Grondwaterbeheersing bij bouwprojecten

Terug naar : onderzoeksprojecten
Bouwtechnieken en innovatieve methodes om de onttrekking van grondwater en de effecten op de omgeving te beheersen.
Het metier
Start: 1 oktober 2022 Eind: 30 september 2024

Het bouwen van ondergrondse constructies en bepaalde infrastructuurwerken gaat noodzakelijkerwijze vaak gepaard met het tijdelijk oppompen van grondwater ook wel gekend als bemalingen. Alleen in Vlaanderen al zou zo jaarlijks ca 60 miljoen m³ grondwater opgepompt worden waarvan 90% in de riolering worden geloosd. 

Dit staat in schril contrast met de droogteproblematiek en de dalende grondwaterstanden mede veroorzaakt door de hoge verhardingsgraad en de stijgende waterconsumptie. 

Door een verstrenging van de gewestelijke regelgeving mbt bemalingen probeert men het tij te keren. 

Er zijn wel bouwtechnieken en innovatieve methodes beschikbaar op de internationale markt die toelaten om de onttrekking van grondwater en de effecten op de omgeving te beheersen. 

Deze technieken zijn er echter te weinig gekend bij onze bouwprofessionals. 

Het doel van dit project is om een invulling te geven aan deze kennisnoden bij de ondernemingen, zodat zij op basis hiervan nieuwe/aangepaste technologieën en methodes zullen onderzoeken, implementeren en toepassen in hun bedrijfsactiviteiten. 

De concrete projectdoelstellingen zijn: 

  • Het ontwikkelen en verspreiden van praktische infofiches en tools 
  • De ontwikkeling van een GIS-gebaseerde screeningstool voor het faciliteren van innovatieve methodes 
  • Validatie-onderzoek van innovatieve technieken zoals de waterglasinjectie, het gebruik van bemalingswater en voor de bepaling van de doorlatendheid van bouwkuipen. 
  • Algemene communicatie naar de bedrijven 
  • Het organiseren van demoprojecten, animaties, workshops, werfbezoeken en studiedagen 

De basisaanpak hiervoor is de “Trias Aquatica”, namelijk (1) optimaliseren/minimaliseren van het opgepompte grondwaterdebiet (slimme sturing van de pompen en innovatieve technieken voor het hydraulisch isoleren van bouwputten), (2) heraanvullen van de grondwaterstand door middel van retourneer- en infiltratietechnieken en (3) faciliteren van het gebruik van niet geretourneerd/geïnfiltreerd grondwater. 

Door dit COOCK-project en de opgebouwde kennis wordt er op korte termijn gestreefd naar een significante daling van het geloosde volume grondwater in de riolering. 

Ontdek de website van het project!

Onze publicaties over dit onderwerp

Meer informatie over normen en regelgevingen op dit gebied

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?