Bouwen en renoveren in overstromingsgevoelige gebieden - FLOOD

Nieuwbouw projecten

Over het algemeen wordt het bouwen in overstromingsgevoelige gebieden afgeraden. Indien dit evenwel toch toegelaten is, dient de bewoonbare zone van de woning ingericht te worden boven het verwachtte waterpeil. In de literatuur kunnen meerdere nieuwbouwstrategieën in overstromingsgevoelige gebieden teruggevondenworden. Onderstaande 4 strategiën zijn hierbij het meest geschikt voor de Belgische context:

  1. Wet proof woning: voorzien van een overstroombare kruipkelder
  2. Kolomwoning 
  3. Dry proof woning: voorzien van een waterdichte kelder (met daarboven het veilige vloerpeil)
  4. Terpwoning: lokale ophoging van het terrein

Bij de twee laatste strategieën dienen bijkomende compensatie maatregelen getroffen te worden om het ingenomen watervolume te compenseren.

Via onderstaande link kan u een studie terugvinden van VMM uitgevoerd door Buildwise in samenwerking met IMDC rond het topic, met bijkomende technische informatie.

VMM studie

Bestaande gebouwen

Om de meest geschikte strategieën voor de bescherming van bestaande gebouwen te identificeren, moet men een goed inzicht hebben in het overstromingsrisico en de overstromingskans van het gebouw. Het overstromingsrisico is gelinkt aan de omgeving en bron van de overstroming. De overstromingskans is op zijn beurt rechtstreeks gelinkt aan de specifieke kenmerken en toestand van het gebouw en vergt dus een grondige beoordeling van de huidige toestand van het gebouw.

Het waterrobuust maken van een woning houdt best een dubbele strategie in, namelijk enerzijds het weren van water tot een bepaalde (veilige) waterhoogte (ook wel flood resistance approach of dry floodproofing genoemd)en anderzijds het toelaten van water in het gebouw vanaf een bepaalde drempelwaarde (ook wel flood resilience approach of wet floodproofing genoemd). Onder dit laatste verstaan we het treffen van maatregelen in het gebouw zodat de schade na een overstroming sterk beperkt of zelfs vermeden wordt, het opkuiswerk snel en eenvoudig kan verlopen en het drogen, herstellen en heringebruiknemen van de woning versneld kan worden.

Via onderstaande link kan u een Buildwise dossier terugvinden met aanvullende technische informatie. 

Buildwise Dossier 2021-05.05