TV 228 Natuursteen

1. Inleiding

Via deze nieuwe, online consulteerbare Technische Voorlichting (TV) herziet Buildwise de inhoud van de TV 205 'Natuursteen' die dateert uit 1997. Dit naslagwerk kwam tot stand onder leiding van een werkgroep, ontsproten uit het Technische Comité 'Steen en Marmer', en neemt de belangrijkste recente evoluties in de natuursteensector in aanmerking. Door de verschijning van nieuwe Europese proefnormen en productnormen voor natuursteen en het toenemende gebruik van geïmporteerde natuursteensoorten in de Belgische bouwsector, waarvan de eigenschappen nauwelijks gekend zijn, waren de oude TV 205 en de erin opgenomen technische fiches immers toe aan een update.

Deze nieuwe uitgave bevat een specifiek hoofdstuk (hoofdstuk 4) dat voor elke toepassing van natuursteen in gebouwen de meest geschikte proeven beschrijft evenals de gebruikscriteria die ermee verbonden zijn. Deze laatste werden herzien en aangevuld, rekening houdend met de Europese normen.

Ook de opbouw van de technische fiches werd grondig herzien (hoofdstuk 5) zodat ze konden uitgroeien tot een interactief en evolutief onderdeel van de Technische Voorlichting. Ze werden opgesteld volgens een welbepaalde procedure (zie Bijlage 'Procedure voor de opstelling van de fiches') en verschillen op meerdere vlakken van de fiches uit TV 205. Zo werden ze ontwikkeld aan de hand van proefstukken die Buildwise ontving van bedrijven die deel uitmaken van de verenigingen die lid zijn van de werkgroep. Deze proefstukken, die genummerd werden en bewaard in de lithoteek van Buildwise, ondergingen een reeks proeven en analyses waarvan de resultaten opgetekend werden op elke fiche. De fiches bevatten dus geen gegevens meer uit de literatuur, zoals vroeger soms wel het geval was.

Daarnaast bevat elke fiche een referentiebenaming, die in overeenstemming is met de aanbevelingen uit de Europese normen en die goedgekeurd werd door de werkgroep. Dankzij deze benaming is het in vele gevallen mogelijk de verwarring te vermijden die teweeggebracht wordt door de onduidelijke commerciële benamingen die vaak niet overeenstemmen met de oorsprong en het type van de steen.

De originaliteit van de Technische Voorlichting ligt vooral in de elektronische verspreiding van de fiches, hun verzameling in een databank en de interactie met de gebruiker. Dankzij een zoekmotor met verschillende parameters, kan deze laatste immers de gesteenten selecteren volgens zijn eigen criteria. Deze databank heeft een evolutief karakter aangezien er regelmatig nieuwe fiches aan toegevoegd zullen worden.

Ontdek onze technische fiches

De classificatie van de gesteenten (hoofdstuk 2) werd eveneens herzien, rekening houdend met de nieuwe Europese normen en met het classificatiesysteem uit de Technische Voorschriften PTV 844, dat momenteel als referentie geldt. Deze classificatie dient enerzijds als basis voor de homologatie van steengroeven (ATG), die al enkele jaren aan de gang is, en anderzijds voor de certificering (BENOR) van afgewerkte producten, die momenteel volop in ontwikkeling is.

Hoofdstuk 3 tenslotte is gewijd aan de meest voorkomende behouwingen en afwerkingen van natuursteen in België. Dit hoofdstuk vormt een aanvulling op de gegevens uit de TV 205 en 220 en veralgemeent deze voor elk soort gesteente.

Als gevolg van haar veelomvattende karakter zal deze Voorlichting de grondslag vormen voor een hele reeks specifieke publicaties (zie bibliografie) over toepassingen en pathologieën die eigen zijn aan natuursteen voor gebruik in de bouw. Ze zal met andere woorden uitgroeien tot een naslagwerk waarop de hele sector – bouwheren, leveranciers en aannemers – zal kunnen steunen om kwaliteitsvol werk af te leveren.