FLOOD onderzoeksproject

Terug naar : onderzoek

FLOOD onderzoek

Er wordt algemeen verwacht dat zowel het aantal, de omvang als de intensiteit van de overstromingen in de komende jaren alleen maar zal toenemen door onder meer de klimaatverandering, dit wordt ook bevestigd door het laatste IPCC -rapport. Waar jarenlang verwezen werd naar collectieve oplossingen om alle problemen te verhelpen – het voorzien van o.a. overstromingsgebieden, bufferbekkens en grote infrastructuurwerken zoals dijken – wordt steeds duidelijker dat wateroverlast enkel beperkt kan worden door een combinatie van collectieve en individuele maatregelen. Het waterrobuust bouwen en renoveren in overstromingsgevoelige gebieden is dan ook een noodzaak/prioriteit geworden voor ons land.

Dit brengt voor nieuwbouw en in het bijzonder voor bestaande gebouwen veel vragen met zich mee: Hoe moet/kan er juist beschermd worden, dit rekening houdend met de specifieke woningtypologie en/of de huidige toestand van het gebouw? Heeft de specifieke overstromingssituatie/bron(nen) in de regio/locatie impact op de selectie van de maatregelen? Welke groep van maatregelen dient getroffen te worden om tot een totaaloplossing en optimale bescherming te komen? Waar dienen de individuele overstromingspreventie producten aan te voldoen? Hoe dienen deze geplaatst/aangebracht te worden? Welke uitvoeringsdetails/aansluitingen noodzaken bijkomende aandacht? ... M.a.w. een zeer concrete probleemstelling, met een lange lijst aan openstaande vragen, maar ook opportuniteiten voor ontwerpers, bouwbedrijven en toeleveringsbedrijven om innovatieve oplossingen, consulting, producten, systemen, enz. te ontwikkelen.

Om de nodige basis te kunnen leggen om tot een Belgisch normatief kader te kunnen komen voor waterrobuust (ver)bouwen wordt dit prenormatief project opgedeeld in 3 grote taken, met afgelijnde doelstellingen en een duidelijke normatieve finaliteit.

 

  • Taak 1: Ontwikkeling van de nodige basis om tot richtlijnen & strategieën te komen voor het waterrobuust bouwen & renoveren in overstromingsgevoelige gebieden

Hierbij zal het nodige studiewerk verricht worden om het volledige proces in kaart te brengen met afweging van opties en mogelijke strategieën in functie van de specifieke overstromingscontext waaraan een gebouw enerzijds kan worden blootgesteld en anderzijds, in geval van een bestaand gebouw, de huidige toestand en details van het gebouw. Doel is om tot globale waterrobuuste methodologieën en strategieën te komen volledig afgestemd op de Belgische bouwsector, met een duidelijk evaluatie- en beoordelingskader, met checklists voor bestaande en nieuwe gebouwen, die toelaten de zwakke punten van het specifieke gebouw en omgeving t.a.v. een overstroming te identificeren en te prioriteren, de geschikte protectie materialen, systemen, strategieën en methodologieën te identificeren en de detaillering ervan uit te werken rekening houdend met de eigenheid en toestand van de omgeving en het gebouw.

 

  • Taak 2: Ontwikkeling van de nodige wetenschappelijke basis voor de beproeving en de evaluatie van overstromingspreventie producten op gebouw en perimeter niveau, meer bepaald voor overstromingsbarrières voor geveloplossingen (schotten), gebouwperimeter overstromingsbarrières, overstromingswerende vensters, deuren en poorten, producten voor het afdichten van scheuren en behandelen van geveloppervlakken evenals producten voor de afdichting van kleinere openingen zoals o.a. verluchtingsvoorzieningen en open stootvoegen.

Hierbij zal in het bijzonder gekeken worden naar testomstandigheden (statisch zowel als dynamisch en impactbelasting), algemene werking, lekdebiet, installatie en/of montage voorwaarden en sensitiviteit, installatieduur, detaillering, aansluitingen of aanhechting t.o.v. verschillende ondergronden, onderhoud, enz.

 

  • Taak 3: Ontwikkeling van de nodige basis voor de beoordeling/berekening van de stabiliteit van het gebouw onder overstromingscondities.

De laatste overstromingen die ons land hebben getroffen hebben pijnlijk duidelijk gemaakt welke de verwoestende kracht kan zijn van een overstroming, en dit ook in ons land. Opstellen van ontwerp- en berekeningsrichtlijnen voor de stabiliteitsstudie of – evaluatie (in het geval van bestaande gebouwen), zal hierbij centraal staan. Voor dit stabiliteitsgedeelte zal heel specifiek gekeken worden naar het creëren van de nodige basis om tot praktische richtlijnen te komen, welke moeten toelaten om een snelle weliswaar realistische inschatting mogelijk te maken van de hydrodynamische krachten die kunnen inwerken op een gebouw binnen de Belgische overstromingscontext. Dit alles rekening houdend met de specifieke locatie, de randvoorwaarden van het gebouw en de (directe) omgeving. Er wordt hierbij gedacht aan het ontwikkelen van evaluatie protocollen, die rekening houden met de specifieke globale topologische omstandigheden, de grondeigenschappen, het specifieke karakter van het gebouw (constructiewijze) en eventueel (vaste) obstakels rond het gebouw.