Lokaal hergebruik van grondstoffen voor groen, circulair beton - PIONEERS

Terug naar : onderzoeksprojecten
Valorisatie van fijne granulaten uit afgegraven grond voor betonconstructies in zeehavens om klimaatneutraliteit te bereiken.

Havens, als knooppunten van transportnetwerken en multimodale logistieke centra, hebben een significante sociaaleconomische en milieueffect. Daarom maken havens integraal deel uit van de Europese Green Deal, die streeft naar een duurzame, moderne, resource-efficiƫnte en competitieve EU-economie. Innovatie en digitalisering zijn de sleutelpijlers om havens slim en milieuvriendelijk te maken, waarbij veerkracht en duurzaamheid worden omarmd.

Met het oog op de uitdaging voor Europese havens om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en tegelijkertijd concurrerend te blijven, nemen de havens van Antwerpen-Brugge, Barcelona, Venlo en Constanta het voortouw in het Europese PIONEERS-project. Dit project, dat 46 partners omvat, heeft tot doel specifieke oplossingen te ontwikkelen om de havens tegen 2050 om te vormen tot groene infrastructuur. Deze oplossingen omvatten onder meer het implementeren van groene haven-innovatiedemonstratoren via vier hoofdpijlers: productie en levering van duurzame e nergie, duurzaam havenontwerp, modale verschuiving en optimalisatie van stromen, evenals digitale transformatie.

BUILDWISE, in samenwerking met VITO en PoAB (Port of Antwerp-Bruges), neemt deel aan de demonstrator "Terugwinning van lokale hulpbronnen voor groen en circulair beton". Specifiek heeft deze demonstrator tot doel de haalbaarheid te valideren van het vervangen van minstens 40% van het natuurlijk zand in beton door secundair zand gewonnen uit lokaal ontgonnen gronden, terwijl de prestaties en duurzaamheid van het beton behouden blijven. Een aanzienlijke hoeveelheid (+10 ton) lokaal gewonnen fijne granulaten wordt gebruikt voor de productie van verschillende betonelementen om hun geschiktheid voor de gewenste toepassingen en betrokken omgevingen te demonstreren. Jaarlijks worden de elementen visueel beoordeeld (scheuren, verkleuring, afschilfering) en worden gegevens over de belangrijkste duurzaamheidsaspecten gemeten (carbonatatie diepte, chloridegehalte).

Technisch-economische en milieuevaluaties (levenscyclusanalyse) van processen en producten worden complementair uitgevoerd en er wordt een praktische gids voor het gebruik van lokale hulpbronnen in beton opgesteld en aan belanghebbenden voorgelegd.

Ontdek de website van het project!

Onze publicaties over dit onderwerp

Meer informatie over normen en regelgevingen op dit gebied

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit project?

Gerelateerde projecten