Normen-Antenne Geotechniek • Volledige lijst van de Buildwise-publicaties

Terug naar : geotechniek

Publicaties

Buildwise-Dossiers

Impact van de klimaatverandering op bouwputten en funderingen van woningen.

Infiltratie van water rond het gebouw en op de werf.

Is nuttig gebruik van bemalingswater mogelijk?

Grondwaterbemalingen in bouwprojecten.

Funderingen en ondergrondse bouwdelen: voorzorgsmaatregelen.

Bestaande funderingen onderschoeien door de techniek van het ondermetselen.

Graven? Ja, maar op een veilige manier!

Scheurvorming in gebouwen door het krimpen of zwellen van plastische gronden.

Is bemalingswater geschikt voor gebruik in residentiële sanitaire installaties?

Optischevezelsensortechnologie als stimulans voor innovatie bij diepfunderingstechnieken.

Ontwerp van paalfunderingen in België: een update.

Opgelet voor grondbewegingen en de eruit voortvloeinde vervormingen.

Soil mixing ter stabilisatie van de oevers van de Schelde.

Scheurvorming in gebouwen door het krimpen of zwellen van plastische gronden.

Valoriseren van de uitgegraven grond van Waalse bouwplaatsen. Milieu-eisen en verwachte evoluties.

Thermische geostructuren.

Zijn weg vinden in het kluwen van geotechnische normen en richtlijnen.

Innovatieve corrosiebescherming en -monitoring bij ondergronds bouwen.

Digitale screeningstool voor ondiepe geothermie.

Specificatie van een beton voor diepwanden.

Realisatie van diepwanden.

Geotechnische proeven en controles op palen.

Principes voor de uitvoering van bouwputten.

Schijnbare cohesie van onverzadigde gronden.

Normen en identificatiehulpmiddelen voor trillingshinder in gebouwen

Infofiches

Onderschoeien van bestaande funderingen door middel van beschoeide sleuven.

Ondermetselen van bestaande funderingen.

Uitvoering van diepwanden.

Uitvoering van stalen damwanden.

Classificatie van paalsystemen.

Richtlijnen voor de minimale h.o.h.-afstand van vers gebetonneerde palen met grondverdringing (categorie I).

Uitvoeringstoleranties voor palen met grondverdringing (categorie I).

Materiaalfiche I voor palen met grondverdringing (categorie I).

Uitvoeringsfiches voor palen met grondverdringing (categorie I). Schroefpalen met een schacht in plastisch beton. Fundex®-palen.

Uitvoeringsfiches voor palen met grondverdringing (categorie I). Schroefpalen met een schacht van plastisch beton. Atlas-palen.

Uitvoeringsfiches voor palen met grondverdringing (categorie I). Schroefpalen met een schacht in plastisch beton. GVS-palen (Olivier).

Uitvoeringsfiches voor palen met grondverdringing (categorie I). Schroefpalen met een schacht in plastisch beton. GVS-palen (De Waal).

Uitvoeringsfiches voor palen met grondverdringing (categorie I). Schroefpalen met een schacht in plastisch beton. Omega-palen.

Berlijnse wanden. Type 1 : beschottingen aanbrengen tijdens de uitgraving.

Berlijnse wanden. Type 2 : beschottingen aanbrengen voor de uitgraving.

Palenwanden. Type 1 : in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand).

Palenwanden. Type 2 : Naast elkaar geplaatste palen die elkaar raken.

"Soil mix" -wanden. Type 1 : wanden opgebouwd uit kolommen.

"Soil mix" -wanden. Type 2 : wanden opgebouwd uit panelen.

Monografieën

CROW-CUR Rapport 231 Handboek Diepwanden

Code van goede praktijk - Ontwerp, uitvoering en beheer van koude-warmteopslagsystemen in de ondiepe ondergrond in Vlaanderen

Handboek soilmix-wanden. Ontwerp en uitvoering (incl. erratum 2018)

Technische Voorlichtingen

Stabiliteit van werkterreinen voor funderingsmachines en ontwerp van tijdelijke werkplatformen.

Ondiepe geothermie. Ontwerp en uitvoering van bodemenergiesystemen met U-vormige bodemwarmtewisselaars.

Referentiedetails voor ingegraven constructies.

Funderingen van huizen. Praktische leidraad voor de opvatting en uitvoering van funderingen van kleine en middelgrote konstrukties.

Buildwise-Rapporten

Richtlijnen voor de toepassing van de Eurocode 7 in België volgens de NBN EN 1997-1 ANB. Deel 1: het grondmechanische ontwerp in de uiterste grenstoestand (UGT) van axiaal belaste funderingspalen en micropalen op basis van statische sonderingen (CPT's).

Richtlijnen voor de toepassing van de Eurocode 7 in België volgens de NBN EN 1997-1 ANB Deel 1: het grondmechanische ontwerp in uiterste grenstoestand (UGT) van axiaal belaste funderingspalen op basis van statische sonderingen (CPT's).

Richtlijnen voor de toepassing van de Eurocode 7 in België. Deel 1: Het grondmechanische ontwerp in de uiterste grenstoestand van axiaal op druk belaste funderingspalen.