In de prestatieverklaring staan de prestaties van een bouwproduct met betrekking tot de essentiële kenmerken ervan. Dit laat de lidstaten toe de productprestaties te vergelijken met de in de lidstaat in kwestie geldende reglementaire criteria.

De prestatieverklaring hoort bij de CE-markering. Ze moet dus verplicht opgesteld worden wanneer het product onder een geharmoniseerde norm valt of in overeenstemming is met een daarvoor verstrekte Europese technische beoordeling.

De prestatieverklaring bestaat uit de volgende onderdelen:

Algemene gegevens:

Specifieke gegevens van het product:

  • het beoogde gebruik
  • een veiligheidsinformatieblad of voldoende informatie voor een veilig gebruik, wanneer het product een chemische stof of bereiding (als bedoeld in REACH) is. Men vermeldt dan minstens de naam van de betrokken stof.

Voor producten die onder een geharmoniseerde norm vallen:

  • de lijst van essentiële kenmerken voor het beoogde gebruik
  • de prestatie van minstens één essentieel kenmerk, relevant voor het beoogde gebruik
  • de prestaties met betrekking tot de essentiële kenmerken, indien vastgesteld door de Europese Commissie (het betreft productkenmerken waarvoor de Europese Commissie een drempelwaarde vastgelegd heeft)
  • de prestaties van de essentiële kenmerken waarvoor bepalingen bestaan in de landen waarin de fabrikant zijn product wil aanbieden
  • voor de in de lijst vermelde essentiële kenmerken waarvoor geen prestaties bepaald zijn, de vermelding ‘NPD’ (No Performance Determined, geen prestatie bepaald).

Voor producten in overeenstemming met een Europese technische beoordeling:

  • de prestaties met betrekking tot alle essentiële kenmerken die aangegeven zijn in de technische beoordeling.