Duurzame Ontwikkeling

Terug naar : laboratoria
Dit laboratorium werkt op de drie grote pijlers van duurzame ontwikkeling: economie, milieu en maatschappij.

Contacteer dit labo

Neem contact op met het labo Duurzame Ontwikkeling. (Jeroen Vrijders, Lisa Wastiels)

+ 32 (0) 2 655 77 11

Over dit laboratorium

Deze thema’s komen terug doorheen de levensduur van bouwwerken:

 • op het vlak van milieu heeft het laboratorium heel wat ervaring inzake bepaling en verbetering van de milieu-impact van bouwproducten en gebouwen via levenscyclusanalyse (LCA). Ook binnen het domein van afval, recycling en circulaire economie beschikt het laboratorium over een jarenlange expertise
 • op economisch vlak is het laboratorium actief in het bepalen van de levenscycluskosten (LCC) met focus op het onderhoud en het energiegebruik van (bestaande) gebouwen
 • ook aan het sociale aspect wordt de nodige aandacht besteed. Zo werkt het laboratorium mee aan verschillende projecten gericht op toegankelijkheid en innovatie voor ouderen en personen met een beperking, en levenslang wonen.

Sloop, afvalbeheer en recyclage op de werf.
Sloop, afvalbeheer en recyclage op de werf.

De volgende thema’s, die kaderen binnen het levenscyclusdenken, komen aan bod:

 • duurzame gebouwen en aannemers
  Het labo is betrokken bij de uitwerking en implementatie van verschillende methodieken om de duurzaamheid van gebouwen te evalueren en te certificeren, zoals BREEAM, Ref-B, Referentiekader Duurzame Woning, Valideo … Hierbij aansluitend ondersteunen we de aannemers bij hun activiteiten met betrekking tot duurzaam bouwen en renoveren, waarbij ze de nodige aandacht schenken aan groene werfaspecten (hinder, afvalbeheer, energie …), en bij de realisatie van duurzame gebouwen, in het kader van Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 • milieu-impact van materialen en gebouwen
  Het labo heeft een bijzondere expertise inzake het gebruik van LCA (Life cycle assessment) voor het bepalen en evalueren van de milieu-impact van bouwproducten en gebouwen over de volledige levenscyclus (materialen, werfactiviteiten, energieverbruik, afvalverwerking …). Daarnaast worden de normatieve ontwikkelingen op Europees, federaal en regionaal niveau opgevolgd en worden de aannemers en andere bouwprofessionals zoals producenten ondersteund bij de keuze van duurzame bouwmaterialen en het gebruik van milieulabels of bij het opstellen van Environmental Product Declarations (EPD).

 • toegankelijkheid en aanpasbaarheid
  Het labo volgt de technische en praktische bouwoplossingen om gebouwen toegankelijk te maken voor een brede gebruikersgroep van dichtbij op. Ook het integreren van flexibiliteit in woningen, met het oog op levenslang wonen, staat hoog op de agenda. Hiervoor verzamelt het labo fundamentele informatie ter onderbouwing van de criteria toegankelijkheid, aanpasbaarheid en ontwikkeling van evaluatie-instrumenten.

 • levenscycluskosten en onderhoud van gebouwen
  Het labo beschikt over de expertise om de kosten van gebouwen over een lange periode (de levensduur) te bepalen via life cycle costing (LCC). We gaan bovendien aan de slag met de kosten die gepaard gaan met onderhoud en vervangingen, conditiemeting …

 • sloop, afvalbeheer en recyclage, urban mining, circulaire economie
  De hele recyclageketen komt aan bod: van slooptechnieken en -processen en afvalstoffeninventarissen, over nieuwe manieren om werfafval te beheren en te sorteren en de identificatie van afzetkanalen, tot het uitwerken van meer toepassingsmogelijkheden voor bepaalde afzetstromen.

 • duurzame renovatie
  Levenscyclusdenken en toekomstgericht denken vormen de sleutel voor duurzame renovatieprocessen waarbij zowel rekening gehouden wordt met ecologische en financiële als met praktische aspecten. De expertise van het labo wordt zo specifiek toegepast bij de ontwikkeling van nieuwe technieken en processen voor (energetische) renovatie.

Binnen elk van deze thema’s wordt ook expliciet ingezet op innovatie in de bouwsector. Het labo houdt zich bewust bezig met innovatiedetectie en -stimulatie, waarbij de nieuwste ontwikkelingen opgespoord en opgevolgd worden.

Specifieke dienstverlening

Het laboratorium beschikt over LCA-software (SimaPro) en verschillende databanken met milieu-gegevens (Ecoinvent …) voor het uitvoeren van levenscyclusanalyses op gebouw- en productniveau. LCA-studies kunnen onder andere uitgevoerd worden met het oog op:

 • het opstellen van een milieuproductverklaring (Environmental Product Declaration of EPD)
 • het definiëren van verbetertrajecten voor bouwproducten en -processen of gebouwen
 • de positionering op de markt ten opzichte van alternatieve oplossingen.

De kennis en ervaring met verschillende duurzaamheidsevaluatiesystemen zoals BREEAM® wordt ingezet om bedrijven concreet te begeleiden en te ondersteunen bij deze uitdagingen (via tools, adviesverlening, opvolging, werfbezoeken …).

Vanuit een brede visie op de huidige bouwpraktijk en een goede kennis van de verschillende afvalverwerkingstechnieken en -kanalen, kan het labo bijstand en begeleiding bieden bij het valoriseren van afvalstromen, al dan niet in samenwerking met andere gespecialiseerde labo’s en externe organisaties.

Het laboratorium voert op regelmatige basis studies uit met betrekking tot de levenscycluskosten van gebouwen of onderdelen daarvan en beschikt hiervoor ook over een uitgebreide gegevensbibliotheek.

Het laboratorium beschikt over uitgebreide data ter ondersteuning van bedrijven die toegankelijkheid of aanpasbaarheid willen integreren in hun productontwikkeling of ontwerpconcepten. Daarnaast beschikken we over een aantal meetinstrumenten waarmee een aantal deelaspecten van toegankelijkheid op de bouwplaats gecontroleerd kunnen worden (colorimeter/luminantiemeter voor contrasten, dynamometer voor bedieningskrachten …).