De normalisatie van BIM

Alles over BIM-normalisatie

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de spelers op het gebied van BIM-normalisatie. Het belicht ook het werk dat al geleverd werd en nog volop aan de gang is op het gebied van normalisatie, op de volgende 3 niveaus: 

 

  1. Wereldwijd niveau 
  2. Europees niveau 
  3. Nationaal niveau 
Norm 01 Nl

3 niveaus

De normalisatiewerkzaamheden met betrekking tot BIM worden op internationaal niveau uitgevoerd door het Technische Comité TC59 van de ISO (ISO / TC 59 / SC 13) en op Europees niveau door een CEN-comité (CEN / TC 442). De overeenkomsten van Wenen zijn er om de werkzaamheden tussen het CEN en de ISO te coördineren. 

Het prenormatieve werk met betrekking tot BIM wordt (meestal) vooraf uitgevoerd door buildingSMART International. 

Het nationale normalisatiecomité in België weerspiegelt de werkzaamheden die op Europees niveau door het CEN en op wereldniveau door de ISO worden verricht. 

3 gebieden

Het hoofddoel van BIM-normalisatie is de uitwisseling van gegevens gedurende de gehele levenscyclus van het gebouw te verbeteren en betrouwbaar te maken. 

buildingSMART stelt het BIM-ecosysteem voor als een driehoek waarvan de zijden betrekking hebben op terminologie, gegevens en processen. 

De afbeelding hiernaast illustreert op vereenvoudigde wijze deze drie hoofdgebieden waarop normen van toepassing zijn, met voorbeelden van internationale normen. 

Internationaal niveau

buildingSMART International en ISO 

Het prenormatieve werk met betrekking tot BIM wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door buildingSMART International. 

De publicatie van internationale normen wordt verzorgd door de ISO (International OrganizationforStandardization). Binnen de ISO publiceert het Comité ISO/TC 59/SC 13 de ISO-normen met betrekking tot BIM. Enkele ISO-normen:

ISO 19650 

Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling 

Van de ISO-normen met betrekking tot BIM is vooral de ISO 19650-normenserie van belang. Hierin wordt beschreven hoe een BIM-uitvoeringsplan, een document dat de methodologie (het proces) van het werken aan een BIM-project beschrijft, gestructureerd moet worden. 

De werkgroep die zich op internationaal niveau bezighoudt met de ISO 19650-normenreeks is ISO/TC 59/SC 13/WG 13. 

ISO 29481 

Building information models — Information delivery manual 

In de ISO 29481-normenserie worden methoden voorgesteld voor de uitwisseling van informatie tussen projectdeelnemers (in overeenstemming met de use cases die in het BIM-implementatieplan zijn opgenomen). Dit is de IDM (Information Delivery Manual). 

ISO 16739-1 

Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries 

Het IFC-schema (voor het delen van digitale informatie tussen projectdeelnemers en interoperabel met de door hen gebruikte software) is eveneens gestandaardiseerd (ISO 16739). 

Deze uitwisseling van informatie via het IFC-model moet worden gekoppeld aan gegevenswoordenboeken waarmee de uitgewisselde gegevens op een unieke en ondubbelzinnige wijze kunnen worden gedefinieerd. Norm 12006-3 beschrijft in het bijzonder hoe gegevenswoordenboeken moeten worden beheerd en opgeslagen. 

ISO 12006 

Building construction — Organization of information about construction works 

Het is mogelijk om klassen toe te kennen aan objecten in het IFC-model, om de inhoud verder te structureren. De klassen kunnen worden gekozen uit een classificatiesysteem. 

Norm 12006-2 biedt een kader voor de ontwikkeling van classificatie in de bouwsector. 

Norm 12006-3 beschrijft in het bijzonder hoe gegevenswoordenboeken moeten worden beheerd en opgeslagen. 

Europees niveau

CEN/TC 442 

Het CEN (Europees Comité voor Normalisatie) publiceert Europese normen (‘EN ISO …’). 

CEN/TC 442 wil de bouwsector helpen efficiënter en duurzamer te werken door een optimale gegevensuitwisseling en -deling tussen de partners in de waardeketen mogelijk te maken. Het is het brandpunt van de Europese normalisatie met betrekking tot BIM, de centrale plaats voor de coördinatieacties voor BIM-harmonisatie. 

Opbouw van CEN/TC 442 

CEN/TC 442/WG 1: Terminology 

CEN/TC 442/WG 2: Exchange information 

CEN/TC 442/WG 3: Information Delivery Specification 

CEN/TC 442/WG 4: Support Data Dictionaries 

CEN/TC 442/WG 5: Chairperson’s Advisory Group 

CEN/TC 442/WG 6: Infrastructure 

CEN/TC 442/WG 7: Horizontal Role 

Nationaal niveau

NBN 

De EN-normen worden ‘NBN EN ISO …’-normen ((Belgische) normen). 

De Belgische deelname aan Europese en internationale prenormalisatie- en normalisatiewerkzaamheden op het gebied van BIM stelt ons in staat ervoor te zorgen dat de normen die worden voorbereid, in overeenstemming zijn met het Belgische contractuele en wetgevende kader. Het zorgt er ook voor dat ze in overeenstemming zijn met de belangen van de sector in België.