5.2 Structuur van de fiches

Terug naar : 5. technische fiches

5. Technische fiches

5.2 Structuur van de fiches

Alle fiches werden gestructureerd volgens hetzelfde schema. Hieronder volgt een overzicht van elke rubriek met een beschrijving van de manier waarop men ze moet begrijpen.

Referentiebenaming Naam van de steen die door de werkgroep toegekend werd, overeenkomstig de norm NBN EN 12440. In de fiches kunnen twee soorten benamingen voorkomen, naargelang ze al dan niet voorzien zijn van een 'EN'-vermelding :
  1. de benamingen met een 'EN'-vermelding komen uit de bijlage van de norm (die enkele duizenden traditionele Europese benamingen bevat) zelfs indien ze vanuit een geologisch standpunt niet altijd correct zijn.
  2. de benamingen zonder 'EN'-vermelding komen niet voor in de bijlage; ze kwamen tot stand in de werkgroep, die hierbij rekening hield met de aanbevelingen uit de NBN EN 12440. Deze geven aan dat men uit de referentiebenaming de geologische aard van de steensoort, zijn geografische afkomst en zijn kleur moet kunnen afleiden.
Commerciële benaming Naam waaronder de natuursteen het vaakst verkocht wordt op de Belgische markt. Deze benaming werd voorgesteld door de producent of de invoerder die meewerkte aan de opstelling van de fiche.
Type natuursteen Verwijst naar de situering van de natuursteen in de geologische classificatie van de gesteenten (volgens de PTV 844), die gedetailleerd is tot op de volgende niveaus :
  • voor stollingsgesteenten : niveau 4
  • voor sedimentaire en metamorfe gesteenten : niveau 3.
Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar hoofdstuk 2 (tabellen 5, 6 en 7).
Andere benamingen Andere commerciële of traditionele benamingen waaronder de natuursteen verkocht wordt in België. Deze informatie werd verstrekt door de producent of de invoerder die meewerkte aan de opstelling van de fiche.
Vindplaats Plaats waar de steen ontgonnen wordt. Deze (vaak weinig precieze) informatie werd verstrekt door de producent of de invoerder die meewerkte aan de opstelling van de fiche.
Variëteiten Stenen afkomstig uit dezelfde geologische formatie maar uit andere banken. Deze informatie werd verstrekt door de producent of de invoerder die meewerkte aan de opstelling van de fiche.
Geologische ouderdom Verwijst naar het geologische tijdperk waarin de samenstellende deeltjes van de natuursteen, afgezet werden (zie § 2.3). Deze informatie werd verstrekt door de producent of de invoerder die meewerkte aan de opstelling van de fiche.
Referentieproefstukken Proefstukken die geleverd werden onder de verantwoordelijkheid van de producent of de invoerder die meewerkte aan de opstelling van de fiche en die door Buildwise genummerd werden met het oog op analyses.
Referentieslijpplaatje Genummerd slijpplaatje uit de proefstukken die geleverd werden met het oog op een petrografische analyse.
Proefrapport Genummerd rapport, opgesteld door Buildwise of een ander laboratorium, dat de resultaten bevat die vermeld zijn op de fiche.
Macroscopische beschrijving Per steensoort werden drie natuursteentegels geleverd aan Buildwise met het oog op een macroscopische analyse : één met een gemiddeld uitzicht en twee die een weerspiegeling vormen van uitersten op het veld van kleur en textuur. De foto uit de fiche toont het gemiddelde uitzicht van het gesteente. Naast de foto staat een beschrijving van de kleur, de textuur en de structuur van het gesteente. Deze beschrijving wordt gevolgd door de macroscopische classificatie van het gesteente volgens de PTV 844.
Microscopische beschrijving Petrografische analyse van een slijpplaatje dat overeenkomstig de norm NBN EN 12407 vervaardigd werd uit één van de referentieproefstukken. Deze beschrijving betreft alle deeltjes (mineralen, fossielen, …) en structuren uit de natuursteen die zichtbaar zijn onder de microscoop. Dankzij deze beschrijving kan men een geologische benaming toekennen aan het gesteente volgens de microscopische classificatie (zie § 2.2.3).
Technische kenmerken Een tabel geeft voor elk gesteente de proefresultaten weer voor de verschillende besproken kenmerken, die beproefd werden volgens de geldende Europese normen (zie hoofdstuk 4).
Aandachtspunten De ervaring toont aan dat problemen nooit volledig uitgesloten kunnen worden, zelfs niet indien men alle aanbevelingen voor de plaatsing en het onderhoud tot in de puntjes opvolgt. Deze problemen zijn meestal specifiek voor een bepaalde soort natuursteen of een bepaalde geologische familie. Deze rubriek heeft tot doel de aandacht te vestigen op een aantal van deze aandachtspunten met betrekking tot de toepassing, het uitzicht en de prestaties van de natuursteen. Op de fiche vindt men een beknopte beschrijving van de voorgenoemde problemen. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar de link 'Meer lezen'.
Link TECHCOM Via deze link krijgt men toegang tot de technisch-commerciële databank van Buildwise, waarin men de gegevens kan terugvingen van de bedrijven (leden van de betreffende vereniging) die deze steensoort aanbieden.