BIM in een project

Hoe verloopt een BIM-project?

In dit deel, 'BIM in een project', wordt uitgelegd hoe een BIM-project verloopt. Het geeft de lezer een overzicht van het gebruik (de toepassingen) van BIM, en ook van de diverse tools, documenten en rollen met betrekking tot BIM.

Het BIM-proces

BIM is een gezamenlijke werkmethode waarbij informatie wordt gestructureerd en uitgewisseld met behulp van digitale modellen. Het BIM-proces is erop gericht om deze werkmethode te stroomlijnen door de productie en de aanlevering van informatie in digitale modellen te organiseren en ervoor te zorgen dat de juiste informatie op de juiste momenten in een project wordt aangeleverd. Dit zorgt ervoor dat partners effectief samenwerken en dat digitale modellen uitwisselbaar zijn.

Meer weten over het proces

BIM-projectpartners

Het leren kennen van de partners die betrokken zijn bij een BIM-project en het verdelen van de taken is een belangrijke fase in de voorbereiding van elk project (zowel projecten die worden uitgevoerd met behulp van een BIM-proces als "niet-BIM"-projecten).

Naar de BIM-projectpartners en verantwoordelijkheden

BIM-documenten

Het BIM-proces (ontwikkeld in de norm NBN EN ISO 19650-2) beveelt de creatie aan van verschillende documenten om een kader te bieden voor de uitwisseling van informatie tussen de projectpartners. Alle afspraken over deze uitwisselingen moeten in de documenten worden vastgelegd voordat met de modellering wordt begonnen. Van deze documenten zijn er vijf die bijzonder belangrijk zijn, omdat ze als leidraad en kader dienen voor de verschillende partijen die betrokken zijn bij de productie en levering van informatie gedurende het project.

Naar de documenten

BIMids : een referentie voor de uitwisseling van informatie

Zoals beschreven in het hoofdstuk 'BIM-documenten', zijn de informatie-uitwisselings-vereisten (EIR) essentieel voor het concretiseren van het contract en de verplichtingen van elke partij. EIR  is een document met een lijst van alle informatie in het BIM-model en de specificaties die voor elk daarvan moeten worden verstrekt. 

Op basis van zijn behoeften (use cases) voor elke fase vult de opdrachtgever in dit document een lijst van vereisten in waaraan de BIM-objecten moeten voldoen. Het is belangrijk om goed na te denken alvorens dit document op te stellen en duidelijk te definiëren wat de behoeften van de opdrachtgever zijn. Zo kun je een teveel aan onnodige informatie in het project vermijden. Dit is het principe van het ‘niveau van de informatiebehoefte’ (Level of Information Need), zoals gedefinieerd in de norm NBN EN 17412. Dit concept wordt hier beschreven.

Lees meer

De taken (STL - Standaard Takenlijst)

Optimale samenwerking en duidelijke afspraken maken een win-winsituatie voor iedereen die betrokken is bij de bouwsector. Het resultaat? Minder fouten en dus minder onvoorziene kosten. 

De Standaard Takenlijst (STL) is een tabel met taken en verantwoordelijkheden die bij een bouwproject kunnen horen. Aangezien elk project uniek is, pretendeert de lijst niet volledig te zijn, maar is het een goed uitgangspunt. De lijst is niet beperkt tot BIM-gerelateerde taken, maar omvat allerlei taken binnen een bouwproject - van de ontwerpfase tot de uitvoeringsfase. Het doel van deze lijst is om de betrokken partijen te helpen afspraken te maken over de verdeling van taken en om te controleren of alle opgesomde taken aan één van de projectpartners zijn toegewezen. Dit document maakt geen deel uit van de reeks BIM-documenten die door de norm (NBN EN ISO 19650-2) worden aanbevolen, maar kan in het BIM-proces worden opgenomen.   

De lijst is opgesteld door G30, ORI en ADEB-VBA. Daarnaast is er feedback en commentaar van UPSI-BVS, NAV en Buildwise in verwerkt.  

Download deze lijst met taken hier

Het BIM-model

Een van de betekenissen van het acroniem "BIM" is "Building Information Model". 

Een "Building Information Model" is een digitaal 3D-model, een virtuele weergave van het werkelijke bouwwerk. Dit model geeft niet alleen informatie over de geometrie van het bouwwerk en zijn onderdelen, maar bevat vooral informatie over de objecten waaruit het bestaat. BIM-modellen als informatiebronnen over bouwwerken, kunnen voor heel wat toepassingen worden gebruikt, zoals kwaliteitscontrole van modellen, geometrische coördinatie, berekening van hoeveelheden en kosten, delen van informatie met projectpartners, enz. De voorwaarde is wel dat ze goed gestructureerd en toegankelijk zijn voor alle partners 

Bij modelleren gaat het niet alleen om tekenen in 3D, maar ook om het structureren van de gegevens in het model en het invoeren van informatie.  Een niet-volledige lijst van modelleersoftware is hier te vinden. 

Toepassingen van BIM

Hier worden verschillende BIM-toepassingen beschreven. Sommige van deze toepassingen worden al vaak toegepast in het kader van projecten die in BIM worden uitgevoerd, andere komen minder vaak voor (al zal dit in de toekomst waarschijnlijk meer worden).

Naar de toepassingen
Outils 02 Nl

De BIM-tools

Op deze pagina komen ‘De BIM-tools’ aan bod, als logisch vervolg op “de BIM-toepassingen”. Het verdient dan ook aanbeveling om eerst deze laatstgenoemde te raadplegen.

De term ‘tools’ wordt hieronder gebruikt voor:

  1. software
  2. hardware waarop deze software wordt gebruikt
  3. documenten die nuttig zijn om een project in BIM uit te voeren.

Er bestaan veel tools - elk met andere functies en mogelijkheden. De opgestelde lijst is niet volledig en wil vooral een algemeen overzicht geven.

Naar de BIM-tools