontwerp, de montage, de indienststelling en het onderhoud van basisventilatiesystemen voor woongebouwen kan men terugvinden in de Technische Voorlichting nr. 258. Deze publicatie wordt aangevuld door de rekentool ‘OPTIVENT’.

Akoestiek

De norm NBN S 01-401 (1987) legt de maximale geluidsniveaus vast voor bepaalde ruimten in functie van hun bestemming, van het soort gebouw en van de inplantingszone van het gebouw. De voorgeschreven niveaus houden onder andere rekening met het geluid van de uitrustingen (bv. afzuiging).

De norm NBN S 01-400-1 (2022) is van toepassing op woongebouwen. De Optivent-rekentool voor ventilatiesystemen werd in 2022 aangevuld met een nieuwe module akoestiek ter bepaling van het te verwachten geluidsniveau in elke ruimte. Versie 2.1 houdt rekening met de nieuwe normeisen uit 2022, geldig voor woongebouwen waarvan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag werd ingediend na 1 januari 2023.

De norm NBN S 01-400-2 (2012) is van toepassing op schoolgebouwen.

Terminologie

De norm NBN EN 12792 (2003) bevat de symbolen en termen die gebruikt worden in de Europese normen die specifiek betrekking hebben op de ventilatie van gebouwen.

Richtlijnen over ventilatie

De ventilatie van gebouwen valt onder de regelgeving inzake de energieprestatie van gebouwen en de codex over het welzijn op het werk (Boek III, titel 1)