5. Technische fiches

5.1 Inleiding

De hier voorgestelde technische fiches hebben betrekking op een brede waaier natuursteensoorten die momenteel gebruikt worden in de Belgische bouwsector. Deze fiches werden opgesteld door Buildwise op basis van proefstukken die geleverd werden door de leden van de betrokken verenigingen en die door laatstgenoemde zowel qua uiterlijk als qua technische kenmerken als representatief voor de beschouwde steensoort aanzien worden.

Belangrijke opmerking

De technische informatie uit de fiches werd bekomen door middel van analyses die uitgevoerd werden op een beperkt aantal proefstukken die op een bepaald tijdstip gedolven werden in een specifieke zone van de steengroeve. Deze informatie mag dan ook op geen enkele wijze beschouwd worden als kenmerkend voor het geheel van producten uit de steengroeve, zeker niet indien er meerdere variëteiten vermeld staan op de fiches.

Een gesteente dat gedolven werd in eenzelfde steengroeve kan zeer verschillend zijn en kan aanleiding geven tot soms zeer uiteenlopende karakteristieken. De verschillende uitgebate banken in een steengroeve kunnen immers verschillende technische prestaties opleveren die vaak te wijden zijn aan mineralogische en/of structurele variaties. Deze variabiliteit, die voor elk type gesteente geldt, kan men ook regionaal of plaatselijk aantreffen (karstificatie, dolomitisatie, ganggesteenten, enz.).

Enkel een homologatie- of een classificatiesysteem van het type ATG/BENOR laat toe efficiënt met deze variaties rekening te houden.

Variations latérales et verticales au sein d'une carrière, se manifestant dans le temps tout au long de l'exploitation.

Verticale en laterale variaties in een steengroeve die zich vroeger over de hele lengte van de exploitatie uitstrekten.

Alle fiches werden goedgekeurd door het Technische Comité 'Steen en Marmer'. Er zijn ook nog enkele fiches in voorbereiding die op latere datum online beschikbaar zullen worden. Indien de werkgroep van mening is dat bepaalde fiches niet meer up-to-date zijn, zullen ze geschrapt worden uit de databank. Dit deel van de Technische Voorlichting is met andere woorden evolutief.

De fiches bevatten de volgende gegevens :

 1. de referentiebenaming die in België van kracht is, evenals de gebruikelijke commerciële benamingen
 2. het type gesteente
 3. de vindplaats en de eventuele variëteiten
 4. de macroscopische en microscopische beschrijvingen
 5. de technische kenmerken
 6. de specifieke aandachtspunten voor het type gesteente
 7. een link naar de TECHCOM-databank – d.i. de technisch-commerciële databank van Buildwise TechCom - waarin men de gegevens van de bedrijven kan terugvinden die dit gesteente aanbieden.

In § 5.2 wordt de inhoud van elk van deze rubrieken besproken en wordt tevens uit de doeken gedaan hoe men deze gegevens moet begrijpen. De Bijlage beschrijft de procedure die door Buildwise en de werkgroep gevolgd werd bij de opstelling van de fiches.

Al deze informatie werd verzameld in een databank, zodat het mogelijk is opzoekingen te doen aan de hand van verschillende criteria : benaming, technische kenmerken of commerciële benaming van het gesteente.

Opzoekingen aan de hand van de benaming kunnen gebeuren uitgaande van de volledige lijst met alle fiches, of door de eerste letter van de naam in te voeren. In beide gevallen vindt de opzoeking plaats met behulp van de meest gebruikte commerciële benaming en de gekende synoniemen.

Het is eveneens mogelijk opzoekingen te doen uitgaande van de volgende technische kenmerken met behulp van een door de gebruiker ingevoerde waarde:

 1. schijnbare volumieke massa (NBN EN 1936)
 2. porositeit (NBN EN 1936)
 3. druksterkte (NBN EN 1926)
 4. buigsterkte (NBN EN 12372)
 5. slijtsterkte – Caponproef (NBN EN 1341)
 6. slijtsterkte – Amslerproef (NBN B 15-223).

De gebruiker kan hoofdstuk 4 raadplegen om de minimale prestaties na te gaan die vereist zijn voor elk van deze eigenschappen, afhankelijk van de voorziene toepassing.

De vorstweerstand werd niet weerhouden als opzoekingscriterium. De testmethoden voor dit kenmerk en de middelen om de resultaten te evalueren (zie § 4.5.1) zijn immers te uiteenlopend. Dit kenmerk werd echter wel onderzocht voor elk bestudeerd gesteente en de resultaten die verkregen werden uit één of meerdere methodes, staan vermeld op elke fiche.

Tenslotte kan men een opzoeking uitvoeren per steensoort, aan de hand van de commerciële classificatie die gehanteerd wordt door de werkgroep (§ 2.2.1).