Glaswerk

Geharmoniseerde productnormen

Door een fabrikant in de handel gebracht glaswerk, ingeval dit glaswerk binnen het toepassingsgebied van een geharmoniseerde norm valt onder de Europese Bouwproductenverordening (BPV), is onderhevig aan de regelgeving van de Europese BPV.

Een geharmoniseerde norm beschrijft de methoden en criteria die men moet gebruiken en de documenten die men moet opstellen om na te gaan of het glaswerk overeenstemt met de eisen van de BPV. Zo zal de fabrikant van het glaswerk een dossier met technische documentie en een prestatieverklaring moeten opstellen en de CE-markering aanbrengen op het glaswerk in kwestie.

In dit document kan u een overzicht terugvinden van de geharmoniseerde normen onder de BPV die van toepassing zijn voor glaswerk.

Europese beoordelingsdocumenten

Voor glaswerk waarvoor er geen geharmoniseerde norm bestaat of dat te veel afwijkt van een bestaande geharmoniseerde norm, kan de fabrikant alsnog de CE-markering aanbrengen mits toepassing van een Europees beoordelingsdoucment (EAD). Op basis van een EAD kan men een Europese technische beoordeling (ETA) aanvragen bij een bij een technische beoordelingsinstantie (TBI). De inhoud van een EAD is vergelijkbaar met die van een geharmoniseerde norm.

In dit document kan u een overzicht terugvinden van de EAD die van toepassing zijn voor glaswerk.

Belgische voorschriften

De geëiste prestatieniveaus van galswerk worden aangegeven in de Belgische voorschriften. Belgische voorschriften zijn geen verplichting, maar hun naleving kan worden verplicht ingeval het bestek of ingeval de overheid in wetten en regelgevingen verwijst naar deze normen. Belgische voorschriften komen voor in 2 vormen: de Eengemaakte Technische Specificaties (STS) en de Belgische normen.

In dit document kan u een overzicht terugvinden van de Belgische voorschriften die van toepassing zijn voor glaswerk.

Daglicht

In het domein van verlichting onderscheiden we normen die gericht zijn op ‘Toepassingen’, die verlichting en visueel comfort in het gebouwen behandelen, en anderzijds normen die gericht zijn op ‘Producten’, die eigenschappen van producten en prestaties beschrijven. Om meer te weten over types normen en het normalisatieproces verwijzen we naar de specifieke webpagina van het IBE-BIV.

In 2019 werd een nieuwe europese norm gepubliceerd in verband met daglicht in gebouwen, NBN EN 17037. Deze norm geeft de criteria en methodes om kwaliteit van daglicht in een ruimte te evalueren. De criteria voor daglicht hebben betrekking tot daglichttoetreding, zicht naar buiten, direct zonlicht en risico op verblinding. Voor ieder criteria worden ook richtwaardes gegeven op een schaal van drie prestatieniveaus.

Door prestatieeisen volgens deze norm te bepalen kan men eenduidig prestatieeisen vastleggen en dus ook de correcte beglazing kiezen in functie van het gewenste visueel comfort.

In België wordt het welzijn van de werknemers op hun werkplaats geregeld door de “welzijnswet”. Deze wetgeving bepaalt dat als de werkgever zich houdt aan de eisen uit de norm NBN EN 12464-1 (binnenwerkplekverlichting) en de norm NBN EN 12464-2 (buitenwerkplekverlichting), hij verondersteld wordt te hebben voldaan aan deze verplichting. De eisen voor verlichting aangeduid in deze normen zijn afhankelijk van de type taken die in een ruimte worden uitgevoerd. Het gevraagde lichtniveau zouden prioritair moeten behaald worden met daglicht en indien ditniet voldoende is, kan een kunstverlichting bijkomende verlichting brengen.

In dit document wordt de wetgeving voor verlichting aangegeven en de normen waarnaar wordt verwezen, zowel op Europees vlak als op nationaal of regionaal niveau, verduidelijkt.