Schrijnwerk

Geharmoniseerde productnormen

Door een fabrikant in de handel gebracht schrijnwerk, ingeval dit schrijnwerk binnen het toepassingsgebied van een geharmoniseerde norm valt onder de Europese Bouwproductenverordening (BPV), is onderhevig aan de regelgeving van de Europese BPV.

Een geharmoniseerde norm beschrijft de methoden en criteria die men moet gebruiken en de documenten die men moet opstellen om na te gaan of het schrijnwerk overeenstemt met de eisen van de BPV. In het kader van de BPV is de fabrikant verplicht de methoden van de geharmoniseerde norm te volgen om overeenstemming met de eisen van de BPV aan te tonen. Zo zal de fabrikant van het schrijnwerk een dossier met technische documentatie en een prestatieverklaring moeten opstellen en de CE-markering aanbrengen op het schrijnwerk in kwestie.

In dit document kan u een overzicht terugvinden van de geharmoniseerde normen onder de BPV die van toepassing zijn voor schrijnwerk.

De technischhe documentatie, prestatieverklaring en het aanbrengen van de CE-markering zijn slechts een aantal van de eisen waaran moet worden voldaan voor schrijnwerk dat onderhevig is aan de BPV. Het geheel van de eisen is afhankelijk van het 'systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid' die in de geharmoniseerde norm vermeld wordt.

Toch zijn de technische documentatie en prestatieverklaring in alle gevallen te verschaffen door de fabrikant van het schrijnwerk, ongeacht het 'systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid' waaronder het schrijnwerk valt. Meer algemene informatie over BPV, CE-markering, de technische documentatie, prestatieverklaring en het 'systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid' kan u terugvinden via de link.

Werktemplates

Technische documentatie

De technische documentatie beschrijft alle relevante elementen die vereist worden door het "systeem voor de beoordeling en   verificatie van de prestatiebestendigheid" dat in geharmoniseerde norm vermeld wordt. Deze documentatie moet 10 jaar bijgehouden   worden nadat het schrijnwerk op de markt gebracht is.

 De technische documentatie moet niet bij het product gevoegd  worden bij het op de markt brengen ervan. Ze moet wel voorgelegd   kunnen worden op vraag van de bevoegde nationale autoriteiten om aan te tonen dat het product overeenstemt met de bijbehorende prestatieverklaring. Via deze link kan u een 'algemene' werktemplate terugvinden met daarin  alle elementen die de   technische documentatie zou moeten bevatten.

Prestatieverklaring

De fabrikant is verplicht een "prestatieverklaring" op te stellen wanneer het schrijnwerk onder een geharmoniseerde norm valt. In de prestatieverklaring staan de "prestaties" van de essentiële kenmerken van het schrijnwerk. De essentiële kenmerken worden in de geharmoniseerde norm opgesomt.  Deze essentiële kenmerken dienen eveneens vermeld te worden in de CE-markering. De prestaties van de essentiële kenmerken die vermeld moeten worden in de prestatieverklaring en in de CE-markering hangen af van verschilllende factoren zoals de bestaande regelgeving ofwel bepalingen in de landen waarin de fabrikant zijn schrijnwerk wil aanbieden. Over het algemeen moeten de volgende prestaties van de essentiële kenmerken vermeld worden voor schrijnwerk dat onder een geharmoniseerde norm valt:

  • de prestatie van minstens één essentieel kenmerk, relevant voor het beoogde gebruik
  • de prestaties van de essentiële kenmerken waarvoor de Europese Commissie een drempelwaarde (treshold) heeft vastgelegd
  • de prestaties van de essentiële kenmerken waarvoor bepalingen bestaan in de landen waarin de fabrikant zijn product wil aanbieden
  • voor de in de lijst vermelde essentiële kenmerken (terug te vinden in de geharmoniseerde norm) waarvoor geen prestaties bepaald   zijn, de vermelding ‘NPD’ (No Performance Determined, geen prestatie bepaald) aan te brengen.

Voor schrijnwerk dat beoordeeld werd aan de hand van een Europees beoordellingdocment dienen in de prestatieverklaring alle   prestaties vermeld te worden die aangeven zijn in in de Europese technische beoordeling van het schrijnwerk.

Via deze link kan u een 'algemende' werktemplate terugvinden voor de "prestatieverklaring" met daarin alle onderdelen die de "prestatieverklaring" zou moeten bevatten

Aangedreven schrijnwerk

Aangedreven schrijnwerk moet voldoen aan de wettelijk eisen van de Europese Machinerichtlijn (2006/42/EG) (MR).

Dit wil zeggen dat als er sprake is van ‘aangedreven’ deuren of vensters, poorten, buitenzonweringen, binnenzonweringen, luiken de importeur, distributeur of installateur via een “risicobeoordeling” (ofwel een risicoanalyse) zal moeten bepalen welke fundamentele voorschriften uit de voornoemde MR van toepassing zijn op het product en of hieraan voldaan is. Hierbij is het aanbevolen om gebruik te maken van geharmoniseerde normen, indien deze bestaan voor het beoogde aangedreven gevelelement.

In dit document kan u een overzicht terugvinden van de geharmoniseerde normen onder de Machinerichtlijn die van toepassing zijn voor schrijnwerk.

Europese beoordelingsdocumenten

Voor schrijnwerk waarvoor er geen geharmoniseerde norm bestaat of dat te veel afwijkt van een bestaande geharmoniseerde norm, kan de fabrikant alsnog de CE-markering aanbrengen mits toepassing van een Europees beoordelingsdoucment (EAD). Op basis van een EAD kan men een Europese technische beoordeling (ETA) aanvragen bij een bij een technische beoordelingsinstantie (TBI).

De inhoud van een EAD is vergelijkbaar met die van een geharmoniseerde norm.
In dit document kan u een overzicht terugvinden van de EAD die van toepassing zijn voor schrijnwerk.

Belgische voorschriften

De geëiste prestatieniveaus van schrijnwerk worden aangegeven in de Belgische voorschriften. Belgische voorschriften zijn geen verplichting, maar hun naleving kan worden verplicht ingeval het bestek of ingeval de overheid in wetten en regelgevingen verwijst naar deze normen. Belgische voorschriften bestaan in 2 vormen: de Eengemaakte Technische Specificaties (STS) en de Belgische normen.

In dit document kan u een overzicht terugvinden van de Belgische voorschriften die van toepassing zijn voor schrijnwerk.